Přehled ústních jednání pro 40. týden roku 2010

01.10.2010

V tomto týdnu se koná 5 jednání.

I.senát - veřejné vyhlášení nálezu
5. 10. 2010 14:00
- 5. 10. 2010 14:30
Sp. zn.: I. ÚS 1877/10
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: Milan Řehák
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti výroku I. usnesení Městského

soudu v Praze ze dne 5. 5. 2010, č. j. 68 Co 192/2010-178
(náhrada nákladů řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

V

ústavní stížnosti se stěžovatel domáhá zrušení výroku I. rozhodnutí

Městského osudu v Praze, a to pro porušení svého ústavně zaručeného

práva zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ředitelství silnic a dálnic stěžovatel zažaloval jako právního nástupce

Silničního investorského útvaru Praha, který byl odpovědný za pochybení,

v důsledku něhož před zahájením stavby silnice I. třídy nedošlo k

řádnému majetkovému vypořádání s tehdejším vlastníkem pozemků.

Stěžovatel v ústavní stížnosti v podstatě namítá, že Městský soud v

Praze jako soud odvolací nevyhověl jeho odvolání a rozhodl tak, že žádný

z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou

stupňů. Povinnost stěžovatele zaplatit žalovanému částku 332.508,04 Kč

jako část odměny právnímu zástupci žalovaného za zastupování je podle

stěžovatele fakticky procesní sankcí, trestem za to, že si dovolil podat

žalobu na náhradu škody. Právní zástupce žalovaného podle stěžovatele

po celé řízení nepředložil soudu žádný právní rozbor, žádné obsáhlé

vyjádření, žádné shrnutí dosavadního stavu, žádné konkrétní stanovisko

na mimosoudní vyřízení sporné záležitosti. Výše uvedené rozhodnutí

ohledně nákladů řízení je vůči stěžovateli podle něj nejen likvidační,

nýbrž i v rozporu s dobrými mravy, neboť byl zavázán k zaplacení nákladů

řízení, které nelze považovat za účelně vynaložené náklady řízení k

bránění práva žalovaného.

 

 

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
5. 10. 2010 14:00
- 5. 10. 2010 15:00
Sp. zn.: Pl. ÚS 16/08
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík
Navrhovatelé: Okresní soud v Semilech, Mgr. Pavel Jandura
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: návrh na zrušení ustanovení § 89 věty druhé zákona

č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 348/2007 Sb.
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Okresního soud v Semilech navrhuje vydání nálezu, který by zrušil shora uvedené ustanovení exekučního řádu, které zní: „V

případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně

určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný“. Podle

navrhovatele je porušeno ustanovení čl. 36 Listiny základních práv a

svobod ve vztahu k oprávněnému, přičemž by mělo být na státu, aby

zajistil vymahatelnost práva, a to aniž by oprávněný předem musel

zvažovat, zda exekuce bude či nebude bezvýsledná. Napadenou právní

úpravou jsou náklady nedůvodně přenášeny na oprávněného, přičemž se

nehledí na to, že dle judikatury je soudní exekutor osobou „obdobného

charakteru podnikatele podle obchodního zákoníku“. Navrhovatel uvádí, že

riziko nevymožení pohledávky by mělo být na exekutorovi.

 

 

 

Plénum - veřejné ústní jednání
6. 10. 2010 9:00
- 6. 10. 2010 15:00
Sp. zn.: Pl. ÚS 39/08
Soudce zpravodaj: Jiří Mucha
Navrhovatelé: skupina senátorů Senátu Parlamentu České republiky
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: návrh na zrušení bodů 1, 2, 3, 29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 38, 41, 42 a 49 čl. I, bodů 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 čl.

II, bodů 2 a 3 čl. III, jakož i čl. IV zákona č. 314/2008 Sb., kterým se

mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní

správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a

soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní

řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení

ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění

pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění

pozdějších předpisů, a dále na zrušení slov „ministerstvu nebo“ v § 68

odst. 1 a v § 68 odst. 2 písm. b) a na zrušení § 100a zákona č. 6/2002

Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 314/2008 Sb., in eventum

na zrušení: v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a

státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a

soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb.,

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č.

192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č.

349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č.

221/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.

267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb. a zákona č. 314/2008 Sb. v §

15 odst. 1 slova „místopředsedů“, v § 15 odst. 2 slova

„místopředsedové“, v § 23 odst. 1 slova „místopředsedů“, § 102, § 103

odst. 1 a 2, § 104 odst. 1 a 2, § 105 odst. 1 a 2, § 105a, § 108 odst.

2, v § 119 odst. 2 slov „místopředsedové Nejvyššího soudu“, v § 121

odst. 2 slova „místopředsedové“, v § 168 slova „místopředsedy“, dále v

zákoně č. 314/2008 Sb. v čl. II bodů 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, dále §

13 odst. 3 a § 13a v zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve

znění zákona č. 314/2008 Sb. a v souvislosti s tím čl. IV v zákoně č.

314/2008 Sb., a dále slov „ministerstvu nebo“ v § 68 odst. 1 a v § 68

odst. 2 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., ve znění zákona č. 314/2002 Sb. a

na zrušení § 100a téhož zákona, in eventum na zrušení slova

„místopředsedů“ v § 15 odst. 1, § 23 odst. 1 a v § 102 odst. 2, slova

„místopředsedové“ v § 15 odst. 2 a v § 121 odst. 2, slova

„místopředsedy“ v § 102 odst. 1 a v § 168 a slova „místopředsedové

Nejvyššího soudu v § 119 odst. 2, dále slov „ministerstvu nebo“ v § 68

odst. 1 a v § 68 odst. 2 písm. b), dále § 100a, § 102 odst. 2, § 103

odst. 2, § 104 odst. 2, § 105 odst. 2, § 105a, § 108 odst. 2 zákona č.

