Statutární město Kladno nemůže vstoupit do řízení o návrhu skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

06.06.2018

Ústavní soud, Brno, TZ 66/2018

follow site

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) odmítlo návrh Statutárního města Kladna na přiznání postavení vedlejšího účastníka v řízení o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

see url

Primátor statutárního města Mgr. Milan Volf odůvodnil svůj návrh tím, že má právní zájem na výsledku řízení, neboť z  jeho iniciativy bylo magistrátem vydáno opatření obecné povahy, kterým byla stanovena oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na území Statutárního města Kladna. Společně s návrhem předložil Memorandum o společném zájmu, jehož signatáři jsou města a obce, které vyjadřují vůli účastnit se argumentace pro zachování současného znění zákona o pomoci v hmotné nouzi, neboť současná možnost postupu podle napadených ustanovení jim dle jejich tvrzení umožňuje naplňovat práva a povinnosti všech občanů, a nikoliv pouze jedné ze skupin.

Ústavní soud shledal, že návrhu na přiznání postavení vedlejšího účastníka řízení nelze vyhovět. Zákon o Ústavním soudu je z hlediska vymezení účastníků a vedlejších účastníků řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů postaven na zásadě legality, tj. příslušné subjekty získávají postavení přímo ze zákona. Tento okruh subjektů je nutno respektovat a nelze proto přiznat postavení vedlejšího účastníka řízení ani osobám, které prokáží právní zájem na výsledku řízení.

Je potom věcí soudce zpravodaje, zda ne-účastník řízení bude jako tzv. amicus curiae vyzván k zaslání stanoviska.

go to site

Text usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 40/17 je dostupný PDF zde (140 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu