V případě podání žaloby o náhradu škody za nesprávný úřední postup obecní policie je odpovědným subjektem (žalovaným) jako její zřizovatel obec a nikoliv stát

17.12.2014

Ústavní soud, Brno, TZ 89/2014

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelů a zrušil rozsudek Městského soudu v Brně, neboť jím došlo k porušení práva stěžovatelů na projednání věci před soudem. Stěžovatelé požadovali po statutárním městě Brno, jehož městská policie neoprávněně opatřila jejich osobní automobil tzv. botičkou, náhradu škody, když nemohli z toho důvodu svůj automobil po určitou dobu používat. Městský soud v Brně však shledal na straně žalovaného nedostatek procesní způsobilosti (pasivní legitimace) k takové náhradě, žalobu zamítl a odkázal stěžovatele na stát (reprezentovaný v takových případech Ministerstvem spravedlnosti).

Po proběhlém přezkumu rozsudku Městského soudu v Brně Ústavní soud zjistil, že podmínky pro jeho kasační zásah jsou dány a napadený rozsudek zrušil. Vedly ho k tomu zejména tyto důvody:

Městský soud při posouzení nesprávného úředního postupu Městské policie vyložil zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu ústavně nekonformním způsobem, neboť spatřoval v postupu Městské policie výkon přenesené působnosti státu a nikoliv výkon místní samosprávy. Nesprávně tedy použil zásady, podle níž není-li určitá činnost zvláštním zákonem svěřena obci jako výkon státní správy, tj. v přenesené působnosti, jedná se o samostatnou působnost obce. Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spadá péče o ochranu veřejného pořádku mezi záležitosti v samostatné působnosti obce, jejímuž zastupitelstvu je také vyhrazeno zřizovat a zrušovat obecní policii jako orgán obce. Důsledky jejího případného pochybení, kvalifikovaného podle zákona o odpovědnosti státu za škodu jako nesprávný úřední postup, proto nutno přičíst obci a nikoliv státu.

Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1894/14 je dostupný zde .

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu