Přehled ústních jednání pro 44. týden roku 2012

26.10.2012

V tomto týdnu se koná 1 jednání.

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
1. 11. 2012 10:00
- 1. 11. 2012 11:00
Sp. zn.: Pl. ÚS 16/12
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická
Navrhovatelé: K. Š.
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu
Přezkoumávané akty: návrh na zrušení ustanovení § 175 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
(návrh na zrušení ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů)
I. poschodí, senátní místnost č. 151Stěžovatelka

se domáhá, aby Ústavní soud zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze.

Řízení o ústavní stížnosti bylo je vedeno pod sp. zn. IV. ÚS 376/11. S

návrhem na zrušení uvedeného rozsudku se domáhá stěžovatelka rovněž

zrušení § 175 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský soudní řád“ nebo jen „o.s.ř.“).

 

Stěžovatelka

si v minulosti vypůjčila menší částku od společnosti zabývající se

půjčováním peněz, avšak tato společnost - kromě vymáhání dlužné částky a

úroků – přistoupila po cca 6 letech, kdy již byly pohledávky

exekuovány, k uplatnění indosovaných směnek. Stěžovatelka uvádí, že se

jedná o zjevně nemorální, možná i úmyslně podvodné jednání směnečného

věřitele a jeho právního předchůdce. Stěžovatelka prý předmětnou

blankosměnku nepodepsala, avšak soudy trvající na bezvýhradném uplatnění

námitek proti směnečnému rozkazu ve lhůtě tří dnů, postupují formálně

legálně. Tím je podle stěžovatelky nepochybně porušena rovnost účastníků

v řízení a navrhuje zrušit § 175 o. s. ř. a směnečné řízení podřídit

obecnému řízení, aby žalovaný měl možnost se řádně bránit uplatnění

směnečného nároku.

 

Senát

Ústavního soudu dospěl k závěru, že uplatněním § 175 občanského

soudního řadu nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti.

Stěžovatelka přitom tvrdí, že citované ustanovení zákona je zejména

v rozporu s čl. 11, čl. 36 odst. 1 Listiny a zásadou rovnosti účastníků

řízení podle čl. 37 odst. 3 Listiny. Senát Ústavního soudu dospěl

k závěru, že tato tvrzení nelze označit za zjevně neopodstatněná a je

třeba se návrhem na zrušení § 175 občanského soudního řádu a jeho důvody

věcně zabývat, a to zejména hledisky ustálené judikatury Ústavního

soudu, vztahující se k otázkám ústavnosti lhůt stanovených právním

předpisem. Proto rozhodl podle § 78 odst. 1 zákona o Ústavním soudu

o postoupení návrhu stěžovatelky na zrušení napadeného ustanovení

k rozhodnutí plénu Ústavního soudu podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy

České republiky.