Přehled ústních jednání pro 30. týden roku 2010

22.07.2010

V tomto týdnu se konají 2 jednání.

 II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
27. 7. 2010 9:00
- 27. 7. 2010 9:30
Sp. zn.: II. ÚS 1414/07
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová

Navrhovatelé: Ing. Marina Banomová van Stuijvenbergová, zastoupená Mgr.

Martinem Zikmundem, advokátem se sídlem Perlová 14, Plzeň
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007 sp.

zn. 3 Tdo 161/2007, rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 6. 2006

sp. zn. 9 To 255/2006, a rozsudek Okresního soudu Plzeň-jih ze dne 8. 2.

2006 č. j. 2 T 127/2005–1028
(prohlídka jiných prostor a pozemků)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelka

se domáhá zrušení citovaných rozhodnutí obecných soudů, neboť je

přesvědčena, že jimi porušily její základní práva garantovaná čl. 36

odst. 1 a odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 4 odst. 1,

odst. 2 a odst. 4 Listiny. Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá

porušení svého práva na spravedlivý proces, které spatřuje v tom, že

právní závěry obecné soudy opřely o nezákonné důkazy, neboť k provedení

domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor nebyly splněny zákonné

podmínky. V prvém případě nebyl příkaz k jejímu provedení opatřen

podpisem příslušného soudce, což zakládá jeho nulitu, v druhém případě

nebyl příkaz vůbec vydán, což má vyplývat z provedených důkazů

(videozáznam). Podle názoru stěžovatelky tak obecné soudy k těmto

důkazům neměly vůbec přihlížet a pokud tak učinily, porušily její právo

na spravedlivý proces.

 

 

 

http://denversdirty.com/chris-stapleton-charlie-rose-show/ I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
27. 7. 2010 9:30
- 27. 7. 2010 10:00
Sp. zn.: I. ÚS 1283/10
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová

Navrhovatelé: OBI Česká republika s.r.o., se sídlem Hanusova 18, Praha

4, zast.Rainerem Frankem, advokátem se sídlem Spálená 76/14, Praha 1
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost směřující proti výroku II.

rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 26.

1. 2010 č. j. 35 Co 469/2009-74
(spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelka

v ústavní stížnosti namítala protiústavnost napadeného rozhodnutí

Krajského soudu v Ústí nad Labem pro jeho rozpor s platnou právní

úpravou. Konkrétně stěžovatelka nesouhlasila se způsobem, jakým krajský

soud odůvodnil svůj závěr nepřiznat žádnému z účastníků sporu právo na

náhradu nákladů odvolacího řízení, když konstatoval, že byť v odvolacím

řízení měla stěžovatelka úspěch, nárok na náhradu nákladů tohoto řízení

však neuplatnila. Stěžovatelka je toho názoru, že dle platné právní

úpravy (§ 151 odst. 1 o. s. ř.) soudy o nákladech řízení rozhodují

z úřední povinnosti, tj. bez toho, aniž by strana musela náhradu nákladů

uplatnit, pokud se účastník řízení svého nároku na náhradu nákladů

řízení výslovně nevzdá. To však stěžovatelka v žádném ze svých podání a

vyjádření v průběhu odvolacího řízení neučinila, a proto měl podle

jejího názoru krajský soud vzhledem k jejímu plnému úspěchu rozhodnout o

nákladech řízení dle § 142 odst. 1 o. s. ř., a to z úřední povinnosti.

Krajský soud nicméně rozhodl odlišně, aniž by svůj postup řádně

zdůvodnil např. odkazem na některou ze zákonných výjimek ze zásady

plného úspěchu ve věci, čímž dle stěžovatelky došlo k porušení jejího

práva na spravedlivý proces garantovaného čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6

odst. 1 Úmluvy. Proto navrhla, aby Ústavní soud výrok II. v záhlaví

citovaného rozhodnutí svým nálezem zrušil.