Rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení o prominutí penále za nezaplacení pojistného bude možné soudně přezkoumat

09.06.2011

Ústavní soud, Brno, 9. června 2011 – TZ 32/11

Ústavní soud zrušil ustanovení § 104e

písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, protože shledal toho

ustanovení v rozporu s garancí práva na řádný proces. Ustanovení bude

zrušeno dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

 

Ústavní

soud shledal analogii ve srovnání institutů rozhodnutí správce daně o

prominutí daně či jejího příslušenství a rozhodnutí orgánů sociálního

zabezpečení o prominutí penále za nezaplacení pojistného na sociální

zabezpečení a proto přistoupil ke zrušení uvedeného ustanovení. Při

rozhodování správce daně o prominutí penále z daně je soudní přezkum dle

zákona možný, což bude nyní platit rovněž pro rozhodování orgánů

sociálního zabezpečení o prominutí penále.

 

Navrhovatel

– Nejvyšší správní soud – dospěl v souvislosti se svojí rozhodovací

činností v souladu s čl. 95 odst. 2 Ústavy a § 48 odst. 1 písm. a)

s. ř. s. k závěru, že ustanovení § 104e písm. b) zákona č. 582/1991 Sb.,

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších

předpisů, je v rozporu s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a

svobod.V uvedené věci bylo Nejvyšším správním soudem rozhodováno o

kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze o odmítnutí

žaloby proti rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení Praha - o

nevyhovění žádosti o prominutí penále uloženého dle zákona č. 589/1992

Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku,

ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatel poukazuje na základní

argument odmítacího usnesení Městského soudu v Praze, jímž byl poukaz na

ustanovení § 104e písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., vylučující soudní

přezkum ve věcech prominutí penále za nezaplacení pojistného na sociální

zabezpečení.

 

Ústavní

soud projednal návrh pod sp.zn.: Pl. ÚS 46/10, soudcem zpravodajem byl

Pavel Holländer a plný text nálezu je k dispozici zde .

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, tel.: 542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz