Přehled ústních jednání pro 4. týden roku 2013

18.01.2013

V tomto týdnu se konají dvě jednání.

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

follow 21. 1. 2013 11:00 - 21. 1. 2013 11:30
Sp. zn.: Pl. ÚS 15/12
Soudce zpravodaj: Miloslav Výborný
Navrhovatelé: Nejvyšší správní soud
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu
Přezkoumávané akty: návrh podaný podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení ustanovení § 70 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve slovech „zdravotního stavu osob nebo“
I. poschodí, senátní místnost č. 151

go to site

follow site Nejvyšší správní soud podal návrh na zrušení ustanovení § 70 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního poté, co v souvislosti se svou rozhodovací činností dospěl k závěru, že napadené ustanovení je v rozporu s ústavním pořádkem. Napadené ustanovení totiž vylučuje rozhodování o uznání osoby za osobu zdravotně znevýhodněnou ze soudního přezkumu. Nejvyšší správní soud tvrdí, že toto ustanovení nelze ústavně konformně interpretovat a navrhuje jeho zrušeni pro citovaný rozpor s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami. Ústavní soud musí určit, zda je v souladu s ústavním pořádkem, aby rozhodování o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou, které se dotýká právní sféry jednotlivce a jeho veřejných subjektivních práv, mohlo být vyčleněno ze soudního přezkumu.

follow site

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

source url 23. 1. 2013 11:00 - 23. 1. 2013 12:00
Sp. zn.: IV. ÚS 3779/11
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická
Navrhovatelé: Rudolf Hlaváček
Řízení o ústavní stížnosti
(ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 3. října 2011 č. j. 14 Co 436/2011-91, proti usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 26. dubna 2011 č. j. 77 EXE 23/2011-30 a proti usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 9. března 2011 č. j. 77 EXE 23/2011-22, v řízení na nařízení exekuce a udělení pověření k jejímu provedení pro 6.800,82 Kč)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

follow site Soukromá společnost s ručením omezeným, založená dle právních předpisů Nizozemského království, podala k Okresnímu soudu Plzeň-město návrh na nařízení exekuce pro vymožení peněžité částky. Okresní soud Plzeň-město nařídil exekuci. Proti usnesení podal stěžovatel odvolání pro zmatečnost – následně Okresní soud Plzeň-město vydal opravné usnesení. I proti tomuto opravnému usnesení podal stěžovatel odvolání. V obou odvoláních stěžovatel navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně zrušil a řízení zastavil. Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 3. října 2011 usnesení soudu prvního stupně ve znění opravného usnesení téhož soudu potvrdil.
Stěžovatel se svou ústavní stížností domáhá s odvoláním na porušení práva na spravedlivý proces a práva na soudní ochranu, zaručených čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, práva na rovnost účastníků řízení podle čl. 37 odst. 3 Listiny jakož i pro porušení čl. 90 a 95 odst. 1 Ústavy České republiky, zrušení shora označených rozhodnutí obecných soudů.