Přehled ústních jednání pro 42. týden roku 2010

15.10.2010

V tomto týdnu se konají 4 jednání.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
19. 10. 2010 14:00 - 19. 10. 2010 14:30

Sp. zn.: II. ÚS 3170/09
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík
Navrhovatelé: Marián Kuš
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 10. 2009, čj. 1 Co 122/2009-185
(spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 151
 
Ústavní

stížností se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze,

jímž odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně o zastavení

odvolacího řízení pro nezaplacení soudního poplatku z odvolání.

Stěžovatel se domnívá, že uvedeným rozhodnutím bylo porušeno jeho

ústavní právo na spravedlivý proces dle hlavy páté Listiny základních

práv a svobod. Stěžovatel namítá, že k úhradě poplatku nebyl vyzván

stěžovatel jako osoba povinná k úhradě, ale pouze advokátní kancelář, a

to v době, kdy zastupující advokátka byla v pracovní neschopnosti. K

úhradě poplatku však došlo podle něj v nejbližší možné lhůtě. V době

rozhodování vrchního soudu o podaném odvolání byl již soudní poplatek

řádně uhrazen a nic tedy podle stěžovatele nebránilo projednání

odvolání. V podaném odvolání bylo navíc podle stěžovatele vysvětleno,

proč nebyl poplatek uhrazen ve lhůtě stanovené městským soudem.

Stěžovatel považuje rozhodnutí vrchního soudu za formalistické,

porušující jeho právo na řádný a zákonný proces.
 
 
I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
20. 10. 2010 8:30 - 20. 10. 2010 9:00

Sp. zn.: I. ÚS 1052/10
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé:

Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6, zast.

Vojenským úřadem pro právní zastupování, Nám. Svobody 471, Praha 6
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané

akty: Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14.5.2009,

sp.zn. 38 Co 66/2009 a rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne

9.2.2009 sp.zn. 15 C 183/2008
(úhrada ceny za demolici, právo na spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 151
 
Stěžovatelka

napadá rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, kterým mělo podle

jejího názoru dojít k porušení čl. 2 odst. 3 a čl. 95 odst. 1 Ústavy

České republiky a k porušení čl. 2 odst. 2, čl. 36 a čl. 37 odst. 3

Listiny základních práv a svobod. Stěžovatelka se žalobou u Okresního

soudu v Trutnově domáhala zaplacení částky ve výši 870 085,16 Kč s

příslušenstvím z právního důvodu nároku na slevu z ceny díla demolice

objektu živé síly Drchanice. Okresní soud její žalobu zamítl, krajský

soud napadeným rozsudkem prvostupňový rozsudek potvrdil a dovolání bylo

odmítnuto pro absenci otázky zásadního právního významu. Porušení

základních práv spatřuje stěžovatelka především v neprovedení navržených

důkazů. Soud se omezil pouze na konstatování, že o navržených důkazech

není třeba procesně již rozhodovat. Tyto argumenty stěžovatelka použila i

v odvolání, krajský soud se věcí řádně nezabýval a konstatoval, že je

učinila až v závěrečném návrhu. Tímto postupem došlo podle stěžovatelky k

porušení práva na spravedlivý proces, jakož i k porušení dalších

ustanovení Listiny a Ústavy. Dále stěžovatelka krajskému soudu vytýká,

že bez dalšího odkázal na skutková zjištění učiněná soudem I. stupně,

která jsou – podle jejího názoru – v extrémním rozporu se zjištěným

skutkovým stavem věci a provedeného dokazování. Z uvedených důvodů

stěžovatelka navrhuje, aby Ústavní soud napadený rozsudek krajského

soudu zrušil.  
 
 
I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
22. 10. 2010 9:00 - 22. 10. 2010 9:30

Sp. zn.: I. ÚS 726/10
Soudce zpravodaj: František Duchoň
Navrhovatelé: Jan Hlavatý, zast. JUDr. Vítězslavem Květenským, advokátem se sídlem Praha 8, Křižíkova 16
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2009, čj. 29 Co 232/2009 - 278
(neoprávněný odběr elektřiny)
I. poschodí, senátní místnost č. 151
 
