Studenti z Filozofické fakulty Technické univerzity v Chemnitz navštívili Ústavní soud

31.03.2015

Ústavní soud, Brno, TZ 28/2015

Dne 26. března 2015 navštívila Ústavní soud skupina 22 studentů Technické univerzity v Chemnitz, oboru „Evropská studia“ na tamní Filozofické fakultě, vedená Prof. Dr. Matthiasem Niedobitkem ( www.tu-chemnitz.de ). Jejich několikadenní cesta, uskutečněná v rámci programu přeshraniční akademické spolupráce Spolkové země Sasko s Polskem a Českou republikou, zahrnovala mj. návštěvu partnerských univerzit ve Vratislavi a v Brně (FSS MU).

Na Ústavním soudu byli hosté přijati soudcem Jiřím Zemánkem, který jim nejprve představil normativní a hodnotová východiska činnosti této instituce a na vybraných statistických údajích ilustroval její praktické působení. Poté se zaměřil na reflexi postavení práva Evropské unie v rozhodovací praxi Ústavního soudu, zejména se zřetelem k řízení o ústavních stížnostech a o souladu zákonů i mezinárodních smluv s ústavním pořádkem. Předmětem jeho expozé byly také otázky výkladu a aplikovatelnosti unijních právních předpisů v České republice a v souvislosti s tím i předkládání předběžných otázek Soudnímu dvoru EU českými soudy, jakož i komparativní jurisprudence, založená na poznání judikatury zahraničních soudů a Evropského soudu pro lidská práva.

Vzhledem k zájmu německých studentů o středo- a východoevropské reálie obecně a problematiku ústavního soudnictví zvláště byla navazující diskuze velmi živá. Pozornosti proto neuniklo ani srovnání nálezů ústavních soudů obou zemí v podobných věcech (Eurozatykač, Lisabonská smlouva, Data retention, tzv. uzavírací klauzule ve volbách do Evropského parlamentu), ani otázky spojené s fungováním těchto institucí a prezentací jejich rozhodnutí navenek.

Na závěr návštěvy provedl JUDr. Martin Sláma, asistent ústavního soudce, její účastníky po budově Ústavního soudu a zodpověděl další dotazy.

Přijetí splnilo cíl, předpokládaný hostitelem: přiblížit mladým lidem-budoucím odborníkům sousedního státu z české perspektivy nelehkou cestu hledání spravedlnosti v postupně se rozvíjejícím evropském justičním prostoru.      

Studenti z Filozofické fakulty Technické univerzity v Chemnitz

Studenti z Filozofické fakulty Technické univerzity v Chemnitz

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu