Přehled ústních jednání pro 9. týden roku 2010

26.02.2010

V tomto týdnu se konají 4 jednání.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
3. 3. 2010 8:30
- 3. 3. 2010 9:00
Sp. zn.: II. ÚS 2100/08
Soudce zpravodaj: Pavel Rychetský

Navrhovatelé: TV PRODUCTS CZ s.r.o., IČ: 26061333, se sídlem Rybná

669/04, Praha 1, zast. JUDr. Davidem Štrosem, advokát AK Štros Kusák

Čermák se sídlem Praha 1, Národní 32
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. května 2008 č. j. 3 Cmo 52/2008-52
Rovnost účastníků řízení Právo na soudní a jinou právní ochranu
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

 

Na

stěžovatelku - TV PRODUCTS s. r. o. - byla u Městského soudu v Praze

podána žaloba na ochranu proti porušování práv z ochranných známek a

proti nekalé soutěži (používání internetové domény), s návrhem na

nařízení předběžného opatření. Návrh na nařízení předběžného opatření

byl nejprve soudem prvního stupně zamítnut. Žalobce podal následně proti

tomuto usnesení odvolání k Vrchnímu soudu v Praze a ten změnil usnesení

městského soudu a návrhu na nařízení předběžného opatření vyhověl

v celém rozsahu. Toto usnesení soudu druhého stupně bylo stěžovatelce

řádně doručeno jako pravomocné rozhodnutí bez možnosti podání řádného

nebo mimořádného opravného prostředku a stalo se vykonatelným dnem jeho

doručení stěžovatelce, která je jím vázána doposud. Stěžovatelka ve své

ústavní stížnosti kritizovala skutečnost, že v důsledku jejího vyloučení

z druhého stupně posouzení věci (odvolacího řízení) ve věci návrhu na

vydání předběžného opatření jí nebyla poskytnuta možnost obrany proti

tvrzením žalobců a rozhodnutím soudu. Stěžovatelka ve své ústavní

stížnosti proto navrhla zrušení § 76g a § 220 odst.3 občanského soudního

řádu pro rozpor s právem na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1

Listiny a zásadou rovnosti účastníků řízení podle čl. 37 odst. 3 Listiny

a čl. 96 odst. 1 Ústavy. Řízení o ústavní stížnosti nejprve senát

Ústavního soudu přerušil a její návrh na zrušení obou citovaných

ustanovení občanského soudního řádu postoupil plénu Ústavního

soudu. Ústavní soud nálezem ze dne 19. ledna 2010 sp. zn. Pl. ÚS 16/09

zrušil ustanovení § 220 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní

řád, ve znění pozdějších předpisů. Vykonatelnost tohoto nálezu (tj.

zrušení citovaného ustanovení) však odložil o více než rok až na 1.

dubna 2011, aby poskytl vládě a Parlamentu dostatečný časový prostor

k přijetí nové právní úpravy. Do té doby Ústavní soud stanovil, že

ustanovení § 220 odst. 3 občanského soudního řádu se nevztahuje na

usnesení, kterým bylo soudem prvního stupně rozhodnuto o zamítnutí nebo

odmítnutí návrhu na vydání předběžného opatření, nebo kterým bylo řízení

o tomto návrhu zastaveno. Návrh na zrušení § 76g občanského soudního

řádu pak Ústavní soud zamítl. Po výše uvedeném rozhodnutí pléna

Ústavního soudu bude tímto veřejným vyhlášením nálezu uzavřeno jednání o

ústavní stížnosti stěžovatelky.

 

 

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
3. 3. 2010 9:30
- 3. 3. 2010 10:00
Sp. zn.: II. ÚS 2966/09
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: Tatiana Grushetskaya
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu v Brně
(spravedlivý proces - opatrovník )
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

požaduje zrušení rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ),

protože je přesvědčena, že ČTÚ při svém rozhodování nepostupoval

zákonným způsobem. Svá rozhodnutí posílal ČTÚ na neplatnou adresu

stěžovatelky, takže nikdy neobdržela rozhodnutí ČTÚ, ani neměla možnost

se jako účastník řízení k věci vyjádřit. Tím podle stěžovatelky došlo

k porušení jejích základních práv zaručených ústavním pořádkem České

republiky - čl. 36 odst. 1, 2 Listiny a čl. 38 odst. 2 Listiny.

Stěžovatelka je přesvědčena, že bylo porušeno právo na spravedlivý

proces a přístup k soudu (následné rozhodnutí o exekuci), stejně jako jí

bylo upřeno právo na projednání věci v její přítomnosti. Navíc byl

stěžovatelce ustanoven opatrovník, k čemuž podle ní neexistovaly

dostatečné důvody.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
3. 3. 2010 10:00
- 3. 3. 2010 10:30
Sp. zn.: II. ÚS 775/06
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík
Navrhovatelé: Petříková Ivana
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 20. 9. 2006, čj. 26 Cdo 1423/2006-166, rozsudku Krajského soudu v

Českých Budějovicích ze dne 17. 1. 2006, čj. 19 Co 2982/2005-135 a

rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 9. 2005, čj.

18 C 240/2005-102,
I. poschodí, senátní místnost č. 151

Stěžovatelka

žádá ve své ústavní stížnosti zrušení usnesení Nejvyššího soudu,

rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích a rozsudku Okresního

soudu v Českých Budějovicích. Stěžovatelce byl ukončen nájem bytu

pronajímatelem a po nabytí právní moci rozsudku soudu prvního stupně

měla opustit byt po zajištění přiměřeného náhradního bytu. Odvolací soud

toto rozhodnutí potvrdil a dovolání odmítl Nejvyšší soud jako

nepřípustné. Uvedená rozhodnutí soudů obou stupňů porušila podle

stěžovatelky právo na spravedlivý proces dle čl. 2 odst. 2 Listiny,

stejně jako čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 3, čl. 90, čl. 95 odst. 1 Ústavy.

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
3. 3. 2010 11:00
- 3. 3. 2010 11:30
Sp. zn.: IV. ÚS 665/05
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická
Navrhovatelé: Stanislav Hakl a Jana Haklová
Řízení o ústavní stížnosti

(ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne

11.7.2005 č.j. 20 Co 165/2005-76 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu

1ze dne 3.2.2005 č.j. 24 C 77/2004)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelé

se svou ústavní stížností domáhají zrušení rozsudku Městského soudu

v Praze a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, protože se domnívají, že

rozhodnutími obecných soudů byly porušeny čl. 1, čl. 2 odst. 1, 3, čl. 9

odst. 3 a čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky a čl. 11 a čl. 36 odst.

3 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatelé, kteří jsou vlastníky

nájemního domu s regulovaným nájemným, se předmětnou žalobou domáhali

náhrady škody podle § 13 zákona 82/1998 Sb. z titulu náhrady škody,

která jim měla vzniknout v období od 1. 1. 2002 do 31. 1. 2005 tím, že

vedlejší účastník (Česká republika - Ministerstvo financí) po zrušení

vyhlášky č. 176/1993 Sb. nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/2000 nepřijal

podle v tomto nálezu stanovené lhůty do 31. 12. 2001 zákon, který by

tuto vyhlášku nahradil. Stěžovatelům tím podle nich vznikla škoda ve

výši 921.888,- Kč na ušlém zisku jako rozdíl mezi nájemným zjištěným

znaleckým posudkem a nájemným regulovaným ke dni 1. 1. 2002.