6/2002 Sb., ve znění zákona č. 314/2008 Sb.; dále ustanovení § 13 odst. 3

a § 13a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č.

314/2008 Sb. a ustanovení bodů 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 čl. II části

první zákona č. 314/2008 Sb.
sněmovna

 

Skupina

17 senátorů podala Ústavnímu soudu návrh na přezkoumání zákona č.

314/2008 Sb., kterým se  - kromě jiného – mění i  zákon o soudech a

soudcích. Senátoři ve svém podání zpochybňují ústavnost řady institutů,

například možnosti dočasného přidělení soudce na stáž k ministerstvu

spravedlnosti, délku funkčního období předsedů soudů a možností jejich

opakovaného mandátu. Další stížnostní body návrhu jsou zaměřeny na

možnost zvýšení počtu místopředsedů u Nejvyššího soudu a upozorňují na

 odlišnou délku funkčních období předsedů Nejvyššího soudu a Nejvyššího

správního soudu. Senátoři rovněž zpochybnili  legislativní proces při

schvalování napadené novely zákona.

 

 

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
7. 10. 2010 8:30
- 7. 10. 2010 9:00
Sp. zn.: Pl. ÚS 33/09
Soudce zpravodaj: Miloslav Výborný
Navrhovatelé: Nejvyšší správní soud
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: návrh na zrušení zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve

věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění zákona

č. 314/2008 Sb.
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Nejvyšší

správní soud navrhnul zrušení zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech

soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, neboť v průběhu

konkrétního řízení dospěl k závěru, že ustanovení § 21 napadeného

zákona, ale principiálně i celý zákon, je v rozporu s ústavním pořádkem.

Nejvyšší správní soud tvrdí, že kárně obviněnému soudci náleží právo na

spravedlivý proces, jež v každé demokratické společnosti zaujímá

natolik významné postavení, že jej není možné vykládat restriktivně.

V projednávané věci přitom byla zasažena sama podstata tohoto práv.

Potřebnost opravného prostředku, na jehož základě by bylo možné

korigovat případná pochybení prvostupňového soudu, vystupuje dle názoru

navrhovatele v projednávané věci do popředí tím více, že v kárném řízení

dochází – kvůli kusé úpravě určitých procesních institutů v napadeném

zákoně – k přiměřené aplikaci trestního řádu či dokonce k soudcovské

tvorbě práva a vyplňování pravých mezer v právu.

 

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
7. 10. 2010 8:30
- 7. 10. 2010 9:30
Sp. zn.: I. ÚS 2717/08
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: Ing. Ladislav Militký, zast. advokátem JUDr. Pavlem Jařabáčem, Puchmajerova 7, Moravská Ostrava
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne

25.10.2007, sp.zn. 5 Cmo 254/2007 a proti usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 1.9.2008, sp.zn. 32 Cdo 2004/2008
(Právo na spravedlivý proces, náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

brojí ústavní stížností proti rozhodnutím, jimž vytýká porušení svého

práva na spravedlivý proces, zaručeného v čl. 36 odst. 1 Listiny

základních práv a svobod. Stěžovatel nesouhlasí s výrokem odvolacího

soudu, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení

a každý z nich je povinen zaplatit České republice na nákladech řízení

částku 6255,20 Kč. Stěžovatel namítá, že předmětem řízení nebyla částka

3 862 197 Kč, ohledně níž bylo pravomocně rozhodnuto už v roce 2000; ve

zbylém předmětu řízení byl pak stěžovatel úspěšný z 99,8%, žalovaný

(vedlejší účastník v řízení o ústavní stížnosti) pouze z 0,2%. O

nákladech řízení mělo být podle stěžovatele rozhodnuto samostatně za

dobu, kdy předmětem řízení byla částka 8 758 078 Kč a samostatně za dobu

od 27. 10. 2000, kdy předmětem řízení byla částka toliko 4 895 881 Kč.

Dále stěžovatel vytýká, že se odvolací soud zabýval pouze otázkami výše

sazby úroků z prodlení, a nikoliv též doby, za kterou mají být úroky

přiznány, což bylo podstatou námitky stěžovatele. Stěžovatel tedy namítá

také nesprávné posouzení úroků z prodlení.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
7. 10. 2010 10:00
- 7. 10. 2010 10:30
Sp. zn.: III. ÚS 1542/09
Soudce zpravodaj: Jan Musil
Navrhovatelé: Josef Fečo
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2009 č. j. 14 To 293/2009-34
(právo na spravedlivý proces, právo na obhajobu řízení o návrhu na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Ve

své ústavní stížnosti stěžovatel vyjadřuje jednak nesouhlas se závěry

obecných soudů ve skutkové rovině, pokud jde o splnění předpokladů

podmíněného propuštění dle § 61 tr. zák., zejména ale poukazuje na

skutečnost, že okresní soud odeslal ve věci stížnost a spis soudu

druhého stupně, aniž měl vykázáno doručení písemného vyhotovení

napadeného usnesení odsouzenému a jeho obhájci. Ani krajský soud podle

stěžovatele nevyčkal potvrzení doručení prvoinstančního rozhodnutí

obhájci a ve věci rozhodl, s tím, že stěžovatel svou stížnost

neodůvodnil. V uvedeném postupu stěžovatel spatřuje porušení svého práva

na spravedlivý proces a na právní pomoc, resp. obhajobu dle článků 36

odst.1, 37 odst. 2 a 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a

domáhá se zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Krajského soudu

v Praze.