Přehled ústních jednání pro 7. týden roku 2010

12.02.2010

V tomto týdnu se konají 3 jednání.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
17. 2. 2010 8:30 - 17. 2. 2010 9:00

Sp. zn.: I. ÚS 1701/07
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: Antonín Ježek, zast. JUDr. Zdeňkem Sochorcem, advokátem sídlem V Teničkách 614, Uherské Hradiště
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.3.2007, čj. Ads 16/2006-143
(Dluh na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

se domáhá zrušení rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS), kterým

zamítl kasační stížnost směřující proti rozsudku Městského soudu

v Praze, a kterým bylo podle názoru stěžovatele porušeno právo na

spravedlivý proces. NSS zamítl kasační stížnost. V lednu 2001 byla u

stěžovatele provedena kontrola placení pojistného na všeobecné zdravotní

pojištění za období leden 1993 až duben 2001. V rámci kontroly bylo mj.

zjištěno, že stěžovatel nehradil pojistné za své zaměstnance od

listopadu 1995 do ledna 1998, a v důsledku toho mu vznikl nedoplatek, na

který vystavila VZP platební výměr. Stěžovatel namítá, že NSS se nijak

nevypořádal s jeho námitkou, že VZP prováděla kontrolu odvodů pojistného

za promlčené období, přesto, že stěžovatel jako plátce námitku

promlčení vznesl. VZP dále dle názoru stěžovatele nesplnila zákonem

předpokládanou povinnost oznámit plátci, že použila běžné platby

pojistného na dřívější pojistné (ust. §15 zákona 592/1992 Sb.) a NSS

svým zdůvodněním napadeného rozsudku tak podle stěžovatele připustil

takovou aplikaci zákona, která v konečném důsledku znamená libovůli a

zásah do ústavou chráněných práv stěžovatele.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
17. 2. 2010 13:30 - 17. 2. 2010 14:00

Sp. zn.: I. ÚS 854/09
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: Věra Firešová
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti výroku I rozsudku Nejvyššího

soudu č. j. 30 Cdo 3585/2006-281 ze dne 19. června 2008, proti

potvrzující části výroku I rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 35 Co

355/2005-208 ze dne 13. prosince 2005 a proti rozsudku Obvodního soudu

pro Prahu 2 č. j. 20 C 105/2003-172 ze dne 6. dubna 2005 ve výroku o

věci samé co do částky 32.843,10 Kč s přísl
(zaplacení pojistky)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

ve své ústavní stížnosti navrhuje, aby Ústavní soud zrušil výrok

rozsudku Městského soudu v Praze ve spojení s rozsudkem Obvodního soudu

pro Prahu 2 a dále zrušil rozsudek Nejvyššího soudu České republiky pro

jejich zásah do práv zajištěných článkem 36 odst. 1 Listiny základních

práv a svobod. Stěžovatelka uzavřela pojistnou smlouvu s Generali

Pojišťovnou, a.s., jejímž předmětem bylo havarijní pojištění, pojištění

proti krádeži vozidla  a připojištění vnitřního vybavení automobilu.

Poté, co došlo na vozidle k pojistné události, pojišťovna uhradila pouze

nízké pojistné plnění, které podle stěžovatelky neodpovídalo uzavřeným

smlouvám. Stěžovatelka se rozhodla domáhat se svých požadavků žalobou.

Podle názoru stěžovatelky ale obecné soudy nevěnovaly pozornost návrhům,

které v řízení uplatňovala, a neumožnily jí řádné uplatnění jejího

nároku a zatížili řízení vadami, které ve svém důsledku podle

stěžovatelky představují porušení ústavně zaručeného práva na

spravedlivý proces a soudní ochranu. Obecné soudy rovněž nenaplnily

podle navrhovatelky požadavek přesvědčivého racionálního, logického a

vyčerpávajícího odůvodnění svého rozhodnutí a tato skutečnost zakládá

pochybnosti o regulérnosti a korektnosti soudního řízení.

 

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
18. 2. 2010 9:30
- 18. 2. 2010 10:00
Sp. zn.: III. ÚS 2938/09
Soudce zpravodaj: Vladimír Kůrka
Navrhovatelé: Servisní služby, s.r.o., Kartouzská 200/4, Praha 5
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v

Hradci Králové- pobočky v Pardubicích ze dne 30. 6. 2009, č. j. 22 Co

180/2009-25
(náklady exekuce)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Navrhovatelka

se domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z roku

2009, kterým bylo podle jejího názoru porušeno základní právo na právní

jistotu zaručené ústavním pořádkem. Soud jí neměl podle jejího názoru

ukládat jakoukoliv povinnost k úhradě nákladů exekučního řízení, protože

vycházela a jednala v souladu s tehdy platnou právní úpravou. Právní

úprava v době podání návrhu na exekuci (do 31.12.2007), a ustálená

judikovaná právní praxe stanovila, že veškeré náklady exekučního řízení -

i v případě zastavení exekučního řízení pro nedostatek majetku

povinného -  měl povinnost hradit exekutorovi povinný. Nelze podle

stěžovatelky zpětně měnit zásadní podmínky, za nichž bylo řízeni

zahájeno. Od 1.1.2008 nabyla účinnosti novela exekučního řádu, kde je

stanoveno, že v případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného

hradí oprávněný exekutorovi jen paušálně určené či účelně vynaložené

výdaje exekutora. Přechodná ustanovení novely zákona nijak neřeší postup

v případech, kdy oprávněný podal návrh na exekuci za předchozí právní

úpravy a soud zastavil výkon rozhodnutí pro nedostatek majetku povinného

za účinnosti nové právní úpravy. Dle názoru stěžovatelky měl soud o

veškerých nákladech exekuce - tedy i o skutečně určených nebo paušálně

stanovených výdajích exekutora - rozhodnout tak, jak to platilo do

31.12.2007, takže by tuto povinnost uložil povinnému, neboť

navrhovatelka se při podání návrhu na exekuci rozhodovala za podmínek

tehdy platné právní úpravy. Pokud by již při podání návrhu na exekuci

platila současná právní úprava, musela by stěžovatelka zvažovat rizika

soudní exekuce a volit jiný postup, než odpovídal tehdejší právní úpravě

i ustálené judikatuře. Jedná se o další z řady případů, které

navrhovatelka u Ústavního soudu napadá.