Přehled ústních jednání pro 46. týden roku 2011

11.11.2011

V tomto týdnu se koná 1 jednání.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
14. 11. 2011 14:30
- 14. 11. 2011 15:00
Sp. zn.: I. ÚS 1845/11
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: M. K.
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 3. 2011, č. j. 27 Co 272/2009-121
(občanskoprávní věc)

I.  poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

navrhuje zrušit citovaný rozsudek Krajského soudu v Brně pro porušení

svého základního práva na spravedlivý proces, zejména dle čl. 36 odst. 1

Listiny základních práv a svobod. Vedlejší účastník (bankovní ústav)

požaduje od stěžovatelky zaplacení částky 28.120,- Kč (úvěrové jistiny

ve výši 22.420,- Kč a smluvní pokuty ve výši 5.700,- Kč) a 32.000,- Kč

(představující kapitalizované úroky z prodlení z dlužných splátek) jako

nároků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, kterou se stěžovatelkou

uzavřel. Z listin vyplývá, že vedlejší účastník poskytl stěžovatelce

peníze na kupní cenu televizoru a stěžovatelka se zavázala takto

poskytnuté peníze splácet v dohodnutých splátkách. Tyto peníze

stěžovatelka uhradila. Jádrem sporu je zpochybnění uzavření smlouvy o

revolvingovém úvěru.