ÚS se bude zabývat částí zákona o elektronických komunikacích o sledování, uchovávání a využívání údajů o telefonní a internetové komunikaci

29.03.2010

Na Ústavní soud se obrátila skupina 51 poslanců, zastoupených

poslancem Markem Bendou, s návrhem na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č.

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, které provozovatelům

veřejných telekomunikačních a elektronických sítí (tedy především

telefonním operátorům a poskytovatelům internetového připojení) ukládají

povinnost uchovávat tzv. provozní a lokalizační údaje o uskutečněných

komunikacích a předávat je policii a zpravodajským službám.

 

Stručně

řečeno, jedná se o údaje o veškeré telefonní a faxové komunikaci (např.

číslo volajícího a volaného, čas a délka komunikace), e-mailové a SMS

komunikaci, o návštěvách webových stránek a využívání některých

internetových služeb (podrobněji viz prováděcí vyhláška č. 485/2005 Sb.)

 

Poslanci

tvrdí, že napadená ustanovení porušují čl. 7 odst. 1, čl. 10 odst. 2 a 3

a čl. 13 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně

lidských práv a základních svobod, tedy základní práva na ochranu

soukromého a rodinného života, na ochranu před neoprávněným

shromažďováním údajů o své osobě a na ochranu listovního tajemství a

tajemství nejrůznějších forem komunikace.

 

Napadenými

ustanoveními zákona byla v podmínkách České republiky provedena evropská

směrnice č. 2006/24/ES. Navrhovatelé se domnívají, že samotná směrnice

je neplatná z hlediska práva Evropské unie pro rozpor se základními

právy Evropské unie, a dali Ústavnímu soudu na zvážení, zda se v této

otázce sám neobrátí na Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku. Poukázali

také na rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu v obdobné věci

z 2. března 2010, který pozastavil příslušnou právní úpravu účinnou v

Německu od počátku roku 2008 a nařídil okamžitou likvidaci všech

osobních údajů zpracovávaných na základě této právní úpravy.

 

Navrhovatelé

dokonce tvrdí, že zmíněná směrnice „představuje výkon pravomocí orgánů

EU způsobem, který ohrožuje samotnou podstatu materiálního právního

státu“. Poukazují přitom na dosavadní judikaturu Ústavního soudu, z níž

vyplývá, že, „pokud by vývoj v ES, resp. EU, ohrožoval samotnou podstatu

státní svrchovanosti ČR nebo podstatné náležitosti demokratického

právního státu, bylo by třeba trvat na tom, aby se těchto pravomocí

opětovně ujaly vnitrostátní orgány ČR, přitom platí, že k ochraně

ústavnosti je povolán Ústavní soud“.  Podle navrhovatelů je proto

Ústavní soud povolán k posouzení napadených ustanovení z hlediska

souladu s ústavním pořádkem České republiky.

 

Je

zřejmé, že navrhovatelé v tomto řízení předkládají Ústavnímu soudu

složitou a zásadní otázku vztahu evropského práva a ústavního práva

České republiky. Délku řízení ani výsledek pochopitelně předjímat v tuto

chvíli nelze.

 

Věc obdržela sp. zn. Pl. ÚS 24/10 a

byla přidělena místopředsedkyni Ústavního soudu dr. Elišce Wagnerové a

jako soudkyni zpravodajce.

 

Text návrhu je k dispozici zde .

 

 

Tomáš Langášek

generální sekretář Ústavního soudu