Ústavní soud vyhověl komunální ústavní stížnosti města Klatovy proti nečinnosti ministerstva financí ve věci přezkumu vydaných povolení k provozu VLT

20.05.2013

Ústavní soud, Brno, TZ 29/13

Ústavní soud dnes vyhlásil nález sp. zn. IV. ÚS 2315/12, kterým navázal na své nedávné rozhodnutí, jímž potvrdil pravomoc obcí regulovat na svém území provozování interaktivních videoloterijních terminálů (VLT) a zrušil přechodné ustanovení zákona č. 300/2011 Sb.

Ústavní soud ve svém dnešním rozhodnutí potvrdil, že ministerstvo financí mělo a má povinnost zahájit přezkumná řízení podle § 43 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterijní zákon“) v případě těch svých rozhodnutí, která se dostala do rozporu s obecně závaznými vyhláškami obcí, v nichž obce realizovaly pravomoc k omezování provozu hazardu na svém území.

K tomuto postupu ostatně Ústavní soud vyzval ministerstvo již ve svých nálezech vydaných v polovině roku 2011, v nichž se zabýval – tehdy z podnětu ministerstva vnitra - pravomocí obcí k regulaci provozování loterijních terminálů poprvé. Již tehdy Ústavní soud konstatoval, že § 43 odst. 1 loterijního zákona jednoznačně stanoví povinnost zrušit vydané povolení, nejen tehdy, kdy dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit, ale i tehdy pokud tyto okolnosti nastanou až v průběhu provozování povoleného zařízení. Takovými okolnostmi je nepochybně také existence obecně závazné vyhlášky obce, která umístění zařízení na svém území omezí.

Z toho důvodu nelze hovořit o legitimním očekávání provozovatelů těchto zařízení, neboť ti si museli být již v okamžiku žádosti o povolení vědomi toho, že ke zrušení vydaného povolení může dojít v podstatě kdykoli (nastanou-li okolnosti vylučující existenci povolení). Tento výklad dle Ústavního soudu reflektuje i názor, který v jeho judikatuře rovněž zazněl, totiž že provozování těchto výherních zařízení se nachází na samém okraji společensky akceptovaných aktivit, neboť je doprovázeno negativními vedlejšími jevy jako je patologické hráčství, kriminalita a další sociální problémy, které obtěžují život obyvatel obcí a narušují veřejný pořádek. Tím je ospravedlněn zásah do práva podnikat a vykonávat jinou výdělečnou činnost v podobě zrušení již vydaného povolení.

Ústavní soud proto uzavřel, že ministerstvo financí svým odmítavým postojem ve vztahu k zahájení přezkumných řízení porušilo právo města Klatovy na samosprávu garantované čl. 8 a 100 odst. 1 Ústavy ČR, a navíc tím, že nerespektovalo předchozí nálezy Ústavního soudu, porušilo i čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR. Ústavní soud nyní ministerstvu výslovně přikázal, aby přezkumná řízení zahájilo. Byť tento výrok se týká pouze těch rozhodnutí, jež se dotýkají města Klatovy, názor Ústavního soudu, ostatně již vyjádřený opakovaně, dopadá též na situace ostatních obcí, které se ocitají ve stejném postavení jako stěžovatelské město. Ostatně Ústavní soud vede obdobná řízení o komunálních stížnostech měst Židlochovice a Frýdlant na Ostravicí, v jejichž případě lze očekávat, že rovněž velmi brzy budou vydána konečná rozhodnutí.

Celý text nálezu je ke stažení zde .

 

 

 

Ivo Pospíšil

generální sekretář Ústavního soudu