Přehled ústních jednání pro 36. týden roku 2013

30.08.2013

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.09.2013 15:00 do: 03.09.2013 15:30
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
sp. zn: II. ÚS 2234/10
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský
navrhovatelé: Profidebt, s.r.o., se sídlem v Praze 1, Klimentská 1216/46, IČO: 27221971, zastoupená JUDr. Jaroslavem Beránkem, advokátem, se sídlem v Pardubicích – Starém Městě, Pernštýnské nám. 80,
návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j. 52 C 341/2009-60 ze dne 4. listopadu 2009 a proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 30 Co 106/2010-96 ze dne 20. dubna 2010
stručná charakteristika: Právo na soudní a jinou právní ochranu; Státní moc

Stěžovatelka se domáhá zrušení uvedených soudních rozhodnutí, kterými bylo podle jejího názoru zasaženo do základního práva na spravedlivý proces zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a porušeny principy dle čl. 1 odst. 1 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod tím, že jí obecné soudy neposkytly ochranu při sporu o zaplacení peněžité částky.
Stěžovatelka podala žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 9, jíž se domáhala po žalovaném (tj. po vedlejším účastníkovi v tomto řízení o ústavní stížnosti) zaplacení částky 61 791,38 Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazené pohledávky ze smlouvy o úvěru, uzavřené mezi vedlejším účastníkem a předchozím věřitelem žalovaného (GE Money Bank a. s.). Tuto pohledávku stěžovatelka od předchozího věřitele získala na základě rámcové smlouvy o postoupení pohledávek. Nalézací soud žalobu zamítl s odůvodněním, že žalobce (stěžovatelka) neprokázala uhrazení ceny za postoupení pohledávky, nebylo tedy v řízení prokázáno, že smlouva o postoupení pohledávek je s ohledem na odkládací podmínku účinná a že je žalobce ve sporu aktivně legitimován. Nalézací soud se při posouzení rozhodné právní otázky zaobíral judikaturou Nejvyššího soudu, přičemž došel k závěru, že na uvedený případ dopadá judikatura vzájemně rozporná, a proto se přiklonil k jedné z výkladových variant, aniž by přikládal význam skutečnosti, že postupitel dlužníkovi postoupení oznámil. Stěžovatelka napadla rozsudek nalézacího soudu odvoláním, odvolací soud však rozhodnutí soudu první instance potvrdil jako věcně správné. Rozhodnutí Nejvyššího soudu, jimiž stěžovatelka podpořila svoji argumentaci, označil za nepřípadné, jelikož závěry v nich vyslovené na tento spor prý nedopadaly, neboť otázku zaplacení úplaty za postoupení pohledávek neřešily.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.09.2013 15:30 do: 03.09.2013 16:00
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
sp. zn: II. ÚS 157/13
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský
navrhovatelé: Štěpánka Bažantová, právně zastoupená Mgr. Josefem Smutným, advokátem se sídlem Třída Míru 92, Pardubice
návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti výroku II. rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubice ze dne 9. října 2012 sp. zn. 23 Co 264/2012
stručná charakteristika: Právo na soudní a jinou právní ochranu; Rovnost účastníků řízení; Majetkové škody

Stěžovatelka navrhuje, aby Ústavní soud zrušil uvedené rozhodnutí obecného soudu v uvedeném rozsahu, neboť jím mělo dojít k porušení jejích ústavně zaručených základních práv, konkrétně právo na spravedlivý proces a rovnost účastníků v soudním řízení garantované čl. 36 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatelka tvrdí, že obecný soud po svévolné interpretaci obecně závazných právních předpisů vydal rozsudek, který je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti. Odvolací soud bezdůvodně změnil výrok II. nalézacího soudu, kterým jí byla přiznána náhrada nákladů řízení ve výši 187 147 Kč tak, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení. Stěžovatelka poukazuje na to, že pokud obecné soudy vyhověly její žalobě a uložily žalovanému Statutárnímu městu Pardubice uhradit jí částku 319 286,50 Kč z titulu náhrady škody vzniklou snížením tržeb a zaplacením úroků z úvěru, měl jí odvolací soud přiznat i nárok na náhradu nákladů řízení.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 05.09.2013 09:30 do: 05.09.2013 10:00
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
sp. zn: II. ÚS 1842/12
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
navrhovatelé: Československá obchodní banka, a.s. Praha 5, Radlická 150
návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 26 Co 555/2011-191 ze dne 29. 2. 2012
stručná charakteristika: spravedlivý proces

Stěžovatelka se domáhá zrušení uvedeného soudního rozhodnutí pro porušení práva na spravedlivý proces podle ustanovení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. V odůvodnění svého návrhu stěžovatelka uvádí, že krajský soud rozhodnutí zatížil vadou, jež ho činí nepřezkoumatelným, když rozsudek, jímž potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, neodůvodnil způsobem zakotveným v ustanovení § 157 odst. 2 občanského soudního řádu (dále též „o. s. ř.“). Stěžovatelka má za to, že odvolací soud vydal rozhodnutí, jež bez dalšího odůvodnil odkazem na odůvodnění rozhodnutí napadeného odvoláním, což toto rozhodnutí dle názoru stěžovatelky činí nepřezkoumatelným. V této souvislosti poukazuje na to, že odvolací soud se vzhledem k tomu, že dovolání v dané věci není přípustné, nesnažil s náležitou pečlivostí zjistit skutkový stav a vyhodnotit předložené důkazy, přestože stěžovatelka v odvolacím návrhu vznesla celou řadu podrobně formulovaných argumentů, jimiž vyvracela vývody nalézacího soudu. Takové odůvodnění je podle ní v rozporu s judikaturou Ústavního soudu i Nejvyššího soudu.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 05.09.2013 10:00 do: 05.09.2013 10:30
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
sp. zn: II. ÚS 4104/12
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
navrhovatelé: CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 2b, CITY TOWER
návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 13 Co 328/2012 ze dne 15. 8. 2012
stručná charakteristika: náklady exekuce

Stěžovatelka se domáhá zrušení uvedeného soudního rozhodnutí pro porušení ustanovení čl. 11 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod, stejně jako čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Městský soud v Praze při svém rozhodování podle stěžovatelky pochybil, když nerozhodl o nákladech řízení. Dle stěžovatelky se při svém rozhodování o náhradě nákladů řízení zřejmě řídil ustanovením § 150 občanského soudního řádu (dále též „o. s. ř.“), aniž by na něj výslovně odkázal, a jeho čistě jazykovým výkladem, když dovodil, že náklady odvolacího řízení jsou v případě, že exekuční řízení jeho rozhodnutím nekončí, rovněž předmětem úpravy nákladů exekuce podle ustanovení § 44 odst. 6 písm. e) a § 87 a 88 exekučního řádu (dále též „ex. ř.“), na které se tímto odvolal.

Stěžovatelka se domnívá, že odvolací soud při svém rozhodnutí zcela ignoroval skutečnost, že v případě přerušení exekučního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona a v návaznosti na něj vydané usnesení soudního exekutora o vydání výtěžku exekuce představuje ve vztahu ke stěžovateli konečné rozhodnutí a odvolací soud by měl postupovat podle ustanovení § 142 občanského soudního řádu a o nákladech odvolacího řízení rozhodnout podle zásady úspěchu ve věci. Městský soud v Praze jí tímto postupem dle jejího názoru svévolně odepřel kompenzaci nákladů, na kterou jí vznikl za použití ustanovení § 142 občanského soudního řádu nárok, a tím prý zasáhl do jejího práva na spravedlivý proces a rovněž se dopustil neoprávněného zásahu do jejích majetkových práv.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 05.09.2013 10:30 do: 05.09.2013 11:00
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
sp. zn: II. ÚS 1898/11
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
navrhovatelé: Ing. Martin Bína
návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesením Okresního soudu ve Svitavách, a to výroku II. usnesení č. j. 5 Nc 3745/2009-110 ze dne 10. května 2011, výrok I. usnesení č. j. 7 Nc 3886/2009-105 ze dne 6. května 2011, výroku II. a III. usnesení č. j. 9 Nc 3885/2009-93 ze dne 30. května 2011, výroků II. a III. usnesení č. j. 9 Nc 3822/2009-90 ze dne 30. května 2011, výroku II. usnesení č. j. 10 Nc 3822/2009-106 ze dne 24. srpna 2011 a příkazu k náhradě nákladů exekuce č. j. 021 Ex 3307/09-41 ze dne 19. května 2011 soudního exekutora JUDr. Ivana Erbena, Exekutorský úřad 021 Praha 8
stručná charakteristika: spravedlivý proces, náklady exekuce

