Přehled ústních jednání pro 3. týden roku 2014

10.01.2014

od: 15.01.2014 10:00 do: 15.01.2014 10:30
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152
sp. zn: II. ÚS 924/13
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj:  Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. 
navrhovatelé: PD KREDIT, s. r. o. se sídlem Brno, Příkop 838/6
návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. října 2011 č. j. 12 Co 688/2011-40.
stručná charakteristika: Exekuční řízení

Stěžovatelka navrhuje zrušení uvedeného rozhodnutí, neboť má za to, že jím došlo k porušení jejího ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Okresní soud v Hodoníně nařídil podle vykonatelného exekutorského zápisu sepsaného soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Břeclav, k uspokojení pohledávky stěžovatelky ve výši 372 133 Kč, jednorázové smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč, denní smluvní pokuty 0,5 % z částky k úhradě ve výši 372 133 Kč (zůstatku této částky) za každý započatý kalendářní den prodlení až do úplného zaplacení částky k úhradě, jakož i pro náklady exekuce oprávněného a soudní exekutorky. Krajský soud v Brně změnil citované rozhodnutí okresního soudu tak, že  se zamítá návrh stěžovatelky na  nařízení exekuce na majetek vedlejší účastnice podle exekutorského zápisu a stěžovatelce uložil povinnost nahradit soudní exekutorce náklady exekuce tak, jak budou vyčísleny v samostatném usnesení, a uložil jí povinnost zaplatit vedlejší účastnici na nákladech řízení před soudy obou stupňů částku 69 516 Kč.

Odvolací soud poukázal na to, že k formálním náležitostem, které musí exekutorský zápis obsahovat, patří ve smyslu § 79 odst. 1 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, údaj o tom, jak byla ověřena totožnost účastníků, svědků, důvěrníků a tlumočníků. V případě, že soudní exekutor nezná účastníky, svědky úkonů, důvěrníky nebo tlumočníky osobně, pak § 80 exekučního řádu ukládá, aby mu jejich totožnost byla prokázána platným úředním průkazem nebo potvrzena dvěma svědky totožnosti; nezná-li exekutor tyto svědky osobně, musí mu být jejich totožnost prokázána platným úředním průkazem. V souzené věci je v exekutorském zápisu sepsaném soudní exekutorkou uveden údaj, že totožnost účastníků - konkrétně jednatele stěžovatelky - byla ověřena podle OP a totožnost vedlejší účastnice byla ověřena podle občanského průkazu Slovenské republiky a podle Potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky. Podle odvolacího soudu však takový údaj o prokázání totožnosti účastníků exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti nemůže být soudu dostačující, neboť neodpovídá žádnému ze způsobů uvedených v § 80 exekučního řádu. Stěžovatelka má za to, že její základní právo na spravedlivý proces bylo porušeno tím, že oproti soudu prvního stupně, který vzal přesně a řádně identifikovaný exekutorský zápis za způsobilý exekuční titul a exekuci podle něj k návrhu stěžovatelky nařídil, dospěl odvolací soud k závěru opačnému.