Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1.1. 2013 (zvýšení daně z příjmů pro pracující důchodce)

23.07.2013

Ústavní soud, Brno (TZ 38/13)

Z napadaného ustanovení podle navrhovatelů vyplývá, že osoby pobírající starobní důchod k 1. lednu kalendářního roku byly zbaveny možnosti snížit si daň z příjmů za rok 2013 o částku 24.840,- Kč ročně. Takové opatření navrhovatelé považují za diskriminační, neboť osoby pobírající starobní důchod a zároveň mající příjem podle zákona o daních z příjmů, jsou v nevýhodném postavení ve srovnání s osobami, které starobní důchod nepobírají.

Navrhovatelé jsou přesvědčeni, že napadané ustanovení zákona o daních z příjmů je v rozporu s principem neakcesorické rovnosti ve smyslu čl. 1 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s čl. 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, a dále je v rozporu s čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení s čl. 11 odst. 1 a 5 a čl. 26 Listiny základních práv a svobod, tj. koliduje principu akcesorické rovnosti
ve smyslu nerovného postavení jednotlivých adresátů právní regulace ve vztahu k ochraně vlastnického práva a práva na získávání prostředků pro své životní potřeby prací.

Ústavní soud projedná návrh v plénu pod sp. zn. Pl. ÚS 31/13 a soudcem zpravodajem je Vladimír Sládeček. Plný text podání senátorů naleznete zde .

Jana Pelcová, tisková mluvčí