Přehled ústních jednání pro 51. týden roku 2013

13.12.2013

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 17.12.2013 08:30 do: 17.12.2013 09:00
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
sp. zn: III. ÚS 3221/11
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj: JUDr. Ivana Janů
navrhovatelé: Tomášš Maleč, zast. advokátkou JUDr. Jitkou Třeštíkovou, Velké náměstí 45, Strakonice
návrh na přezkoumávané akty: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. září 2011, čj. 5 Afs 28/2011-70 a rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. února 2011, čj. 10 Af 3/2010-34
stručná charakteristika: spravedlivý proces

Stěžovatel se domáhá zrušení uvedených soudních rozhodnutí s tím, že v nich spatřuje porušení čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) ve spojení s porušením čl. 11 odst. 1 a 5 Listiny, a v postupu Nejvyššího správního soudu, který ve věci rozhodl, aniž by věc předložil rozšířenému senátu, že shledává porušení svého práva na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny.
Napadeným rozsudkem krajského soudu byla podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) jako nedůvodná zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích, kterým bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu ve Strakonicích. Tímto rozhodnutím bylo zastaveno řízení zahájené na základě podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 ze dne 30. 6. 2009, a to z důvodu uplynutí lhůty pro vyměření daně podle § 47 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Napadeným rozsudkem Nejvyššího správního soudu byla podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítnuta kasační stížnost stěžovatele proti výše citovanému rozsudku krajského soudu s tím, že námitky nemohou obstát ve světle právního názoru Ústavního soudu, obsaženého v nálezu sp. zn. I. ÚS 1611/07, i Nejvyššího správního soudu, vyjádřeného v usnesení rozšířeného senátu ze dne12. 1. 2011 č. j. 5 Afs 15/2009-122.


Stěžovatel podal dodatečné přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2005, kde vyčíslil daňovou ztrátu ve výši 1 535 937 Kč (oproti poslední známé daňové povinnosti ve výši 29 320 Kč), finanční úřad však rozhodl o zastavení řízení a odvolání proti tomuto rozhodnutí finanční ředitelství zamítlo, zamítnuta pak byla jeho žaloba i kasační stížnost, a to rozhodnutími napadenými touto ústavní stížností. Předmětem sporu v dané věci bylo, zda je pro počátek běhu předmětné lhůty rozhodující konec zdaňovacího období, ke kterému se váže lhůta pro podání daňového přiznání (tzv. teorie 3+1), nebo konec zdaňovacího období, ke kterému se váže vznik hmotněprávní povinnosti (tzv. teorie 3+0).

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 17.12.2013 09:30 do: 17.12.2013 10:00

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152
sp. zn: III. ÚS 281/12
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj: JUDr. Vladimír Kůrka
navrhovatelé: Jurij Baťo
návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 11. 2011 sp. zn. 3 To 480/2011
stručná charakteristika: včasnost stížnosti, spravedlivý proces

Stěžovatel navrhuje zrušení označeného rozhodnutí pro porušení ustanovení čl. 90 Ústavy České republiky a ustanovení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práva a svobod. Tímto usnesením Krajský soud v Brně zamítl jako opožděnou stěžovatelovu stížnost proti usnesení ze dne 26. 9. 2011, jímž Městský soud v Brně zamítl návrh stěžovatele na povolení obnovy řízení vedeného před ním pod sp. zn. 89 T 82/2005. Stěžovatel v ústavní stížnosti namítá, že jeho stížnost posoudil krajský soud jako opožděnou nesprávně.  Zdůrazňuje, že obhájkyně podala v rámci třídenní lhůty stížnost v elektronické podobě, a přijetí tohoto podání bylo podatelnou městského soudu potvrzeno. Stěžovatel se domnívá, že pokud krajský soud ve spise nenalezl doklad o dřívějším podání, měl dát obhájkyni příležitost věc vysvětlit a jeho včasnost doložit.


II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 18.12.2013 08:30 do: 18.12.2013 09:00
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
sp. zn: II. ÚS 4927/12
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
navrhovatelé: Marie Veselá
návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 38 Cm 646/2011-46 ze dne 11. 10. 2012
stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces

