Přehled ústních jednání pro 29. týden roku 2013

12.07.2013

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 18.07.2013 10:00 do: 18.07.2013 10:30
místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
sp. zn.: III. ÚS 925/13
soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
navrhovatelů:  PD KREDIT, s. r. o., se sídlem Příkop 838/6, Brno
návrh na přezkoumávané akty:  usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. října 2012 č.j. 12 Co 683/2011-44
stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, přepjatý formalismus

Stěžovatelka se domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Brně pro porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Uvedeným usnesením Krajského soudu v Brně bylo změněno usnesení Okresního soudu v Hodoníně tak, že  se zamítá návrh oprávněné (v řízení před Ústavním soudem „stěžovatelka“) na  nařízení exekuce na majetek povinné podle exekutorského zápisu sepsaného soudní exekutorkou. Exekutorka Exekutorského úřadu Břeclav vytvořila exekutorský zápis, v němž podle Krajského soudu v Brně chyběly formální náležitosti, které musí exekutorský zápis obsahovat ve smyslu ust. § 79 odst. 1 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti neobsahoval podle obecného soudu jednu z formálních náležitostí a není možné s ním nelze spojovat vlastnost přímé vykonatelnosti (oprávněná osoba přichází o výhodu vymoci na jeho podkladě splnění povinnosti bez předcházejícího nalézacího řízení) a takový zápis nelze považovat za veřejnou listinu ve smyslu ust. § 79 odst. 7 ex. ř.  Stěžovatelka namítá, že  odvolací soud rozhodl krajně formalisticky a odňal jí tak možnost domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu.