Přehled ústních jednání pro 30. týden roku 2013

19.07.2013

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu 
od: 24.07.2013 08:30 do: 24.07.2013 09:00
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
sp. zn.: I. ÚS 2648/10
soudce zpravodaj: JUDr. Ivana Janů
navrhovatel: Česká kancelář pojistitelů zast. advokátem Mgr. Robertem Tschöplem, Radnická 14, Brno
návrh na přezkoumávané akty: rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 9.6.2010
stručná charakteristika: darovací smlouva

Městský soud v Brně zamítl žalobu, kterou se stěžovatelka domáhala určení, že darovací smlouva uzavřená mezi dárkyní (dále také „dlužnice“) a obdarovaným (dále také „žalovaný“) je vůči stěžovatelce neúčinná, a zároveň bylo stěžovatelce uloženo, aby nahradila žalovanému náhradu nákladů řízení. Proti tomuto podala stěžovatelka odvolání, kde namítala, že po její výzvě k úhradě dlužné částky převedla dlužnice nemovitosti ve svém vlastnictví na žalovaného. Stěžovatelka měla za to, že z jednání dlužnice je patrný úmysl zkrátit ji coby věřitele. Konkrétní pochybení potom spatřovala v tom, že jí soud prvního stupně nepředložil k vyjádření návrh na přerušení řízení a tento návrh zamítl - neměla tak možnost na předmětný návrh reagovat a z toho důvodu je řízení ztíženo vadou, která odůvodňuje zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Krajský soud v Brně potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a uložil stěžovatelce, aby žalovanému nahradila náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud navíc odmítl námitku týkající se otázky přerušení řízení, neboť nic nebránilo tomu, aby sama stěžovatelka podala návrh na přerušení řízení. Stěžovatelka se však domnívá, že pokud účastník řízení učiní úkon v rámci soudního řízení, je právem stěžovatelky jakožto účastnice řízení se k takovému úkonu vyjádřit. Není-li tak učiněno, dochází k zásahu do práva na spravedlivý proces.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 25.07.2013 09:45 do: 25.07.2013 10:15
místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
sp. zn.: III. ÚS 1455/11
soudce zpravodaj: JUDr. Vladimír Kůrka
navrhovatel:  Nicolae Parpalac
návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 29. 3. 2011 sp. zn. 68 To 124/2011
stručná charakteristika:  obnova v trestním řízení, řízení o stížnosti, veřejné zasedání - spravedlivý proces

Stěžovatel navrhuje zrušení označeného rozhodnutí obecného soudu, pro porušení ustanovení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci zrušil usnesení Okresního soudu v Olomouci, jímž byla povolena obnova řízení skončeného pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Olomouci, a nově rozhodl tak, že se stěžovatelův návrh na povolení obnovy řízení zamítá. Svůj výrok odůvodnil krajský soud závěrem, že důvody obnovy řízení dle ustanovení § 278 tr. řádu neshledal. Stěžovatel v ústavní stížnosti namítá, že dle ustanovení § 286 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 283 písm. d) tr. řádu nebyly dány procesní podmínky, aby stížnostní soud v dané věci rozhodl v neveřejném zasedání, neboť návrh na povolení obnovy podával poprvé. Tímto postupem porušil krajský soud dle jeho názoru zásadu veřejnosti, ústnosti a bezprostřednosti trestního řízení.