Stěžovatel

navrhuje zrušení shora označeného rozsudku, vydaného v řízení o náhradě

za neoprávněný odběr elektřiny, kterým  bylo podle stěžovatele porušeno

jeho základní právo na spravedlivý proces zaručené v čl. 36 odst.1 a 2

Listiny základních práv a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv

a základních svobod. Podle stěžovatele bylo odebrání elektroměrů

žalobcem – Pražskou energetikou, a. s. – provedeno bez jeho přítomnosti,

u odběru nebyli přítomni ani jeho zaměstnanci, ani jiné nezúčastněné

osoby. Tvrzení žalobce, že na elektroměrech byly poškozeny plomby a

došlo k neoprávněnému odběru elektřiny, se tak opírá pouze o výpověď

jediného svědka, tedy jejího zaměstnance, který odběr elektroměrů

provedl a který byl na zjišťování „neoprávněných odběrů“  finančně

zainteresován. Podle vnitropodnikové normy žalobce z roku 1994 však

bylo, v případě zjištění neoprávněného odběru, jeho povinností provést o

něm záznam, včetně fotodokumentace, a uvést rozsah mechanického

poškození elektroměru do příslušného formuláře, který musel být

odběratelem podepsán. Postup žalobce tak byl podle stěžovatele v rozporu

s touto normou a odběr elektroměrů neproběhl zákonným způsobem.

 
Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
22. 10. 2010 9:30 - 22. 10. 2010 10:30

Sp. zn.: Pl. ÚS 32/08
Soudce zpravodaj: František Duchoň
Navrhovatelé: Nejvyšší správní soud se sídlem Brno, Moravské nám. 6
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané

akty: Návrh Nejvyššího správního soudu na zrušení § 76 odst. 6 zákona

č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších

předpisů
(soudní přezkum rozhodnutí vydaných v kázeňském řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151Nejvyšší

správní soud podal návrh na zrušení části  § 76 odst. 6 zákona č.

169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších

předpisů, pro rozpor s ústavním pořádkem České republiky. Učinil tak v

souvislosti s rozhodováním o kasační stížnosti žalobce A.Ž. proti

žalované Vězeňské službě ČR, podané proti usnesení Městského soudu v

Praze, kterým byla v roce 2006 odmítnuta žaloba A. Ž. proti rozhodnutí

Vězeňské služby z roku 2004. Tímto rozhodnutím byl žalobci uložen

kázeňský trest podle § 46 odst. 1 a 3 písm. f) zákona č. 169/1999 Sb., o

výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (dále též

„zákon o výkonu trestu“), spočívající v umístění do uzavřeného oddělení

na dobu 5 dnů. Rozhodnutí bylo odůvodněno tím,  že žalobce  porušil § 28

odst. 2 písm. j) a odst. 3 písm. b) zákona o výkonu trestu, protože

vlastnil nepovolené předměty, které by mohly svou povahou poškodit

zdraví nebo ohrozit na životě.


Proti

rozhodnutí o uložení kázeňského trestu podal žalobce stížnost, která

byla zamítnuta rozhodnutím Vězeňské služby. Toto rozhodnutí žalobce

napadl žalobou ve správním soudnictví, protože  nesouhlasil se závěrem

Vězeňské služby o tom, že byly splněny podmínky pro uložení zmíněného 

kázeňského  trestu.  Městský  soud v Praze, usnesením jeho žalobu 

odmítl. Odkázal na právní úpravu v § 76 odst. 6 zákona o výkonu trestu,

podle které jsou rozhodnutí Vězeňské služby v kázeňském řízení, s

výjimkou kázeňského trestu propadnutí věci a rozhodnutí o zabrání věci,

vyloučena ze soudního přezkumu. Na základě této kompetenční výluky

žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 10/2002 Sb.,

soudního řádu správního, v platném znění, jako nepřípustnou.


Proti

tomuto  usnesení Městského soudu v Praze podal žalobce kasační

stížnost, kterou odůvodnil tím, že vyloučení soudního přezkumu, ve věci

týkající se uložení kázeňského trestu, je v jeho případě v rozporu s čl.

36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Jedná se totiž  o sankci

uloženou správním orgánem, která má vliv na faktické zpřísnění výkonu

trestu odnětí svobody. Zejména zabraňuje možnosti přeřazení do věznice s

mírnějším režimem podle § 39b trestního zákona. Dalším následkem je

znemožnění podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
Nejvyšší

správní soud při předběžném právním posouzení věci dospěl k závěru, že

ustanovení § 76 odst. 6 zákona o výkonu trestu odnětí svobody,

vylučující rozhodnutí vydaná v kázeňském řízení (s výjimkou kázeňského

trestu propadnutí věci a rozhodnutí o zabrání věci) ze soudního

přezkumu, je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Proto 

podal, návrh na zrušení tohoto ustanovení z níže uvedených důvodů.
Znění ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody (ve znění pozdějších předpisů): „Nestanoví-li tento zákon jinak, nepodléhají rozhodnutí vydaná v kázeňském řízení přezkoumání soudu.”