Přehled ústních jednání pro 38. týden roku 2011

16.09.2011

V tomto týdnu se koná 6 jednání.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
20. 9. 2011 8:30
- 20. 9. 2011 9:30
Sp. zn.: III. ÚS 3207/10
Soudce zpravodaj: Pavel Holländer
Navrhovatelé: Římskokatolická farnost Štěpánkovice
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Návrh na zrušení rozsudků Nejvyššího soudu ČR sp.

zn. 28 Cdo 1522/2009 ze dne 18. 8. 2010 a Krajského soudu v Ostravě sp.

zn. 42 Co 684/2008 ze dne 19. 12. 2008
(Žaloba o určení vlastnictví)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelka

– římskokatolická farnost – podala žalobu k okresnímu soudu  na určení,

že je vlastníkem předmětných nemovitostí a okresní soud jejímu návrhu

vyhověl. U soudu odvolacího však  byla určovací žaloba stěžovatelky

zamítnuta s odůvodněním, že soud I. stupně nesprávně posoudil otázku

aplikace ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb. (tzv. „blokační

paragraf“) a tím i otázku naléhavého právního zájmu stěžovatele

na požadovaném určení. Nejvyšší soud dovolání stěžovatelky zamítl s tím,

že v daném sporu jde o typický restituční případ převzetí nemovitostí

státem bez právního důvodu a existence duplicitního zápisu vlastnického

práva v katastru nemovitostí na těchto závěrech nic nemění, neboť jen

z toho důvodu nelze naléhavý právní zájem na požadovaném určení dovodit.

 

V napadených

rozhodnutích shledává stěžovatelka porušení řady svých základních práv.

Je přesvědčena o tom, že v tomto případě existuje naléhavý právní zájem

na určení vlastnického práva, protože stávajícím stavem je nejisté

postavení žalobce, avšak stejně právně nejisté je také právní postavení

žalovaného, a to s ohledem na duplicitní zápis vlastnického práva

v katastru nemovitostí a jedině určovací žaloba může odvrátit spory

účastníků.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
21. 9. 2011 8:00
- 21. 9. 2011 8:30
Sp. zn.: II. ÚS 961/11
Soudce zpravodaj: Pavel Rychetský
Navrhovatelé: L. L., zastoupený Mgr. Bohdanou Novákovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Mánesova 19
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti výroku III. rozsudku

Okresního soudu v Nymburce ze dne 18. května 2010 sp. zn. 13 P 55/2008 a

části výroku rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. ledna 2011 sp.

zn. 27 Co 445/2010, kterou byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen ve

výroku III.
návrh na odložení vykonatelnosti napadených rozhodnutí
(Právo na soudní a jinou právní ochranu; Ochrana dětí a mladistvých)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

se domáhá zrušení uvedených rozhodnutí obecných soudů z důvodu

namítaného porušení svého základního práva na spravedlivý proces podle

čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a porušení principu

právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky. Rozsudkem

okresního soudu byla schválena dohoda rodičů nezletilého syna o jeho

svěření do výchovy matky. Tímto rozsudkem byl stěžovatel rovněž zavázán

platit na jeho výživu výživné. Následně podala babička nezletilého

z matčiny strany návrh na jeho svěření do své péče a výchovy, který

odůvodnila tím, že nezletilý fakticky zůstával v její péči již delší

dobu a její dcera se o něj nebyla schopna postarat. Usnesením okresního

soudu bylo v průběhu tohoto řízení na její návrh nařízeno předběžné

opatření, kterým byl nezletilý předběžně svěřen do výchovy své babičky.

Žádné jiné povinnosti nebyly tímto usnesením stanoveny.

 

Stěžovatel

má za to, že pokud mu tímto předběžným opatřením nebyla upravena

vyživovací povinnost jiným způsobem, byl stále v platnosti původní

rozsudek, kterým mu byla stanovena povinnost platit výživné i způsob

její úhrady k rukám matky nezletilého. Stěžovatel považuje opomenutí

úpravy vyživovací povinnosti v předběžném opatření za evidentní

pochybení okresního soudu, které však nemůže jít k jeho tíži, což se

ovšem následně stalo, když Krajský soud v Praze rozhodl o tom, že dlužné

výživné musí zaplatit babičce zpětně. Stěžovatel se domnívá, že

zasíláním výživného do rukou matky ctil platný rozsudek, neboť usnesením

o předběžném opatření nebyl k ničemu jinému zavázán.

 

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
21. 9. 2011 8:30
- 21. 9. 2011 9:00
Sp. zn.: I. ÚS 687/10
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: M. S., zast. JUDr. Františkem Schulmannem, Valentinská 92/3, Praha
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: rozsudek Okresního soudu v Kladně ze dne 16.3.2009,

sp.zn. 14 C 144/2007 a rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne

14.10.2009, sp.zn. 29 Co 315/2009
(Náhrada škody při provozu společné prodejny)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

je přesvědčen, že došlo k porušení jeho práva na spravedlivý proces ve

smyslu čl. 36 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Okresní soud v Kladně

zamítl rozsudkem žalobu stěžovatele, aby žalovaná (vedlejší účastnice

v řízení o ústavní stížnosti) byla povinna zaplatit žalobci

(stěžovateli) částku 85 074,10 Kč s příslušenstvím, a rozhodl o

nákladech řízení. Stěžovatel se této částky domáhal jako náhrady škody

vzniklé při provozování společné prodejny, v níž měla vedlejší účastnice

Sazka terminál a stěžovatel ostatní zboží jako tabákové výrobky,

noviny, časopisy apod. Za zboží, hotovost a jiné hodnoty umístěné na

prodejně měla dle dohody odpovídat vedlejší účastnice, jež se v případě

vzniku schodku zavázala postoupit pohledávku na stěžovatele, aby ji mohl

sám svým jménem vymáhat. Soud dospěl k závěru, že postoupení takové

pohledávky je podle zákoníku práce účinného do 31. 12. 2006 vyloučeno.

