Přehled ústních jednání pro 53. týden roku 2009

22.12.2009

V tomto týdnu se koná 1 jednání.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
29. 12. 2009 11:00
- 29. 12. 2009 11:30
Sp. zn.: III. ÚS 39/09
Soudce zpravodaj: Jan Musil
Navrhovatelé: Ing. Miroslav Votava
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne

31. 5. 2006 sp. zn. 3 T 132/2004, usnesení Městského soudu v Praze ze

dne 6. 3. 2008 sp. zn. 8 To 34/2008 a proti usnesení Nejvyššího soudu ČR

ze dne 30. 9. 2008 sp. zn. 6 Tdo 1225/2008
(Zákaz reformationis in peius ve věcech, v nichž došlo k vydání trestního příkazu)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

se domnívá, že rozsudkem Obvodního soudu v Praze 6 a usneseními

Městského soudu v Praze a Nejvyššího soudu České republiky došlo k

zásahu do jeho ústavních práv, a to zejména porušením článku 36, odst. 1

listiny základních práv a svobod, totiž práva na to, domáhat se svého

práva u nezávislého a nestranného soudu. S touto námitkou souvisí další

námitka, že postupem uvedených soudů bylo porušeno jeho právo dle článku

6, odst. 1 Úmluvy o lidských právech, tedy právo na spravedlivý proces.

Stěžovatel byl uznán vinným ze spáchání trestného činu podvodu ve

spolupachatelství a byl odsouzen Obvodním soudem pro Prahu 6 k trestu

odnětí svobody v trvání deseti měsíců s podmínečným odložením na dobu

deseti měsíců. Proti tomuto trestnímu příkazu stěžovatel podal odpor,

jeho spolupachatel nikoli. Výsledkem odvolání bylo, že v důsledku

uplatnění řádného opravného prostředku, přes skutečnost, že nebyly

zjištěny v průběhu řízení před soudy žádné nové skutečnosti

opodstatňující přísnější trest, byl stěžovateli udělen přísnější trest.

Došlo tak podle stěžovatele k absurdní situaci, kdy byl za stejný

trestný čin on sám odsouzen odlišně od spolupachatele jen proto, že ten

trestní příkaz nepodal. Za shodné jednání byl při nezměněných podmínkách

spolupachatel odsouzen k výrazně lehčímu trestu než stěžovatel. Tomu

byl oproti trestnímu příkazu uložen trest odnětí svobody o dva měsíce

vyšší a zároveň mu byl uložen peněžitý trest ve výši 100.000,-Kč. Podle

stěžovatele tak nemá vyšší trest jiný důvod, než sankci za využití jeho

zákonného práva podat trestní příkaz. Tento trest mu byl uložen i přes

skutečnost, že v průběhu řízení nebyly zjištěny žádné nové skutečnosti

oproti skutečnostem známým již v řízení předcházejícímu vydání trestního

příkazu, které by uložení přísnějšího trestu jakkoliv odůvodňovaly.