Přehled ústních jednání pro 5. týden roku 2013

25.01.2013

V tomto týdnu se konají čtyři jednání.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Od: 29. 1. 2013 14:00
Do: 29. 1. 2013 14:30

Sp. zn.: I. ÚS 46/12
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: K.M.
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 10. 10. 2011, č. j. 8 Co 303/2011-167
(náhrada nákladů léčení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

Stěžovatel

byl v důsledku nesprávné léčby objektivně poškozen tím, že po nezdařené

operaci došlo k závažnému poškození jeho mozku a s tím spojenému

snížení mentální kapacity. Byl také zbaven způsobilosti k právním úkonům

a opatrovnicí byla ustanovena jeho matka. Stěžovatel se žalobou domáhal

po nemocnici, která jeho stav způsobila, aby mu nahradila měsíční výši

náhrady nákladů na péči, kterou mu poskytují jeho rodinní příslušníci.

Okresní soud mu však vyhověl jen částečně a po odvolání nemocnice

Krajský soud žalobu zamítl s tím, že uvedené náklady na obslužnou péči

však nelze podřadit pod žádný z nároků na náhradu škody na zdraví,

upravených občanským zákoníkem, který zakládá nárok na náhradu nákladů

léčení, nikoliv nákladů na zajištění pomoci při životních úkonech

poškozeného. Stěžovatel se proto domnívá, že napadeným rozsudkem

odvolacího soudu bylo porušeno jeho základní právo na spravedlivý proces

a základní právo vlastnit majetek.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Od: 31. 1. 2013 9:00
Do: 31. 1. 2013 9:30
Sp. zn.: IV. ÚS 2477/12
Soudce zpravodaj: Miloslav Výborný
Navrhovatelé: Eliška Štorkánová
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudkům Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 4. 9. 2007 č. j. 31 C 419/2007-16, ze dne 4. 9. 2007 č. j. 31 C 428/2007-16, ze dne 24. 10. 2007 č. j. 9 C 507/2007-15 a ze dne 15. 5. 2008 č. j. 25 C 124/2008-13
(odepření práva předstoupit před soud i v bagatelní věci )
I. poschodí, senátní místnost č. 152

Obvodní

soud pro Prahu 5 předvolával stěžovatelku k ústním jednáním předvoláním

zaslaným doporučeně do vlastních rukou na adresu uvedenou žalobcem v

žalobě. Písemnost byla uložena na poště s poznámkou, že adresátu byla

zanechána výzva k vyzvednutí zásilky. Po uplynutí úložní doby byly

zásilky vráceny obvodnímu soudu, jenž následně vyhověl žalobám a uložil

žalované (stěžovatelce) povinnost zaplatit žalobci předmětnou částku a

náklady řízení. Rozsudky byly doručeny za pomoci fikce na adresu

uvedenou žalobcem.

 

Stěžovatelka

kritizuje postup Obvodního soudu, neboť ve věci jednal a rozhodl v její

nepřítomnosti, vycházeje přitom z fikce doručení předvolání k ústním

jednáním a následně z fikce doručení rozsudků napadených ústavní

stížností na adresu uvedenou žalobcem. Stěžovatelka zpochybnila

účinnosti doručení označených písemností, neboť se zdržovala na jiné

adrese, což doložila nájemní smlouvou a smlouvou s dodavatelem

elektřiny. Stěžovatelka se o existenci rozsudků dozvěděla až v

souvislosti s nařízenou exekucí na její majetek. Stěžovatelka proto

tvrdí, že došlo k porušení jejích práv ústavně zaručených v čl. 11 a čl.

36 Listiny základních práv a svobod a domáhá se zrušení shora

označených rozhodnutí.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Od: 31. 1. 2013 9:30
Do: 31. 1. 2013 10:00

Sp. zn.: IV. ÚS 3115/12
Soudce zpravodaj: Miloslav Výborný
Navrhovatelé: JUDr. Karel Friml, CSc.
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2012 č. j. 30 Cdo 1166/2012-101, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 10. 2011 č. j. 68 Co 177/2011-81 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 15. 10. 2010 č. j. 12 C 404/2009-35
(tvrzení o šikanózní exekuci a zadostiučinění za průtahy v soudním řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

V

roce 2005 byla Obvodním soudem pro Prahu 6 nařízena exekuce na movitý i

nemovitý majetek stěžovatele, a to pro plnění ve výši 5.075,- Kč.

Exekutor následně vydal exekuční příkazy prodejem nemovitostí a

přikázáním pohledávky z účtu povinného; exekuční příkazy zaslal exekutor

katastrálnímu úřadu a České spořitelně, a. s. Stěžovatel podal odvolání

proti usnesení o nařízení exekuce, spojené též s námitkou

podjatosti soudců několika soudů . Trvalo však čtyři roky, než nově

určený soud - Okresní soud Praha – západ - určil náklady exekuce částkou

5 089,93 Kč a náklady oprávněné částkou 3 748,50 Kč.

V

mezidobí se stěžovatel domáhal po České republice – Ministerstvu

spravedlnosti ČR přiměřeného zadostiučinění v částce 75,000,- Kč za

nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem, tj. nevydáním

rozhodnutí v přiměřené lhůtě, avšak bylo mu přiznáno pouze 13.000,- Kč.

Odvolání ani dovolání nebylo úspěšné. Stěžovatel se domnívá, že

exekutorem zvolený způsob exekuce prakticky na celý majetek, s nímž

dodnes stěžovatel nemůže zcela volně disponovat, pro částku 5 075 Kč,

byl šikanózní, neproporcionální a tím i neústavní, a postupem soudů bylo

také zasaženo do jeho základního práva na ochranu vlastnictví a do

práva na spravedlivý proces.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Od: 31. 1. 2013 10:00
Do: 31. 1. 2013 11:00

Sp. zn.: IV. ÚS 376/11
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická
Navrhovatelé: Kamila Šafářová
Řízení o ústavní stížnosti
(ústavní stížnost proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 11. 2010 č. j. 5 Cmo 270/2010)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

Stěžovatelka

uzavřela smlouvu se společností poskytující drobné úvěry. Když ale tato

společnost předložila směnku podepsanou stěžovatelkou, vydal Krajský

soud směnečný platební rozkaz, proti němuž stěžovatelka včas uplatnila

námitky. Tvrdila především, že směnku nikdy nepodepsala. Jelikož se

úvěrová společnost na řízení před Krajským soudem aktivně nevystupovala,

rozhodl tento nakonec, že v řízení nebylo prokázáno, že by podpis na

směnce byl s jistotou pravým podpisem stěžovatelky a platební rozkaz

zrušil.

Po

odvolání úvěrové společnosti však rozhodnutí Krajského soudu změnil

Vrchní soud tak, že směnečný platební rozkaz ponechal v platnosti a

rozhodl o povinnosti stěžovatelky nahradit náklady řízení před oběma

soudy. Odvolací soud totiž nesdílel názor soudu prvního stupně, že se

stěžovatelka vznesenou námitkou nepravosti podpisu ubránila povinnosti,

uložené jí směnečným platebním rozkazem, neboť podpis na směnce je s

vysokou mírou pravděpodobnosti jejím podpisem. Stěžovatelka se domnívá,

že tímto - dle stěžovatelky překvapivým - rozhodnutím zasáhl Vrchní soud

do jejích základních práv.