Ústavní soud zamítl návrh na změnu exekučního řádu

05.10.2010

Ústavní soud, Brno, 5. října 2010

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení ustanovení § 89 věty druhé

exekučního řádu. Podle názoru Ústavního soudu je třeba ústavně konformně

interpretovat uvedený paragraf v návaznosti na ustanovení § 89 věty

první exekučního řádu tak, že v případě zastavení exekuce pro

nemajetnost povinného je povinnost oprávněného hradit paušálně určené či

účelně vynaložené výdaje exekutorovi odvislá od posouzení míry jeho

zavinění na zastavení exekuce.

 

 

Navrhovatel –

Okresní soud v Semilech – se obrátil na Ústavní soud s návrhem na

zrušení napadeného ustanovení § 89 věty druhé exekučního řádu proto, že

dle jeho názoru je toto ustanovení v rozporu s čl. 36 Listiny základních

práv a svobod. Podle navrhovatele je porušeno toto právo ve vztahu

k oprávněnému, přičemž by mělo být na státu, aby zajistil vymahatelnost

práva, a to aniž by oprávněný předem musel zvažovat, zda exekuce bude či

nebude bezvýsledná. Napadenou právní úpravou jsou náklady nedůvodně

přenášeny na oprávněného, přičemž se nehledí na to, že dle judikatury je

soudní exekutor osobou „obdobného charakteru podnikatele podle

obchodního zákoníku“. Navrhovatel uvedl, že riziko nevymožení pohledávky

by mělo být na exekutorovi a porovnává úpravu exekučního řádu s úpravou

v občanském soudním řádu, kde se dle něho v případě bezvýslednosti

rozhoduje podle procesního zavinění. Novelizovaným ustanovením tak podle

navrhovatele nebyla respektována judikatura soudů, která „nepochybně

byla v souladu s ústavností“.

 

 

Ústavní soud

neshledal důvody ke zrušení ustanovení § 89 věta druhá zákona č.

120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a

o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 347/2007 Sb., a zamítl jej.

Obsahově však navrhovateli svým způsobem vyhověl tím, že v nálezu

vyslovil autoritativní výrok, jímž vymezil ústavně konformní

interpretaci napadeného ustanovení tak, jak je uvedeno v úvodu této

tiskové zprávy.

 

 

Ústavní soud projednal návrh pod sp. zn. Pl. ÚS 16/08 a soudcem zpravodajem byl Stanislav Balík. Plné znění nálezu najdete zde .

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, tel.: 542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz