Ústavní soud rozhodl o náhradách nákladů řízení v tzv. bagatelních věcech

29.03.2012

go Ústavní soud, Brno, 29. března 2012 (TZ 15/12)

 V řízení v tzv. bagatelní věci,

jež bylo zahájeno „formulářovou“ žalobou, má být výše odměny za

zastupování žalobce advokátem určena jen jako ekvivalent jednonásobku

vymáhané jistiny.

  

Ústavní

soud dnes vyhlásil nález v řízení sp. zn. I. ÚS 3923/2011, jímž

sjednotil rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporech o peněžité

plnění do 10.000 Kč (o tzv. bagatelní věci) v případech „formulářových“

žalob. Shledal, že stran náhrady nákladů řízení musí soudy i v řízení o

peněžitém plnění do 10.000 Kč ctít zásadu úspěchu ve věci (§ 142 odst. 1

o. s. ř.). Jestliže by byl žalobce ve sporu zcela úspěšný, má zpravidla

právo na náhradu nákladů řízení; to však neznamená, že soud o jejich

náhradě rozhodne „mechanicky“: naopak musí zvažovat, zda tu neexistují

další rozhodující okolnosti mající podstatný vliv na přiznání či

nepřiznání náhrady účelně vynaložených nákladů, resp. jakého z možných

způsobů jejího určení využije (viz ustanovení § 151 odst. 2 část věty

před středníkem a z něj výjimka uvedená v části věty za středníkem).

 

Půjde-li

však o řízení v tzv. bagatelní věci, jež bylo zahájeno „formulářovou“

žalobou, nárok je uplatňován vůči spotřebiteli, přičemž ten vznikl ze

smlouvy, anebo jiného právního důvodu, avšak spotřebitel je fakticky

vyloučen z možnosti sjednat si podmínky plnění s jiným obsahem (typicky

půjde zejména o smlouvu o přepravě, dodávce tepla nebo energií,

spotřebitelském úvěru, běžném účtu, o poskytování služeb informační

společnosti, o poskytování služeb elektronických komunikací, o pojistnou

smlouvu, o regulační poplatek podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících

zákonů), pak s ohledem na nutnost dodržení principu proporcionality mezi

výší vymáhané částky a náhrady nákladů, je spravedlivé, aby výše odměny

za zastupování žalobce advokátem byla určena jen jako ekvivalent

jednonásobku vymáhané jistiny.

 

Ústavní

soud uzavřel, že s ohledem na naléhavost a závažnost dopadů řešené

právní otázky je ospravedlnitelné, aby nosné důvody tohoto nálezu byly

aplikovány ve všech dosud pravomocně neskončených řízeních.

 

Soudcem zpravodajem byl Pavel Rychetský. Plné znění nálezu je k dispozici zde .

 

Ludvík Matoušek

asistent předsedy Ústavního soudu