Přehled ústních jednání pro 34. týden roku 2013

16.08.2013

 I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.08.2013 08:30 do: 21.08.2013 09:00
spisová značka: I. ÚS 3269/12
místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
soudce zpravodaj: JUDr. Ivana Janů
návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti výroku usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 5. 2012, č. j. 5 To 9/2012-1879, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky jako podané osobou neoprávněnou
navrhovatel:  TEAMONT, s. r. o., IČ: 26853337 se sídlem Pobřežní 95/74, Praha 8, zastoupená Mgr. Reném Gemmelem, advokátem se sídlem K. Sliwky 126, Karviná – Fryštát
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel – právnická osoba – získala pohledávku z titulu způsobené škody od jiné právnické osoby, která se původně připojila k trestnímu řízení jako poškozená. Krajský soud v Ostravě tento postup akceptoval a dále již jako s poškozeným jednal se stěžovatelem, kterého také obesílal k hlavním líčením. Vrchní soud v Olomouci však odmítl následné odvolání stěžovatele s tím, že odvolání stěžovatele je odvoláním podaným neoprávněnou osobou. Odvolací soud svůj závěr odůvodnil velmi stručně tak, že sice stěžovatel je právním nástupcem původně poškozené společnosti, avšak není subjektem, kterému by byla přímo způsobená škoda trestnou činností obžalovaných a nepřísluší mu tedy v trestním řízení uplatňovat nárok na náhradu škody. Tímto postupem došlo podle stěžovatele k zásahu do jeho práva na spravedlivý proces.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.08.2013 10:30 do: 21.08.2013 11:00

spisová značka: I. ÚS 3344/12
místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ivana Janů
návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti výroku II usnesení Okresního soudu v Karviné, pobočka v Havířově ze dne 4. 1. 2012, č. j. 106 C 233/2011-30, a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 6. 2012, č. j. 71 Co 105/2012-50
navrhovatel:  Kateřina Zářecká
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud projednával žalobu České televize, která po stěžovatelce požadovala zaplacení částky 675 Kč na dlužných televizních poplatcích. Proti platebnímu rozkazu podala stěžovatelka odpor, neboť nemohla usuzovat, že žalobkyně má zájem na okamžitém zaplacení a že chce podat žalobu k soudu (dle telefonické informace pracovnice žalobkyně bylo údajně možné vyčkat na září roku 2011, protože v tomto měsíci žalobkyně vykáže všem odběratelům hradícím prostřednictvím SIPO všechny splatné nedoplatky). Protože stěžovatelka podle rozpisu SIPO plateb na měsíc září 2011 neměla pod žalobkyní deklarovanými údaji vykázán žádný splatný dluh, žádnou dlužnou částku tedy nehradila. Žalovanou částku stěžovatelka uhradila až po obdržení žaloby, neboť bylo pro ni zbytečné se o tuto částku soudit a nechat tím narůstat úroky z prodlení.

Okresní soud usnesením řízení ve věci zaplacení zastavil a uložil stěžovatelce zaplatit náhradu nákladů řízení. Ta se proti tomuto rozhodnutí odvolala. Krajský soud však prý dovodil, že Česká televize má právo na plnou náhradu nákladů řízení, neboť stěžovatelka měla dostatek času na zaplacení před podáním žaloby. Nadto, krajský soud považoval náklady žalobkyně na vymožení předmětné pohledávky za účelně vynaložené.

Stěžovatelka tvrdí, že Česká televize má dostatečné kapacity na to, aby ji v takovém sporu zastupovali vlastní zaměstnanci. Krajský soud údajně rovněž nevzal v úvahu, že v příslušné elektronické aplikaci se nedoplatek stěžovatelky nezobrazoval, resp. se zobrazoval se v různé výši. Konečně, krajský soud podle stěžovatelky pochybil, navýšil-li z vlastní iniciativy náhradu nákladů za prvostupňové řízení přiznanou nalézacím soudem České televizi. Učinil tak k odvolání stěžovatelky, domáhající se úpravy své povinnosti hradit náklady řízení, aniž by to sama Česká televize požadovala.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 22.08.2013 09:30 do: 22.08.2013 10:00
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
sp. zn: II. ÚS 3463/11
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj: JUDr. Dagmar Lastovecká
navrhovatelé: UHLÍ z Ledvic, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Jaurisova 515/4
stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces - doručování

