Stanovisko MDAC a dalších nevládních organizací k volebnímu právu nesvéprávných osob

20.07.2010

Ústavní soud vyhlásí zítra, tj. 21. července 2010, v 8:30 hodin nález ve věci sp. zn. IV. ÚS 3102/08.

 

Stěžovatel

byl rozsudkem Městského soudu v Brně potvrzeným rozsudkem Krajského

soudu v Brně pravomocně zbaven způsobilosti k právním úkonům a jeho

opatrovníkem bylo Městským soudem v Brně ustanoveno statutární město

Brno. Podle stávající právní úpravy je toho rozhodnutí mimo jiné

překážkou výkonu volebního práva stěžovatele. Napadeným rozhodnutím

krajského soudu byl zamítnut návrh stěžovatele na provedení oprav ve

stálém seznamu voličů (vymazání poznámky o překážce výkonu volebního

práva) a stěžovatel se tedy nemohl zúčastnit voleb do Senátu Parlamentu

ČR. Podle stěžovatele bylo však toto rozhodnutí, jakož i právní úprava, o

niž bylo opřeno, protiústavní. Právo volit je podle něj jedním ze

základních práv v demokratické společnosti a obecné odepření výkonu

volebního práva všem osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům je

podle stěžovatele v rozporu s principem proporcionality, který musí být

brán v potaz při zásazích do základních práv. Stěžovatel se domnívá, že

rozhodnutí krajského soudu představovalo protiústavní zásah do jeho

základního práva garantovaného ustanovením čl. 21 odst. 1 a 3 Listiny.

 

K této věci a k případu vedenému pod sp. zn. IV. ÚS 3073/08 obdržel Ústavní soud stanovisko MDAC (Mental Disability Advocacy Center, česky Centrum advokacie duševně postižených) a dalších 25 nevládních organizací a signatářů, tzv. amicus curiae brief,

na podporu argumentace stěžovatelů. Podle signatářů dopisu jakýkoli

systém, který automaticky zakládá překážku vykonávat volební právo lidem

zbaveným způsobilosti k právním úkonům, je arbitrární, neproporcionální

a zasahuje do svobody projevu všech lidí, což je v rozporu s Evropskou

úmluvou o lidských právech.

 

Z pokynu soudce zpravodaje JUDr. Miloslava Výborného ve věci sp. zn. IV. ÚS 3102/08 stanovisko zveřejňujeme v úplném znění zde .