Stěžovatel se domáhá zrušení uvedených rozhodnutí obecných soudů pro porušení jeho ústavního práva na spravedlivý proces dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod ve spojení s čl. 4 Listiny. Usneseními Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2011 a 22. května 2013 a byly dvě ústavní stížnosti spojeny ke společnému řízení. Na stěžovateli je exekučně vymáhána vyživovací povinnost ke dvěma dětem. Soud rozhodoval o nařízení exekucí na základě návrhů oprávněných, podaných jednotlivě za každý měsíc, v němž se povinný dostal do prodlení s placením výživného. Porušení čl. 36 Listiny stěžovatel spatřuje v tom, že soud, byť uznal šikanózní a ne zcela účelný postup matky nezletilých (která na základě jednoho exekučního titulu podávala návrhy na exekuci pro neplacení výživného na každé dítě a za jednotlivé měsíce samostatně), všechna řízení nesloučil. Částky nákladů proto mnohonásobně převyšují výživné, pro které jsou exekuce vedeny. Stěžovatel má za to, že ze strany soudního exekutora a soudu došlo ke zneužití práva, které představuje zásah do práva na minimalizaci zásahů vyplývajícího z čl. 1 odst. 1 Ústavy, neboť jde o protiústavní štěpení nároků z téhož exekučního titulu, vedoucí k vytváření neúčelně vynaložených nákladů. 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 05.09.2013 11:00 do: 05.09.2013 11:30
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
sp. zn: II. ÚS 3042/12
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
navrhovatelé: Ivan Černý
návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti postupu Obvodního soudu pro Prahu 3 a Nejvyššího soudu ve věci vedené u Obvodního sodu pro Prahu 3 pod sp. zn. 18 C 143/2007
stručná charakteristika: spravedlivý proces

Stěžovatel se domáhá vydání zákazu pokračovat v porušování jeho základních práv zaručených v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, ke kterému mělo dojít postupem Obvodního soudu pro Prahu 3 a Nejvyššího soudu v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 3, spočívajícím v nerozhodnutí o elektronicky podaném dovolání stěžovatele. Stěžovatel žaloval svého bývalého zaměstnavatele, od kterého požadoval zaplacení částky 157 500 Kč s příslušenstvím z titulu tvrzeného nároku na výplatu roční provize za rok 2006. Obvodní soud pro Prahu 3 žalobu stěžovatele zamítl a zavázal stěžovatele k úhradě nákladů řízení žalované ve výši 43 056 Kč. K odvolání stěžovatele Městský soud v Praze rozhodnutí nalézacího soudu potvrdil a uložil stěžovateli zaplatit žalované na nákladech odvolacího řízení částku 41 616 Kč. Proti rozsudku odvolacího soudu podal stěžovatel prostřednictvím své právní zástupkyně dovolání, které zaslal e-mailem opatřeným platným kvalifikovaným elektronickým podpisem. Obsahem e-mailu samotného byl průvodní dopis a přílohy. Ve spisu se podle stěžovatele nachází úřední záznam, zachycující zjištění, že všechny písemnosti byly zaslány e-mailem v jednom podání, které bylo podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, přílohy tohoto e-mailu, tj. předmětné písemnosti však podpisy neobsahují, resp. elektronický podpis k nim není připojen, což odpovídalo i vyhodnocení podpisů v elektronické podatelně. Předseda senátu Nejvyššího soudu ale uvedl, že k podání označenému jako dovolání, se nepřihlíží, neboť bylo učiněno elektronicky, aniž by bylo podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. Stěžovatel se domnívá, že aplikací výše popsaného postupu obecné soudy porušily jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces.