Přehled ústních jednání pro 49. týden roku 2012

30.11.2012

V tomto týdnu se koná 1 jednání.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

5. 12. 2012 8:30 - 5. 12. 2012 9:00

Sp. zn.: I. ÚS 2358/12

Soudce zpravodaj: Ivana Janů

Navrhovatelé: M.B., zast. advokátem JUDr. Václavem Hochmannem, Rašínova 68, Zlín

Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané

akty: usnesení Krajského soudu v Brně-pobočka ve Zlíně ze dne

16.3.2012, sp.zn. 60 Co 64/2012 a proti platebnímu rozkazu Okresního

soudu ve Zlíně ze dne 17.1.2012, sp.zn. 46 C 4/2012

(náklady řízení)

I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

 

Stěžovatel

vedl spor se svou pojišťovnou, která se po něm domáhala částky jen

mírně převyšující 500,- Kč. Soudem byl následně vydán platební rozkaz na

tuto částku a stěžovatel ji uhradil. Odvolal se však proti výroku o

náhradě nákladů, podle něhož by měl mít povinnost nahradit pojišťovně

náklady za právní zastoupení, a to v částce dvanáctkrát vyšší, než byla

samotná sporná částka. Odvolací soud mu však nevyhověl s odkazem na

ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu, která uvádí, že při určování

odměny za zastupování advokátem nebo notářem nejsou důvodem pro postup

podle ustanovení zvláštního právního předpisu okolnosti, že advokát

činil v řízení úkony formou automatizovaných výstupů a podáni, že spor

je veden o nízkou částku, že projednávaná věc není právně složitá nebo

náročná. Ve světle aktuální judikatury Ústavního soudu však stěžovatel

tvrdí, že takto formalistickým postupem bylo porušeno jeho právo na

spravedlivý proces.