Ústavní soud se bude zabývat stížností na volby v Praze

09.12.2010

Ústavní soud, Brno, 9. prosince 2010

Stěžovatelé – Strana zelených, Věci

veřejné, SNK Evropští demokraté a fyzické osoby – podali dnes

k Ústavnímu soudu ústavní stížnost proti pravomocnému usnesení Městského

soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2010 č. j. 12 A 8/2010-166.

Stěžovatelé jsou přesvědčeni, že uvedeným usnesením byla porušena práva

zaručená Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod a Mezinárodním

paktem o občanských a politických právech. Podle stěžovatelů je

rozdělení území hlavního města Prahy do sedmi obvodů úzce spjato s tím,

jak byly vedeny hranice těchto obvodů, kolik mandátů bylo určeno pro

každý obvod a v neposlední řadě rovněž faktem, kdy k rozdělení došlo.

 

Spolu

s návrhem na zrušení výše uvedeného usnesení Městského soudu v Praze

navrhli též zrušení § 27 věty druhé návětí odst. 1 zákona č. 491/2001

Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

 

Stěžovatelé

napadli organizaci a výsledky voleb do zastupitelstev obcí volební

žalobou u Městského soudu v Praze a v této žalobě uplatnili argument, že

byl nepřiměřeným způsobem porušen princip rovnosti hlasů, namítali

porušení principu poměrného zastoupení tím, že rozdělením území hlavního

města Prahy byla nad zákonnou hranici zvednuta zákonná klauzule pěti

procent, a argumentovali zároveň, že rozdělení území hlavního města

Prahy bylo aktem libovůle.

 

Ústavní stížnost je vedena pod sp.zn.: Pl. ÚS 52/10 a soudcem zpravodajem je Jiří Nykodým.

Text ústavní stížnosti je uveden zde .

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí

jana.pelcova@usoud.cz tel.: 542 161 026