Přehled ústních jednání pro 8. týden roku 2012

17.02.2012

V tomto týdnu se konají 4 jednání.

 IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

  23. 2. 2012 9:00 - 23. 2. 2012 10:00

Sp. zn.: IV. ÚS 3217/10

Soudce zpravodaj: Michaela Židlická

Navrhovatelé: L.Č.

Řízení o ústavní stížnosti

(ústavní

stížnost proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2010 č. j.

105 Nc 25254/2007-35 a příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 28. 6.

2010 č. j. 030 EX 32928/07-19 vydaného soudním exekutorem Mgr.

Jaroslavem Homolou)

I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

byla na základě usnesení o nařízení exekuce vyzvána ke splnění

povinnosti a zaplacení částky 13 732,00 Kč. Stěžovatelka měla uhradit

částku nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy, což učinila. I přes

splnění této povinnosti, jak sama uvádí, byl vydán příkaz k úhradě

nákladů exekuce v nesnížené podobě. Proti tomuto příkazu o náhradě

nákladů exekuce podala stěžovatelka námitky, kterým Městský soud v Brně

vyhověl a příkaz k úhradě nákladů exekuce zrušil. Když byly náklady

exekuce vyčísleny znovu a v nesnížené výši, Městský soud v Brně

tentokráte námitkám stěžovatelky nevyhověl. Tato v jednání městského

soudu i soudního exekutora spatřuje porušení svého práva na spravedlivý

proces.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

go 23. 2. 2012 9:00 - 23. 2. 2012 9:30

Sp. zn.: III. ÚS 995/09

Soudce zpravodaj: Jan Musil

Navrhovatelé: Přípravný výbor pro konání místního referenda v obci Bystročice

Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 2. 2009 č. j. 22 Ca 16/2009-25

(místní referendum, právo občanů podílet se na správě veřejných věcí, spravedlivý proces)

I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

podal v roce 2008 návrh na konání místního referenda na území obce

Bystročice s položenou otázkou, zda občané obce souhlasí s tím, aby obec

darovala, prodala, pronajala či jiným způsobem zcizila nebo zatížila

(např. zřízením věcného břemene) konkrétní pozemky nebo jejich části.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání následně rozhodlo, že návrh na

konání místního referenda neschvaluje. Stěžovatel se sice v zákonné

lhůtě obrátil na Krajský soud v Ostravě s návrhem na vyhlášení místního

referenda, avšak tento soud jeho návrh zamítl s argumentem, že je dána

existence smlouvy o smlouvě budoucí, uzavřené mezi obcí a Ministerstvem

dopravy České republiky, o zřízení věcného břemene k některým pozemkům

(budování elektronické mýtnice). Stěžovatel se domnívá, že uvedeným

postupem bylo porušeno právo občanů podílet se na správě veřejných.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

follow link 23. 2. 2012 9:30 - 23. 2. 2012 10:00

Sp. zn.: III. ÚS 873/09

Soudce zpravodaj: Jan Musil

Navrhovatelé: Přípravný výbor k uspořádání místního referenda v obci Krasov

Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 3. 2009 č. j. 22 Ca 83/2009-37

(místní referendum, právo občanů podílet se na správě věcí veřejných, spravedlivý proces)

I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

podal v roce 2009 návrh na konání místního referenda o výstavbě

větrných elektráren v obci Krasov a v jejím katastrálním území, spolu se

136 podpisy oprávněných voličů. Zastupitelstvo obce Krasov však na

veřejné schůzi rozhodlo, že místní referendum nevyhlásí. Stěžovatel se v

zákonné lhůtě obrátil na Krajský soud s návrhem, aby v obci Krasov bylo

vyhlášeno místní referendum. Ten však jeho návrh zamítl s odůvodněním,

že obec již uzavřela Smlouvu o spolupráci v oblasti výroby větrné

energie se soukromou společností a vyhlášení místního referenda by mohlo

vést k nesplnění soukromoprávního smluvního závazku ze strany obce vůči

této společnosti. Stěžovatel vyjádřil nesouhlas s právním názorem

krajského soudu, protože tento postup by podle jeho názoru vedl ke zcela

zásadnímu omezení práva občanů podílet se na zprávě veřejných věcí

přímo.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

go site 23. 2. 2012 10:00 - 23. 2. 2012 10:30

Sp. zn.: III. ÚS 263/09

Soudce zpravodaj: Jan Musil

Navrhovatelé: Přípravný výbor pro konání místního referenda ve městě Zábřehu

Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 11. 2008 č. j. 22 Ca 309/2008-17

(Místní referendum, právo občanů podílet se na správě věcí veřejných, spravedlivý proces)

I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

podal v roce 2008 Městskému úřadu Zábřeh návrh na konání místního

referenda k otázce prodeje obecních pozemků akciové společnosti. Uvedený

návrh byl Radou města Zábřehu předložen k projednání zastupitelstvu

obce, jež se na svém zasedání usneslo, že nevyhlásí místní referendum k

otázce navržené stěžovatelem. Následnému návrhu stěžovatele Krajský soud

nevyhověl, protože zjistil existenci smlouvy o smlouvě budoucí,

uzavřené mezi městem Zábřeh jako budoucím prodávajícím a akciovou

společností W. jako budoucím kupujícím. Krajský soud z uvedené smlouvy

učinil závěr, že se město Zábřeh zavázalo prodat ve smlouvě označené

pozemky nejpozději do tří let od uzavření této smlouvy a výsledek

místního referenda by mohl být v rozporu s obecnou právní zásadou, že

smlouvy mají být plněny. Konání místního referenda k navrhované otázce

je tudíž podle krajského soudu nepřípustné. Stěžovatel je naopak

přesvědčen, že postup krajského soudu porušuje právo občanů podílet se

přímo na správě věcí veřejných.