Ústavní soud přezkoumá ústavnost rozhodnutí NSS vztahující se k rozšíření letiště v Praze-Ruzyni

08.02.2010

enter site Brno, Ústavní soud, 8. února 2010

enter Ústavní soud 3. února 2010 obdržel

source ústavní stížnost Městské části Praha-Suchdol a vlastníků nemovitostí

v území, které má být dotčeno výstavbou nové paralelní vzletové a

přistávací dráhy a dalších prostor mezinárodního letiště Praha-Ruzyně,

kteří se domáhají u Ústavního soudu zrušení usnesení Nejvyššího

správního soudu (NSS), jímž byl odmítnut jejich návrh na zrušení části

Politiky územního rozvoje ČR 2008. Tu schválila vláda České republiky

usnesením č. 929 ze dne 20. července 2009.

 

Stěžovatelé

před Nejvyšším správním soudem namítali, že při vymezení plochy pro

výstavbu nové vzletové a přistávací dráhy a prostor ruzyňského letiště

nebyly řádně a v souladu s požadavky zákona vyhodnoceny vlivy na životní

prostředí (dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

prostředí – SEA). Stěžovatelé navrhli svým podáním Nejvyššímu správnímu

soudu, aby zrušil bod 131 Politiky územního rozvoje ČR 2008, týkající se

letiště Praha-Ruzyně, jakožto tzv. opatření obecné povahy a svůj návrh

odůvodnili tvrzením, že institut politiky územního rozvoje naplňuje

charakteristiky opatření obecné povahy, přestože tak není stavebním

zákonem výslovně označena.

 

Nejvyšší

správní soud odmítl usnesením návrh stěžovatelů s odůvodněním, že

politika územního rozvoje, tak jak ji definuje stavební zákon, není

opatřením obecné povahy, neboť nesplňuje formální ani materiální

náležitosti opatření obecné povahy, a tudíž nemůže být přezkoumána

Nejvyšším správním soudem. Tím, že NSS napadeným usnesením tento přezkum

odmítl, dopustil se dle názoru stěžovatelů vůči nim odepření

spravedlnosti. Stěžovatelé tvrdí, že citovaným usnesením NSS bylo

zasaženo do jejich ústavně zakotvených práv, konkrétně bylo porušeno

právo na spravedlivý proces zaručené čl. 36 Listiny základních práv a

svobod, právo na soudní ochranu, právo na samosprávu (čl. 100 odst. 1

Ústavy), právo vlastnit majetek (čl. 11 Listiny) a právo na příznivé

životní prostředí (čl. 35 Listiny).

 

Ústavní

soud se tak má podle stěžovatelů zabývat tím, zda úvaha NSS, že v daném

případě nejde o tzv. opatření obecné povahy, byla správná, resp.

ústavně souladná, a zda tedy byl správný a ústavně souladný jeho závěr,

že návrh na zrušení části Politiky územního rozvoje ČR musel být pro

nedostatek kompetence NSS k jeho přezkumu odmítnut. Plénum Ústavního

soudu projedná ústavní stížnost pod sp. zn. Pl. ÚS 5/10 a soudkyní

zpravodajkou byla podle platného rozvrhu práce určena JUDr. Dagmar

Lastovecká.

 

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, tel.: 542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz