Přehled ústních jednání pro 30. týden roku 2012

20.07.2012

V tomto týdnu se konají 2 jednání.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
24. 7. 2012 15:30
- 24. 7. 2012 16:00
Sp. zn.: IV. ÚS 3846/11
Soudce zpravodaj: Vlasta Formánková
Navrhovatelé: Tomáš Divina, zastoupený Mgr. Tomášem Krejčím, advokátem se sídlem Praha 2, Na Slupi 15
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro

Prahu 2 ze dne 4. května 2011 č. j. 12 C 246/2010-68 a rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 14. září 2011 č. j. 58 Co 331/2011-92
(porušení práva na spravedlivý proces podle čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

požaduje zrušení uvedených rozhodnutí obecných soudů, neboť má za to,

že těmito rozhodnutími bylo porušeno jeho ústavně zaručené základní

právo na soudní ochranu a právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst.

1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně

lidských práv a základních svobod a právo na náhradu škody způsobené

nezákonným rozhodnutím soudu dle čl. 36 odst. 3 Listiny. Stěžovatel se

žalobou domáhal po žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti

zaplacení částky 183 286,- Kč s příslušenstvím jako náhrady způsobené

mu v důsledku trestního stíhání. Následně byl rozsudkem Vrchního soudu v

Praze stěžovatel vznesené obžaloby zproštěn dle ustanovení § 226 písm.

b) trestního řádu. Žalovaná částka představovala náklady, které

stěžovatel měl vynaložit za své právní zastoupení v průběhu trestního

řízení.

 

Obvodní

soud pro Prahu 2 rozsudkem napadeným ústavní stížností rozhodl, že

žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.).

Soud prvního stupně své zamítavé rozhodnutí odůvodnil tím, že i když

žalobou uplatněný nárok je co do svého základu po právu, z důvodu, že

stěžovatel v průběhu trestního řízení nepodal striktně vyžadovaný řádný

opravný prostředek proti usnesení o zahájení trestního stíhání, tedy

stížnost ve smyslu ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb., o

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím

nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č.

358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen jako "zákon č. 82/1998 Sb."), v důsledku

čehož nesplnil zákonnou podmínku pro uplatnění nároku proti státu

spočívající ve využití všech procesních prostředků, které zákon

poškozenému k ochraně jeho práva poskytuje. Stěžovatel spatřuje porušení

svých základních práv ve zcela formalistické aplikaci ustanovení zákona

č. 82/1998 Sb. ve věci rozhodujícími soudy, které ve svých rozhodnutích

nerespektovaly názorový posun rozhodovací praxe Ústavního soudu

vztahující se k uvedené problematice.

 

 

I. senát - veřejné ústní jednání
25. 7. 2012 13:30
- 25. 7. 2012 15:00
Sp. zn.: I. ÚS 988/12
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: GRATO, s.r.o, zast. advokátkou Mgr. Ivanou Sládkovou, Janáčkovo nábř. 51/39, Praha 5
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 12.1.2012, sp.zn. 134 EC 641/2010
(vymáhání dlužného jízdného a náklady řízení )
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatelka

se ústavní stížností domáhá zrušení výroku II. uvedeného rozsudku

okresního soudu, neboť má za to, že jím bylo porušeno její právo na

soudní a jinou právní ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny

základních práv a svobod, právo na právní pomoc před soudem dle čl. 37

odst. 2 Listiny, jakož i zásada vyjádřená v čl. 90 Ústavy ČR, podle níž

jsou soudy povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem

poskytovaly ochranu právům.

 

Stěžovatelka

je podnikatelkou zabývající se nákupem a následným vymáháním

pohledávek, vzniklých z nezaplaceného jízdného při jízdě v MHD

provozované Dopravním podnikem Ostrava a. s. Stěžovatelka se návrhem na

vydání elektronického platebního rozkazu domáhala u obecných soudů

přisouzení pohledávky 1008 Kč, a dále 300 Kč na soudním poplatku a 7920

Kč na odměně za zastupování. Okresní soud v Ostravě žalobě stěžovatelky

ve věci samé zcela vyhověl a uložil žalovanému povinnost zaplatit jí

částku 1008 Kč s příslušenstvím. Výrokem II. uložil žalovanému povinnost

zaplatit stěžovatelce částku 300 Kč na náhradě nákladů řízení. Výrok o

náhradě nákladů řízení odůvodnil tak, že stěžovatelka byla v řízení

úspěšná, a proto má dle § 142 odst. 1 o. s. ř. právo na náhradu nákladů

řízení. Podle obecného soudu u podnikatelů, kteří se specializují na

hromadné vymáhání pohledávek, je právní zastoupení účelné pouze tehdy,

pokud nastanou okolnosti, které zjevně vybočují z obvyklého průběhu

řízení daného typu, tedy typového řízení, v němž žalobce vymáhá dlužné

jízdné a přirážku k němu. V souzené věci žádná mimořádná okolnost

nenastala. Stěžovatelka své nároky uplatňuje vzorovým návrhem na vydání

elektronického platebního rozkazu, v němž mění jen identifikační údaje

žalované strany, datum jízdy bez platného jízdního dokladu a linku MHD,

číslo dohody uzavřené s cestujícím, celkovou výši dluhu a počátek

prodlení Vyplňování takových návrhů je ryze rutinní činnost, která

nevyžaduje žádné odborné znalosti. Již tyto skutečnosti odůvodňují závěr

o neúčelnosti právního zastoupení stěžovatelky. Stěžovatelka v žádné

fázi řízení nepotřebovala pomoc advokáta, přesto se nechala zastoupit a

požadovala náhradu nákladů s tím spojených. S ohledem na to, že náklady

právního zastoupení nejsou účelně vynaloženými, zavázal soud žalovaného

pouze k úhradě částky 300 Kč, jež představuje zaplacený soudní poplatek.