Stěžovatelka navrhuje zrušení napadených usnesení obecných soudů, neboť jimi mělo být porušeno její právo na spravedlivý proces ve smyslu ustanovení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a ustanovení čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Usnesením Okresního soudu v Kolíně bylo dle ustanovení § 110 občanského soudního řádu přerušeno řízení, ve kterém se stěžovatelka domáhala náhrady škody ve výši 150 000 Kč. Účastníci řízení byli v tomto usnesení poučeni o nutnosti podat dle ustanovení § 111 odst. 3 občanského soudního řádu návrh na pokračování řízení do jednoho roku ode dne nabytí právní moci usnesení o přerušení řízení. Poslední den lhůty pro podání návrhu na pokračování řízení připadl na 6. 5. 2011; téhož dne zaslala stěžovatelka do datové schránky soudu návrh na pokračování řízení. Okresní soud v Kolíně v záhlaví označeným usnesením zastavil předmětné řízení s odůvodněním, že stěžovatelčin návrh na pokračování řízení byl podán opožděně, neboť byl doručen do datové schránky soudu až dne 7. 5. 2011 v 00:04:41 hod. Jelikož dle výpisu, který měla stěžovatelka k dispozici, měl být předmětný návrh okresnímu soudu dodán do jeho datové schránky dne 6. 5. 2011 v 18:30:38 hod., podala stěžovatelka proti usnesení soudu první instance odvolání, na jehož základě Krajský soud v Praze ústavní stížností napadeným usnesením usnesení okresního soudu potvrdil. Dovolání stěžovatelky Nejvyšší soud usnesením napadeným doplněním ústavní stížnosti odmítl jako nepřípustné.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 22.08.2013 10:00 do: 22.08.2013 10:30
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
sp. zn: II. ÚS 335/12
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj: JUDr. Dagmar Lastovecká
navrhovatelé: Ing. arch. Petr Kopal
návrh na přezkoumávané akty:  proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci č. j. 29 Co 419/2011-160 ze dne 27. října 2011 a usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou č. j. 9 C 40/2008-148 ze dne 8. června 2011
stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces - doručování


Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Jablonci n. N., jímž bylo pro opožděnost odmítnuto dovolání stěžovatele s tím, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Citovanými rozhodnutími bylo podle stěžovatele porušeno jeho ústavně zaručené základní právo, konkrétně právo na spravedlivý proces zaručené čl. 36 Listiny, podle kterého má každý právo domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Uvedenými usneseními bylo dovolání stěžovatele odmítnuto jako opožděné, což stěžovatel zpochybňuje. Stěžovatel podal prostřednictvím datové schránky své dovolání. Podstatou rozhodnutí soudu prvního stupně je skutečnost, že stěžovatel podal dovolání elektronicky prostřednictvím datové schránky, které bylo doručeno do centrální ePodatelny až dne 12.4.2011 v 00:04:16 hodin. Stěžovateli nebylo známo, co je centrální úložiště a jakou funkci přesně plní, pro stěžovatele bylo rozhodné, že učinil formou datové zprávy podání příslušnému soudu, a byla mu v potvrzení o odeslané zprávě vztahující se k předmětné datové zprávě vygenerována informace v kolonce „příjemce", že zpráva byla dne 11.4.2011 21:14:44 dodána. Odvolací soud se ztotožnil s názorem soudu prvního stupně a pouze rozvedl, že vykazovaný čas, který je uveden v identifikátoru elektronického podání, je časem evidovaným na úložišti, kde je synchronizován na centrálním úložišti Ministerstva vnitra. Tímto způsobem je tak zjištěn nejspolehlivější údaj o doručení podání na elektronickou podatelnu příjemce zprávy.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 22.08.2013 14:00 do: 22.08.2013 14:30
spisová značka: III. ÚS 52/13
místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Musil , CSc.
navrhovatel:  JUDr. Vlastislav Zunt, CSc.
návrh na přezkoumávané akty:  Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. října 2012 č. j. 23 Co 456/2012-18
Stručná charakteristika:  náhrada platu při výpovědi dané zaměstnavatelem - předběžné opatření podle § 76 odst. 1 písm. c) o. s. ř.; spravedlivý proces
navrhovatel:  JUDr. Vlastislav Zunt, CSc.

Stěžovatel byl zaměstnancem Ministerstva obrany, s nímž byl ukončen pracovní poměr výpovědí. S touto výpovědí však stěžovatel nesouhlasil a včas podanou žalobou u soudu se domáhal náhrady mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru. Na takovou náhradu by měl právo za předpokladu, že zaměstnavateli bez zbytečného odkladu oznámil, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. Soud prvního stupně jeho žádosti o náhradu mzdy částečně vyhověl a předběžným opatřením uložil zaměstnavateli povinnost poskytnout stěžovateli   náhradu platu ve výši 8.000,- Kč měsíčně, splatnou v pravidelných termínech až do dne nabytí právní moci konečného rozhodnutí ve věci rozhodnutí o platnosti výpovědi. Odvolací soud však toto rozhodnutí změnil tak, že návrh na nařízení předběžného opatření zamítl, neboť stěžovatel nevyjádřil vůli pokračovat v pracovním poměru i po převzetí výpovědi. Stěžovatel poukazuje na to, že odvolací soud v rozporu se skutečností tvrdí, že stěžovatel nevyjádřil svoji vůli na pokračování pracovního poměru. Kopie písemného vyjádření stěžovatele, že na pokračování pracovního poměru trvá, která byla obsažena ve výpovědi, je přitom přílohou žaloby na určení neplatnosti výpovědi a vydání předběžného opatření. V tomto postupu shledává stěžovatel porušení svého práva na spravedlivý proces a práva na nutnou obhajobu, kterou měl soud porušit tím, že že bylo rozhodnuto bez nařízení jednání a stěžovateli nebyla ani jiným způsobem dána možnost vyjádřit se ke skutkovým okolnostem.