Stěžovatelka se domáhá zrušení uvedeného soudního rozhodnutí pro porušení ustanovení čl. 36 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Stěžovatelka uvádí, že odůvodnění napadeného soudního rozhodnutí je nepřezkoumatelné, když krajský soud zamítl její argumenty jako nedůvodné, aniž se s nimi náležitě vypořádal a poukazuje na to, že krajský soud konstatoval neunesení břemene tvrzení i důkazního břemene, přestože stěžovatelka ve své replice k vyjádření vedlejšího účastníka k jejím námitkám proti směnečnému platebnímu rozkazu rozsáhle argumentovala souvislostmi mezi spornou směnkou a úvěrovou smlouvou, přičemž tvrdila, že rozporovaná směnka postrádá právní důvod. Krajskému soudu vytýká, že nerespektoval ustanovení čl. 89 Ústavy České republiky, když nepřihlédl k právním závěrům vysloveným v nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 199/11, ač na tyto závěry stěžovatelka ve svých podáních poukazovala s tím, že jsou s ohledem na skutkové okolnosti případu dle jejího názoru aplikovatelné též na nyní projednávaný případ.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 18.12.2013 09:00 do: 18.12.2013 09:30
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
sp. zn: II. ÚS 1470/12
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
navrhovatelé: Mgr. Piotr Migas
návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 56 Co 363/2010-97 ze dne 22. prosince 2011
stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces

Stěžovatel se domáhá zrušení označeného rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě s odůvodněním, že jím došlo k porušení jeho ústavně zaručeného práva na legitimní očekávání ochrany majetku, zakotveného v čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i práv garantovaných v čl. 2 odst. 3, čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky.  U obecného bylo soudu zahájeno na podkladě návrhu stěžovatele na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech ve vlastnictví vedlejšího účastníka, a to k vymožení povinnosti zaplatit stěžovateli částku 4 312 500 Kč. Návrh byl opřen o notářský zápis notářky v Přerově, v němž obchodní společnost SIBO, spol. s r.o., prohlásila za nesporný svůj závazek vůči stěžovateli ve výši 5 750 000 Kč, dále k tomuto závazku přistoupili jako (další) dlužníci vedlejší účastník řízení a tehdejší jednatelé a společníci uvedené obchodní společnosti. Všichni dlužníci se zavázali zaplatit stěžovateli z titulu dohody o narovnání dlužnou částku na jeho bankovní účet ve čtyřech specifikovaných splátkách V závěru všichni dlužníci svolili k tomu, aby byl notářský zápis titulem pro výkon rozhodnutí. Dle stěžovatele byla zaplacena pouze první splátka, a ostatní splátky nikoliv. Usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku bylo návrhu stěžovatele zcela vyhověno. K odvolání vedlejšího účastníka řízení Krajský soud v Ostravě usnesením rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva se zamítá. Odvolací soud v odůvodnění rozhodnutí konstatoval nedostatky notářského zápisu, spočívající v neurčitosti stanovené doby plnění. Citované usnesení odvolacího soudu zrušil Ústavní soud nálezem sp. zn. II. ÚS 3381/10 ze dne 3. srpna 2011 (N 138/62 SbNU 167) z důvodu porušení ústavně zaručených práv stěžovatele, garantovaných v čl. 2 odst. 3, čl. 36 odst. 1, čl. 11 odst. 1 Listiny, a porušení čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 4 Ústavy. Ústavní soud pochybnosti odvolacího soudu o určitosti ujednání lhůty k plnění nesdílel. Krajský soud v Ostravě posléze ve věci rozhodl napadeným usnesením, jímž opětovně změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem se zamítá.


II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 18.12.2013 09:30 do: 18.12.2013 10:00
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
sp. zn: II. ÚS 33/13
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
navrhovatelé: Ing. Jan Mareš
návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Okresního soudu v Písku č. j. 109 C 15/2011-74 ze dne 15. března 2012 a usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 8 Co 1637/2012-157 ze dne 25. září 2012
stručná charakteristika: spravedlivý proces

Stěžovatel usiluje o zrušení označených rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Na podkladě žaloby stěžovatele, kterou se domáhal po vedlejší účastnici zaplacení částky 861 036 Kč s příslušenstvím z titulu bezdůvodného obohacení, rozhodl Okresní soud v Písku, že se stěžovateli nepřiznává osvobození od soudních poplatků. Usnesením byl následně stěžovatel vyzván, aby do 3 dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek ve výši 34 440 Kč. Stěžovatel tak neučinil a proto Okresní soud v Písku nepřiznal žádnému z účastníků právo na úhradu nákladů řízení. K odvolání vedlejší účastnice do výroku o nákladech řízení Okresní soud v Písku změnil předchozí rozhodnutí tak, že uložil žalobci – stěžovateli povinnost zaplatit vedlejší účastnici náklady řízení ve výši 15 600 Kč (výrok I.), a žádnému z účastníků nepřiznal náklady odvolacího řízení (výrok III.). Odvolání stěžovatele soud odmítl jako opožděné.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 18.12.2013 09:30 do: 18.12.2013 10:00
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152
sp. zn: IV. ÚS 4684/12
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj: doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.
navrhovatelé: 1) Anna Malachovová, zastoupená JUDr. Ludmilou Gregorovou, advokátkou se sídlem Bohuslava Martinů 60, Brno, 2) MVDr. Michal Blovský a 3) Mgr. Jana Blovská, oba zastoupeni JUDr. Ivanem Rottem, advokátem se sídlem Křížová 18, Brno
stručná charakteristika: ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 1587/2011-341 ze dne 26. 9. 2012 a rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 14 Co 378/2009-282 ze dne 13. 5. 2010