Inventurní soupisy musejí být podle soudu podepsány osobou oprávněnou za

provádění inventarizace. Pokud tomu tam nebylo a inventurní soupisy

nebyly podepsány osobou oprávněnou za provedení inventarizace, je

neprůkazná celá inventarizace, která z takovýchto soupisů vycházela.

Obecný soud zamítl žalobu proto, že stěžovatel neprokázal vznik schodku

(škody), a to právě pro neprůkaznost inventarizačních soupisů.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
21. 9. 2011 13:30
- 21. 9. 2011 14:00
Sp. zn.: I. ÚS 804/08
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: M. U.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti výroku III rozsudku

Krajského soudu v Plzni ze dne 6. února 2008, č. j. 12 Co 675/2007-63
(náklady soudního řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

se ústavní stížností domáhá zrušení výše uvedeného výroku obecného

soudu, neboť má za to, že jím došlo k porušení jeho základního práva na

spravedlivý proces podle článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a

svobod a podle článku 90 Ústavy a ve smyslu článku 6 Úmluvy o ochraně

lidských práv a základních svobod. Podle názoru stěžovatele krajský soud

nesprávně aplikoval ustanovení § 142 odst. 2 o. s. ř., jestliže pouze s

ohledem na výsledek sporu rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo

na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů. Podle názoru

stěžovatele tak krajský soud pochybil, pokud při rozhodování o nákladech

řízení vycházel jen z toho, že žádný z účastníků neměl v podstatě

výrazný úspěch či neúspěch ve věci.

 

Stěžovatel

se domáhal žalobou zaplacení částky ve výši 232.000,- Kč s tím, že jeho

žalobě bylo vyhověno co do částky 148.000,- Kč a ohledně částky

84.000,- Kč byla žaloba zamítnuta. Podle názoru stěžovatele měl však

krajský soud postupovat podle ustanovení § 142 odst. 3 o. s. ř., tedy

přiznat mu plnou náhradu nákladů řízení. Dle stěžovatele nelze o náhradě

nákladů řízení rozhodovat čistě podle zásady (částečného) úspěchu

stěžovatele ve věci.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
22. 9. 2011 9:00
- 22. 9. 2011 9:30
Sp. zn.: III. ÚS 678/11
Soudce zpravodaj: Jiří Mucha
Navrhovatelé: P. P.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu

České republiky ze dne 9. 12. 2010 č. j. 26 Cdo 287/2010-281
(právo na spravedlivý proces - nájemné)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Proti

stěžovateli byla podána žaloba o přivolení k výpovědi z nájmu bytu.

Obvodní soud pro Prahu 2 žalobu dvakrát zamítl, ale vždy bylo jeho

rozhodnutí odvolacím soudem zrušeno a vráceno zpět k dalšímu řízení.

Když se věc dostala k odvolacímu soudu potřetí, odvolací soud již

rozsudek prvoinstančního soudu nezrušil a věc zpátky nevrátil, ale sám

jej změnil tak, že výpovědi z nájmu bytu se přivoluje. Stěžovatel uvádí,

že obecný soud nevzal na vědomí všechna tvrzení a důkazy, které

stěžovatel předložil. Proti tomuto rozhodnutí obecného soudu podal

stěžovatel v zákonné lhůtě dovolání, ale Nejvyšší soud České republiky

námitkám stěžovatele nevyhověl.  Stěžovatel je přesvědčen, že bylo

porušeno jeho právo na soudní ochranu a právo na spravedlivý proces dle č

l. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

 

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
22. 9. 2011 15:00
- 22. 9. 2011 16:00
Sp. zn.: I. ÚS 3016/09
Soudce zpravodaj: František Duchoň
Navrhovatelé: P. W., zast. Mgr. Hanou Zahálkovou, advokátkou se sídlem Brno, Příkop 4
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v

Brně ze dne 1. 3. 2007, čj. 69 Nc 5305/2006 - 6, a usnesení Krajského

soudu v Brně ze dne 12. 3. 2008, čj. 20 Co 671/2007 - 32
(omyl soudu v exekučním řízení, spočívající v záměně otce za syna)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Ve

své ústavní stížností stěžovatel navrhuje zrušení uvedených rozhodnutí

obecných soudů vydaných v exekučním řízení, které je proti němu vedeno

omylem. Označeným usnesením Městského soudu v Brně byla nařízena exekuce

na majetek stěžovatele podle platebního rozkazu Městského soudu v Brně.

K jeho odvolání, ve kterém upozorňoval na to, že povinným je jeho syn,

Krajský soud v Brně usnesení městského soudu potvrdil. Dovolání

stěžovatele bylo odmítnuto Nejvyšším soudem jako nepřípustné. Podle

stěžovatele byla uvedenými rozhodnutími obecných soudů porušena jeho

základní práva, zakotvená v čl. 4 odst. 1, čl. 10 odst. 1 a 2, čl. 11

odst. 1, čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny

základních práv a svobod. K tomuto mělo dojít tím, že je vůči němu

vedena exekuce, na základě pravomocného platebního rozkazu, který však

směřuje proti jeho synovi.