Přehled ústních jednání pro 34. týden roku 2011

19.08.2011

V tomto týdnu se koná 1 jednání.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
24. 8. 2011 13:30
- 24. 8. 2011 14:00
Sp. zn.: I. ÚS 799/11
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: ČSOB Leasing., a. s., Na Pankráci 310/60, Praha 4
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v

Hradci Králové ze dne 29. 11. 2010, č. j. 21 Co 321/2010-53, výroková

část III., ve znění opravného usnesení Krajského osudu v Hradci Králové

ze dne 21. 3. 2011, sp. zn. 21 Co 321/2010
(náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ve výrokové

části III., neboť jím bylo podle stěžovatelky porušeno její základní

právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1, právo na vlastnictví

garantované čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 90

Ústavy ČR a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních

svobod.

 

V odvolacím

řízení obecný soud rozhodl, že stěžovatelka je povinna nahradit

povinnému náklady řízení, aniž by se sama domohla vykonatelnosti

exekučního titulu. Stěžovatelka se domnívá, že není úkolem obecných

soudů pouze mechanicky rozhodovat o náhradě výsledku sporu, nýbrž je

třeba přihlížet ke všem skutkovým okolnostem, jež mají podstatný vliv na

přiznání či nepřiznání náhrady účelně vynaložených nákladů. V kontextu

souzené věci je podle stěžovatelky zapotřebí mezi zvažované skutečnosti

zahrnout i překážku vykonatelnosti exekučního titulu, která nebyla

způsobena stěžovatelkou, ale pochybením státního orgánu. Stěžovatelka

zdůraznila, že vycházela z legitimního očekávání, že v její prospěch

bude vydáno reálně vykonatelné rozhodnutí a že následně na jeho základě

bude rovněž zahájeno řízení vedoucí k nucenému výkonu tohoto rozhodnutí,

což se nestalo. Při doručování směnečného platebního rozkazu (SPR)

nebyl povinný zastižen a v místě doručování se nezdržoval ani v době

deseti dnů od uložení SPR. Odvolací soud tak dospěl k závěru, že

k exekuci navržený SPR není formálně vykonatelný, neboť není splněn

zákonem stanovený předpoklad pro nařízení exekuce spočívající

v existenci řádného exekučního titulu [§ 40 odst. 1 písm. a) exekučního

řádu] a proto musí být návrh na exekuci z tohoto důvodu zamítnut.