Stěžovatelka je přesvědčena, že rozhodnutí Krajského soudu v Brně porušilo její práva garantovaná Listinou základních práv a svobod, především čl. l odst. l  a čl. 36 odst. l,  čl. 37 odst.3  Listiny. Krajský soud v Brně svým překvapivým rozsudkem postupoval nesprávně a upřel stěžovatelce jako žalované právo na spravedlivý proces. Okresní soud v Břeclavi jako soud 1. stupně zamítl žalobu stěžovatelky a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Poté Krajský soud v Brně jako soud odvolací uvedený rozsudek částečně potvrdil, ale rozhodl v některých částech jinak. Nejvyšší soud České republiky svým usnesením odmítl dovolaní žalované s odůvodněním, že je zjevně bezdůvodné. Krajský soud v Brně, jako soud odvolací podle stěžovatelky svým překvapivým rozsudkem postupoval nesprávně a upřel stěžovatelce jako žalované právo na spravedlivý proces. Stěžovatelka uzavřela kupní smlouvu na nemovitost a na základě rozporuplných písemných důkazů rozhodl soud v její neprospěch. Důkazy, které v tomto směru žalovaná navrhla, nebyly soudem připuštěny bez řádného odůvodnění.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 18.12.2013 10:00 do: 18.12.2013 10:30
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
sp. zn: II. ÚS 1942/12
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
navrhovatelé: Kapoun Jiří a Martina Kapounová
návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 25 Cdo 3983/2010-269 ze dne 5. dubna 2012
stručná charakteristika: náklady řízení - spravedlivý proces

Stěžovatelé se domáhají zrušení rozhodnutí, kterým mělo být porušeno jeho základní právo na ochranu vlastnictví dle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), jakož i právo na spravedlivý proces garantované čl. 36 odst. 1 Listiny, přičemž obecné soudy měly vybočit z mezí svých pravomocí stanovených čl. 2 odst. 2 Listiny.

Nalézací soudy rozhodovaly o nárocích žalobce, vedlejšího účastníka, o uhrazení nákladů účelně vynaložených při odvracení hrozící škody a náhradě škody ve výši 1 719 448 Kč s příslušenstvím, které vznikly žalobci v souvislosti s plněním prevenční povinnosti ve smyslu ustanovení § 415 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Nárokované náklady byly účelně vynaložené na vybudování opěrné zdi bránící sesuvu půdy zapříčiněnému utržení části svahu nad domem stěžovatelů, v původním řízení žalovaných.  Stěžovatelé spatřují znaky libovůle v označeném rozhodnutí Nejvyššího soudu, jímž dle nich došlo k neopodstatněnému nepřiznání práva na náhradu nákladů řízení na základě chybné kvalifikace výloh za podání právního zástupce stěžovatelů jako neúčelně vynaložených. Ve vyjádření k dovolání vedlejšího účastníka se jejich právní zástupce prý velmi podrobně snažil vypořádat s námitkami žalobce, načež poukázal na bezdůvodnost návrhu. Stěžovatelé spatřují v rozhodnutí dovolacího soudu znaky libovůle konkrétně v tom, že Nejvyšší soud vyhodnotil podání jejich právního zástupce jako neúčelně vynaložený náklad, když zmíněný advokát nehodnotil, na rozdíl od dovolacího soudu, podané dovolání rovněž z procesního hlediska.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 18.12.2013 11:30 do: 18.12.2013 12:00
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
sp. zn: III. ÚS 2801/11
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj:  JUDr. Kateřina Šimáčková, PhD.
navrhovatelé: JUDr. Petr Grobelný
návrh na přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti výroku IV. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 6. 2011 č. j. 28 Co 137, 138/2011-244
 stručná charakteristika: odměna za zastupování

Stěžovatel se domáhá zrušení výroku IV. uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým bylo v řízení o náhradu škody na zdraví změněno usnesení soudu prvního stupně o odměně za zastupování pro stěžovatele coby ustanoveného zástupce žalobkyně. Stěžovateli byla nově přiznána odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 112 849,20 Kč, místo původní odměny za zastupování dle usnesení soudu prvního stupně ve výši 157 391 Kč, a to s odkazem na § 150 občanského soudního řádu. Stěžovatel namítá, že napadeným výrokem rozsudku Městského soudu bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces a právo na spravedlivou odměnu ustanoveného právního zástupce. Stěžovatel byl ustanoven žalobkyni zástupcem k ochraně jejích zájmů v řízení o náhradu škody na zdraví vůči žalované cestovní kanceláři.