Ústavní soud dnes vyhlásil nález, jímž potvrdil pravomoc obcí regulovat provozování hazardu na svém území

11.04.2013

Ústavní soud, Brno, 11. dubna 2013, TZ 19/13

go Ústavní soud dnes vyhlásil nález sp. zn. Pl. ÚS 6/13, kterým vyhověl návrhu města Klatovy na zrušení přechodného ustanovení zákona č. 300/2011 Sb., jímž zákonodárce odložil v rozporu s ústavně garantovaným právem obcí na samosprávu pravomoc obcí regulovat umisťování tzv. interaktivní videoloterijních terminálů na svém území, a to až do konce roku 2014. see url   Ústavní soud již v minulosti potvrdil tuto pravomoc obcí v několika nálezech, v nichž posuzoval návrhy ministerstva vnitra na zrušení obecně závazných vyhlášek obcí, které zakazovaly či omezovaly umisťování hracích přístrojů na území obce (nálezy sp. zn. Pl. ÚS 29/10, Pl. ÚS 56/10 a Pl. ÚS 22/11). Již v těchto nálezech Ústavní soud vyzval ministerstvo financí, které dle loterijního zákona vydává povolení k provozování těchto přístrojů, aby tato povolení přezkoumalo a respektovalo přitom právě ustanovení obecně závazných vyhlášek obcí. Ústavní soud rovněž již v těchto nálezech konstatoval, že vydaná povolení zřejmě nemohla zakládat legitimní očekávání provozovatelů herních zařízení, neboť ti museli počítat v podstatě kdykoliv s revizí povolení, což deklarovalo ustanovení § 43 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterijní zákon“). follow link   Zákonodárce však v podstatě ve stejnou dobu, kdy došlo k vydání těchto nálezů, přijal nyní zrušenou právní úpravu, kterou odložil účinky obecně závazných vyhlášek obcí, a to do konce roku 2014. https://www.magcloud.com/user/f9bptal574   Ústavní soud označil napadenou právní úpravu za rozpornou s právem obcí na samosprávu, přičemž účely, které tato právní úprava sledovala (údajné řešení intertemporálního problému a ochrana legitimního očekávání provozovatelů herních zařízení, kteří by mohli zahájit vůči státu arbitrážní řízení pro porušení závazku ČR ochránit investice), charakterizoval jako nelegitimní. Ústavní soud konstatoval, že žádný intertemporální problém, který by bylo třeba řešit danou úpravou, neshledal. Obce pravomoc k regulaci totiž měly již podstatně dříve, což potvrdily i předchozí nálezy Ústavního soudu, které tuto pravomoc zpětně pouze deklarovaly. Pokud jde o ochranu investic a hrozbu arbitráží, vyšel Ústavní soud z přesvědčení, že § 4 odst. 4 loterijního zákona zřejmě vylučuje, aby se provozovatelem herních zařízení stal subjekt se sídlem mimo území ČR, nebo s majetkovou účastí jiného zahraničního subjektu.
 
Pro úplnost je třeba dodat, že po vyhlášení tohoto plenárního nálezu bude Ústavní soud pokračovat v řízeních o komunálních ústavních stížnostech města Klatovy, ale též obdobných stížnostech měst Židlochovice a Frýdlant nad Ostravicí, které směřují proti nečinnosti ministerstva financí, pokud jde o zahájení řízení, v němž by ministerstvo posoudilo soulad již vydaných povolení s obecně závaznými vyhláškami obcí.

Celý text nálezu je ke stažení zde .

see

Ivo Pospíšil
generální sekretář Ústavního soudu