Ústavní soud posoudí návrh na zahájení kompetenčního sporu

17.02.2010

Zastupitelstvo územního samosprávného

celku - Ústeckého kraje – podalo prostřednictvím své právní zástupkyně

návrh na zahájení řízení ve sporu o rozsah kompetencí státních orgánů a

orgánů územní samosprávy podle ustanovení § 120 a násl. zákona č.

182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

 

Ústavnímu soudu byl návrh doručen dne 15. února 2010.

 

Podle

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je pojištěnec,

anebo za něj jeho zákonný zástupce, povinen v souvislosti s poskytováním

hrazené péče hradit zdravotnickému zařízení regulační poplatek a toto

zařízení je povinno regulační poplatek vybrat. Zastupitelstvo Ústeckého

kraje však rozhodlo o zavedení systému poskytování finančních prostředků

na úhradu regulačních prostředků těm občanům kraje, kteří o takové

proplácení regulačních prostředků projeví zájem, pokud jim vznikla

povinnost hradit poplatek v souvislosti s poskytováním zdravotní péče

jako pojištěncům v některém z krajských zdravotnických zařízení.

 

Ministerstvo

vnitra, které je rovněž účastníkem řízení před Ústavním soudem, v rámci

své působnosti dozoru nad výkonem samostatné působnosti kraje shledalo,

že systém proplácení regulačních poplatků, zavedený Ústeckým krajem,

představuje zásah do výlučné působnosti státu - tj. do oblasti regulace

veřejného zdravotního pojištěni a zahájilo proti Ústeckému kraji správní

řízení.

 

Zastupitelstvo

Ústeckého kraje však nesdílí názor Ministerstva vnitra a tvrdí, že se

jedná o činnost vykonávanou v rámci samostatné působnosti Ústeckého

kraje, a že tedy mezi Ústeckým krajem a státem, resp. Ministerstvem

vnitra, existuje kompetenční spor, k jehož řešeni je podle navrhovatele

příslušný výlučně Ústavní soud.

 

Navrhovatel

se tedy u Ústavního soudu domáhá vydání nálezu, jímž by Ústavní soud

stanovil, že Ústecký kraj, jakožto vyšší územní samosprávný celek,

nezasahuje do výlučné kompetence státu v oblasti regulace veřejného

zdravotního pojištění tím, že ze svého rozpočtu poskytuje finanční

prostředky občanům kraje.

 

Plénum

Ústavního soudu projedná ústavní stížnost pod sp. zn. Pl. ÚS 8/10,

přičemž soudcem zpravodajem byl podle platného rozvrhu práce určen Prof.

JUDr. Jan Musil, CSc.

 

 

 

Vlastimil Göttinger, Oddělení vnějších vztahů Ústavního soudu

tel.: 542 161 195

vlastimil.gottinger@usoud.cz