Ústavní soud odmítl návrh DELTA PEKÁREN a. s. na obnovu řízení ve věci pokuty za porušení povinnosti podrobit se provedení místního šetření

15.02.2017

Ústavní soud, Brno, TZ 14/2017

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) odmítlo návrh na obnovu řízení ve věci ústavní stížnosti navrhovatelky DELTA PEKÁRNY a. s., rozhodnuté Ústavním soudem pod sp. zn. III. ÚS 2309/09.

Navrhovatelka se domáhala obnovy řízení o ústavní stížnosti a následného zrušení usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 2309/09 s poukazem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), který ve věci DELTA PEKÁRNY a. s. proti ČESKÉ REPUBLICE konstatoval porušení práva navrhovatelky zakotveného v čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (právo na respektování soukromého a rodinného života). Stížnost k ESLP navazovala na soudní řízení, v němž bylo neúspěšně napadeno rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o uložení pokuty ve výši 300 000 Kč za porušení povinnosti podrobit se provedení místního šetření (např. nezpřístupnění části e-mailové korespondence v elektronické podobě ve svých obchodních prostorách). ESLP konstatoval, že žádné ze dvou soudních správních řízení se přímo netýkalo řádného průběhu šetření ÚOHS, a že neexistoval jiný samostatný opravný prostředek, kterým by bylo možno průběh šetření napadnout, z čehož plyne, že stěžovatelce nebyla poskytnuta dostatečná záruka proti svévoli.

Ústavní soud připomněl, že právě projednávaná věc úzce souvisí s paralelně probíhajícím přezkumem rozhodnutí o spáchání správního deliktu. Rozhodnutí správních soudů v tomto řízení byla napadena ústavní stížností vedenou pod sp. zn. IV. ÚS 4397/12, o které Ústavní soud již rozhodl tak, že napadená rozhodnutí zrušil z důvodů porušení práva na respektování soukromého a rodinného života, které vycházelo právě z tohoto šetření: http://www.usoud.cz/aktualne/pokuta-za-tzv-kartel-pekaren-byla-ulozena-i-na-zaklade-procesne-nepouzitelnych-dukazu/ . Ústavní soud zároveň uložil správním soudům, aby v dalším řízení zhodnotily, zda je možné dodatečně posoudit výkon pravomoci ÚOHS co do vhodnosti, délky a rozsahu provedených místních šetření, a tím případně i zhojit dosud váznoucí vadu procesní nepoužitelnosti důkazů na jejich základě opatřených. Krajský soud následně konstatoval, že místní šetření bylo zákonné, nezbytné z hlediska vhodnosti, délky a rozsahu přiměřené legislativnímu cíli.

Ústavní soud dospěl k závěru, že návrh na obnovu řízení je podle § 119a odst. 1 zákona o Ústavním soudu nepřípustný, neboť ESLP uváděné nedostatečné procesní záruky soudního přezkumu výkonu pravomoci ÚOHS z hlediska posouzení vhodnosti, délky a rozsahu místního šetření ve vztahu k navrhovatelce již netrvají a byly zhojeny, přičemž také přihlédl k rozhodnutí ESLP, na základě kterého byl podán projednávaný návrh na obnovu řízení, resp. předpokládané nápravy bylo dosaženo v jiném řízení.

Text usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/15 je dostupný PDF zde (259 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu