Přehled ústních jednání pro 47. týden roku 2010

19.11.2010

V tomto týdnu se konají 3 jednání.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
23. 11. 2010 14:00
- 23. 11. 2010 14:15
Sp. zn.: I. ÚS 938/10
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler

Navrhovatelé: Roman Minarik, společnost KOR BUSINESS LTD, 4th Floor,

Lawford House, Albert Place. London N3 1RL, UK a MUDr. Petr Streitberg
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 1. 2010, č. j. Ncd 17/2010-187
(delegace jiného soudu)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelé

se ústavní stížností domáhají zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze.

Stěžovatelé podali ke Krajskému soudu v Hradci Králové žalobu o

přezkoumání přiměřenosti protiplnění ve věci účastnických cenných

papírů. Žaloba směřovala  proti společnosti Paramo, a. s. a proti

společnosti Unipetrol, a. s. jako akcionáři společnosti Paramo. Během

řízení vznesl Unipetrol návrh na delegaci ve smyslu § 12 odst. 2

o. s. ř. a za soud, kterému má být věc delegována, označil Městský soud v

Praze. I přes řádně odůvodněné negativní stanovisko stěžovatelů

k otázce návrhu na delegaci vhodnou vydal Vrchní soud v Praze usnesení,

kterým návrhu na delegaci vyhověl a rozhodl, že věc vedená u Krajského

soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, se přikazuje Městskému

soudu v Praze. S ohledem na to, že se stěžovatelé zásadně neztotožnili

s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, kterým bylo podle jejich názoru

porušeno zejména jejich ústavně zaručené právo na zákonného soudce

garantované čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podali tuto

ústavní stížnost.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
23. 11. 2010 14:15
- 23. 11. 2010 15:00
Sp. zn.: I. ÚS 2661/10
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: PhDr. Ivan Macek, M.A., M.Sc.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v

Hradci Králové ze dne 24. 5. 2010, č. j. 17 Co 187/2010-485, a proti

rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 11. 1. 2010, č. j. 0 P

274/2001-446
(výchova nezletilé dcery)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

navrhuje zrušit citované rozsudky obecných soudů, neboť dle jeho názoru

porušily jeho základní práva a svobody dle čl. 2 odst. 2. čl. 3 odst.

1, čl. 4 odst. 3, čl. 32 odst. 4, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2

Listiny základních práv a svobod a čl. 90 Ústavy, jakož i čl. 18 odst. 1

Úmluvy o právech dítěte a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a

základních svobod. Stěžovatel se domáhal změny výchovy své nezletilé

dcery tak, aby byla ve střídavé výchově obou rodičů (u každého po 2

týdny), anebo aby byla svěřena do výchovy jemu. Původním rozsudkem

Okresního soudu v Hradci Králové byla schválena dohoda rodičů, podle níž

byla dcera svěřena do výchovy matky a otec se zavázal hradit výživné

1.300,- Kč měsíčně. Následně byl rozsudkem zamítnut návrh otce na změnu

výchovného prostředí, byla schválena dohoda rodičů o rozsahu styku otce

s dcerou. V dalším řízení byl zamítnut návrh otce na rozšíření styku

s dcerou a bylo mu zvýšeno výživné pro nezletilou. Okresní soud v Hradci

Králové napadeným rozsudkem zamítl návrh stěžovatele na změnu

výchovného prostředí dítěte a Krajský soud v Hradci Králové napadeným

rozsudkem rozsudek okresního soudu potvrdil.

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
25. 11. 2010 8:30
- 25. 11. 2010 9:00
Sp. zn.: I. ÚS 2121/07
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: Mgr. Eva Jungmannová, zast. advokátkou JUDr. Marií Cilínkovou, Bolzanova 1, Praha
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24.10.2006,

sp.zn. 1 Co 226/2006, rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5.4.2006

sp.zn. 32 C 100/2005, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.4.2007, sp.zn.

30 Cdo 1419/2007
(ochrana osobnosti)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

v ústavní stížnosti uvádí, že se žalobou domáhala přiměřeného

zadostiučinění v penězích za to, že při operativním odstranění myomu na

děloze jí lékaři bez jejího souhlasu odstranili též vaječníky a

vejcovody. Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je dle stěžovatelky

možno provést podle čl. 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně (č.

96/2001 Sb. m. s.) pouze za podmínky svobodného a informovaného

souhlasu. Na základě přání stěžovatelky, nepřející si odstranění

vaječníků, uvedl ošetřující lékař do zdravotnické dokumentace, že

vaječníky mají být odstraněny jenom při patologickém nálezu. Otázkou, co

je a co není patologický nález, se zabývaly soudy obou stupňů.

Stěžovatelka přitom v ústavní stížnosti vyjadřuje názor, že předložila

důkazy, z nichž vyplývalo, že nález na vaječnících jejich odstranění

nezbytně nevyžadoval. Stěžovatelka považuje svůj souhlas za neplatný,

neboť okolnosti, za nichž souhlasila s odstraněním vaječníků, byly

popsány neurčitě a musely být teprve předmětem výkladu soudů; krom toho

nebyla stěžovatelka řádně poučena. Provede-li lékař výkon, jímž zasáhne

do tělesné integrity, aniž k tomu měl její souhlas, jde podle

stěžovatelky vždy o protiprávní jednání s důsledky z toho vyplývajícími.

Na základě toho stěžovatelka navrhuje zrušení všech v záhlaví

označených rozhodnutí obecných soudů.