Ústavní soud rozhodl o náhradách nákladů řízení v tzv. bagatelních věcech

29.03.2012

Ústavní soud, Brno, 29. března 2012 (TZ 15/12)

 V řízení v tzv. bagatelní věci,

click jež bylo zahájeno „formulářovou“ žalobou, má být výše odměny za

click here zastupování žalobce advokátem určena jen jako ekvivalent jednonásobku

vymáhané jistiny.

enter site   

Ústavní

soud dnes vyhlásil nález v řízení sp. zn. I. ÚS 3923/2011, jímž

sjednotil rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporech o peněžité

plnění do 10.000 Kč (o tzv. bagatelní věci) v případech „formulářových“

žalob. Shledal, že stran náhrady nákladů řízení musí soudy i v řízení o

peněžitém plnění do 10.000 Kč ctít zásadu úspěchu ve věci (§ 142 odst. 1

o. s. ř.). Jestliže by byl žalobce ve sporu zcela úspěšný, má zpravidla

právo na náhradu nákladů řízení; to však neznamená, že soud o jejich

náhradě rozhodne „mechanicky“: naopak musí zvažovat, zda tu neexistují

další rozhodující okolnosti mající podstatný vliv na přiznání či

nepřiznání náhrady účelně vynaložených nákladů, resp. jakého z možných

způsobů jejího určení využije (viz ustanovení § 151 odst. 2 část věty

před středníkem a z něj výjimka uvedená v části věty za středníkem).

 

Půjde-li

však o řízení v tzv. bagatelní věci, jež bylo zahájeno „formulářovou“

žalobou, nárok je uplatňován vůči spotřebiteli, přičemž ten vznikl ze

smlouvy, anebo jiného právního důvodu, avšak spotřebitel je fakticky

vyloučen z možnosti sjednat si podmínky plnění s jiným obsahem (typicky

půjde zejména o smlouvu o přepravě, dodávce tepla nebo energií,

spotřebitelském úvěru, běžném účtu, o poskytování služeb informační

společnosti, o poskytování služeb elektronických komunikací, o pojistnou

smlouvu, o regulační poplatek podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících

zákonů), pak s ohledem na nutnost dodržení principu proporcionality mezi

výší vymáhané částky a náhrady nákladů, je spravedlivé, aby výše odměny

za zastupování žalobce advokátem byla určena jen jako ekvivalent

jednonásobku vymáhané jistiny.

 

Ústavní

soud uzavřel, že s ohledem na naléhavost a závažnost dopadů řešené

právní otázky je ospravedlnitelné, aby nosné důvody tohoto nálezu byly

aplikovány ve všech dosud pravomocně neskončených řízeních.

 

Soudcem zpravodajem byl Pavel Rychetský. Plné znění nálezu je k dispozici zde .

 

Ludvík Matoušek

asistent předsedy Ústavního soudu