Členství soudců v bývalé KSČ je veřejná informace

22.11.2011

Ústavní soud, Brno, 22. listopadu 2011 – TZ 46/11

Ústavní soud rozhodl, že Nejvyšší

správní soud porušil svou povinnost respektovat právní názor obsažený

v kasačním nálezu Ústavního soudu a tento postup v ústavní rovině

představuje porušení ustanovení čl. 89 odst. 2 Ústavy, jakož i opětovné

porušení ustanovení čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.

 

Stěžovatel

ústavní stížností napadl rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který

podle něj porušil právo na svobodný přístup k informacím, konkrétně k

informaci o členství soudců Vrchního soudu v Olomouci v Komunistické

straně Československa  (KSČ). Argumentace Nejvyššího správního soudu, že

povinné subjekty požadovanou informací nedisponují, je podle

stěžovatele vadná a porušuje Listinu základních práv a svobod.

 

Podle

právního názoru Ústavního soudu měly být stěžovateli jím požadované

informace poskytnuty a Nejvyšší správní soud v projednávané věci

nedostál požadavkům plynoucím z nálezu Ústavního soudu, což lze vnímat

jako nepřípustné nereflektování či dokonce vědomé obcházení kasačního

nálezu Ústavního soudu (sp. zn. I. ÚS 517/10). Ústavní soud v citovaném

kasačním nálezu výslovně uvedl, že existuje povinnost orgánu veřejné

moci (v tomto případě Vrchního soudu v Olomouci) poskytnout stěžovateli

požadované informace. Nepřípustná je i opětovná polemika Nejvyššího

správního soudu v otázce, zda požadovaná informace spadala do působnosti

Vrchního soudu v Olomouci.

 

Povinný

subjekt má podle Ústavního soudu vyvinout snahu o získání požadovaných

informací a hledat a použít i další způsoby, které by vedly ke

zveřejnění informací o bývalém členství soudců v KSČ.

 

Ústavní

soud projednal ústavní stížnost pod sp.zn.: IV. ÚS 1642/11, soudcem

zpravodajem byl Miloslav Výborný a text nálezu je k dispozici zde .

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, tel.: 542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz