Přehled ústních jednání pro 7. týden 2011

11.02.2011

V tomto týdnu se konají 3 jednání.

 IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
15. 2. 2011 15:00
- watch 15. 2. 2011 15:30
Sp. zn.: IV.ÚS 50/10
Soudce zpravodaj: Vlasta Formánková

Navrhovatelé: REPCOLOR, s. r. o. se sídlem v Opatovicích nad Labem,

Pohřebačka 44, zastoupená JUDr. Karlem Kavalírem, advokátem advokátní

kanceláře se sídlem v Hradci Králové, Buzulucká 431,
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v

Praze č. j. MSPH 59 INS 3937/2008-B-86 ze dne 17. prosince 2009

(právo na spravedlivý proces, konkrétně právo stěžovatele podle čl. 38

odst. 2 Listiny základních práv a svobod na projednání věci bez

zbytečných průtahů)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Z ústavní

stížnosti vyplývá, že stěžovatelka vzala zpět svou žalobu v řízení,

v němž se po společnosti Mexx stav czech, s. r. o. domáhala zaplacení

v žalobě uvedené částky, a to proto, že na žalovanou byl prohlášen

konkurs a stěžovatelka svou pohledávku vůči žalované přihlásila

v insolvenčním řízení. Městský soud v Praze rozhodl o zastavení řízení

s tím, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, a dále

rozhodl, že se stěžovatelce po právní moci tohoto usnesení vrací soudní

poplatek ve výši 108.240,- Kč. Vzhledem k tomu, že řízení v této věci

bylo již dříve ex lege přerušeno prohlášením konkursu, uvedené usnesení o

zastavení řízení nenabylo právní moci a nemohl tak být vrácen soudní

poplatek, navrhla stěžovatelka dle ustanovení § 265 odst. 2 zákona č.

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, aby insolvenční soud

rozhodl o pokračování v přerušeném řízení. Městský soud v Praze rozhodl,

že stěžovatelka nemůže pokračovat v přerušeném řízení. Stěžovatelka

vytýká soudu, že své rozhodnutí odůvodnil zcela kuse a nezabýval se tím,

zda jsou splněny podmínky pro pokračování v řízení.

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
16. 2. 2011 10:00
- see 16. 2. 2011 10:30
Sp. zn.: IV. ÚS 154/09
Soudce zpravodaj: Miloslav Výborný
Navrhovatelé: JUDr. J. P.
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 11. 2008 č. j. 9 Afs 34/2008-95
(počátek prekluzivní lhůty -daňové řízení dle starého daňového řádu)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

se domáhá zrušení uvedeného soudního rozhodnutí, protože je přesvědčen,

že jím bylo porušeno základní právo vlastnit majetek, jež je mu

garantováno ustanovením čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a

právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny. Porušení

uvedených základních práv spatřuje stěžovatel v tom, že Nejvyšší správní

soud zamítl jeho kasační stížnost, čímž aproboval protiústavní postup

správce daně a na něj navazující rozhodnutí Finančního ředitelství pro

hl. m. Prahu i Městského soudu v Praze. Stěžovatel považuje za

nepřípustné, že mu byla doměřena daň z příjmů za rok 1998 na základě

daňové kontroly zahájené 12. 8. 2002, přestože podle ustanovení § 47

odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků možnost doměřit

daň zaniká po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž

vznikla daňová povinnost. Stěžovatel poukazuje na skutečnost, že výklad

citovaného ustanovení, podle něhož by se tříletá lhůta počítala až od

konce zdaňovacího období, v němž mělo být podáno daňové přiznání, by

fakticky prodloužil tříletou lhůtu na lhůtu čtyřletou.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
17. 2. 2011 9:45
- 17. 2. 2011 10:15
Sp. zn.: III. ÚS 2888/10
Soudce zpravodaj: Vladimír Kůrka
Navrhovatelé: Toyota Financial Services Czech, s.r.o., se sídlem v Praze 5, Bavorská 2662/1
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v

Hradci Králové ze dne 26. 5. 2010, č.j. 24 Co 261/2010-241
(náklady exekučního řízení, spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelka navrhuje zrušení výroků III. a IV. označeného usnesení odvolacího soudu, vydaného v rámci exekučního řízení, neboť je přesvědčena, že jimi došlo k porušení čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní stížností napadeným usnesením změnil Krajský soud v Hradci

Králové usnesení Okresního soudu v Semilech tak, že zamítl stěžovatelčin

návrh na nařízení exekuce podle směnečného platebního rozkazu Krajského

obchodního soudu v Praze k vymožení její pohledávky ve výši 582 511 Kč

spolu s 6 % úrokem z prodlení od 4. 3. 2000 do 19. 3. 2003 ve výši

106 384,06 Kč, odměny ve výši 1 942 Kč a nákladů předcházejícího řízení

ve výši 37 548 Kč (výrok I.). Stěžovatelce dále uložil povinnost

zaplatit povinnému na nákladech odvolacího řízení částku 27 696 Kč

(výrok III.), soudní exekutorce na nákladech exekuce částku 7 800 Kč

(výrok IV.) a právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně

žádnému z účastníků nepřiznal (výrok II.). Stěžovatelka je přesvědčena,

že napadené rozhodnutí je ve výrocích III. a IV. protiústavní.