Přehled ústních jednání pro 32. týden roku 2011

05.08.2011

V tomto týdnu se konají 2 jednání.

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
9. 8. 2011 14:00
- 9. 8. 2011 15:00
Sp. zn.: Pl. ÚS 16/11
Soudce zpravodaj: Pavel Holländer
Navrhovatelé: Městský soud v Brně
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: Návrh Městského soudu v Brně na zrušení: I. 1.

ustanovení bodu 2. čl. I. části první zákona č. 425/2010 Sb., kterým se

mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s

výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a

soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a

zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech

státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a

odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších

organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění

pozdějších předpisů, pokud se týká soudců okresních, krajských a

vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, in

eventum a pokud se týká soudců Ústavního soudu, 2. ustanovení bodu 3.

čl. I části první zákona č. 425/2010 Sb., kterým se mění zákon č.

236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce

představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a

poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.

201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních

zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně

za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích

a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,

pokud upravuje platovou základnu soudců v letech 2011 až 2014 (§ 3b

odst. 1, 2), in eventum a pokud upravuje platovou základnu soudců

Ústavního soudu v letech 2011 až 2014 (§ 3a); II. in eventum 1.

ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších

náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a

některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve

znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 425/2010 Sb., pokud se týká

soudců okresních, krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu a

Nejvyššího správního soudu, in eventum a pokud se týká soudců Ústavního

soudu, 2. ustanovení § 3b odst. 1, 2 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a

dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní

moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského

parlamentu, ve znění zákona č. 425/2010 Sb., in eventum: 3. ustanovení §

3a zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s

výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a

soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 425/2010

Sb., pokud se týká soudců Ústavního soudu,
(platy soudců)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Návrh

Městského soudu v Brně na zrušení částí zákonů uvedených v záhlaví

směřuje proti zkrácení platů soudců pro období 2011 – 2014, kdy byla od

1. ledna 2011 na dobu čtyř let stanovena pro platy soudců pevná platová

základna a dle navrhovatele vadný koeficient. Konkrétně navrhuje Městský

soud v Brně zrušit

 

·         ustanovení

§ 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech

spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých

státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění

zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 425/2010 Sb., pokud se týká soudců

okresních, krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího

správního soudu, in eventum i týká-li se soudců Ústavního soudu, dále

 

·         ustanovení

§ 3b odst. 1, 2 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech

spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých

státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění

zákona č. 425/2010 Sb.,

 

·         in

eventum ustanovení § 3a zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších

náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a

některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve

znění zákona č. 425/2010 Sb., pokud se týká soudců Ústavního soudu,

 

 

která

jsou podle navrhovatel v rozporu s čl. 1 odst. 1 ve spojení s čl. 81

a čl. 82 odst. 1 Ústavy, příp. i čl. 83 Ústavy, dále s čl. 2 odst. 1

Ústavy, s čl. 1 Listiny základních práv a svobod a s čl. 1 Dodatkového

protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

 

Městský

soud v Brně rozhoduje o žalobě, kterou se soudce Okresního soudu

Brno-venkov domáhá vůči České republice – Okresnímu soudu Brno-venkov

zaplacení částky 21.500,- Kč. Jde o rozdíl mezi nárokem žalobce na plat

ve smyslu § 28 až § 31 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění platných

předpisů a nárokem na víceúčelovou paušální náhradu výdajů ve smyslu §

32 odst. 1 písm. a) zákona č. 236/1995 Sb., a to za leden 2011, a mezi

skutečně vyplaceným platem a náhradou výdajů snížených s účinností od 1.

ledna 2011 zákonem č. 425/2010 Sb. Při řešení předmětné věci musí

navrhovatel aplikovat § 3b odst. 1 zákona o platu ve znění zákona č.

425/2010 Sb., určujícího platovou základnu pro rok 2011. Pro posouzení

uplatněného nároku (žalobce požaduje rozdíl na platu a náhradě výdajů,

který vznikl jednak v důsledku stanovení ad hoc základny na rok 2011,

jednak v důsledku snížení platové základny obecně) je nutno dle něj

aplikovat rovněž § 3 odst. 3 zákona o platu ve znění zákona č. 425/2010

Sb., určujícího od 1. ledna 2011 způsob stanovení platové základny.

Navrhovatel se však domnívá, že napadená ustanovení nejsou v souladu

s ústavním pořádkem České republiky.

 

 

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
10. 8. 2011 9:00
- 10. 8. 2011 10:00
Sp. zn.: Pl. ÚS 38/09
Soudce zpravodaj: František Duchoň
Navrhovatelé: Nejvyšší správní soud, Moravské nám. 6, Brno
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: Návrh na zrušení přechodných ustanovení k části

první, čl. II., bod 3., 4., 5., 6. a 7. zákona č. 183/2008 Sb.
(Kárné řízení proti soudním exekutorům)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Návrh

Nejvyššího správního soudu na zrušení přechodných ustanovení k části

první, čl. II., bodů 3., 4., 5., 6. a 7. zákona č. 183/2009 Sb. Jedná se

o zákon, kterým byl změněn zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Zmíněný článek II., u

něhož je navrženo zrušení bodů 3. až 7. Důvodem návrhu na

zrušení uvedených bodů je, podle navrhovatele, skutečnost, že dnem

účinnosti zákona č. 183/2009 Sb. převzal rozhodování v kárných věcech

soudních exekutorů. Dne 13. července 2009 byl navrhovateli, v souladu

s přechodnými ustanoveními zmíněného zákona, předán Exekutorskou komorou

spis ve věci kárného řízení proti soudnímu exekutorovi, jehož

Exekutorská komora kárné obžaloby zprostila, rozhodnutí však nebylo,

přede dnem účinnosti zákona č. 183/2009 Sb., vyhotoveno písemně a spis

byl, podle bodu 4. zmíněných přechodných ustanovení, předán k rozhodnutí

navrhovateli. Ten usnesením přerušil v dané věci řízení a podal k

Ústavnímu soudu návrh na zrušení části shora označených přechodných

ustanovení zákona č. 183/2009 Sb. pro jejich rozpor s ústavním pořádkem.

 

Podle

navrhovatele nebyly splněny podmínky pro novelizaci kárného řízení

exekutorů podle citovaného ustanovení jednacího řádu, neboť sněmovna

přijala zákon při jeho prvním čtení a jedná se o výjimečný postup, který

musí být náležitě odůvodněn. Odůvodnění vlády se opíralo pouze o fakt

nespuštění centrální evidence exekucí ze strany Exekutorské komory.

Změna právní úpravy kárného řízení soudních exekutorů nesouvisela

s důvodem vyjádřeným v důvodové zprávě pro zrychlenou legislativní

proceduru, nebyla dostatečně naléhavá a neprošla tak podle navrhovatele

řádným legislativním procesem. Navíc nebyly ani krajské ani vyšší soudy

zařazeny do připomínkového řízení.