Elektronická komunikace v zadávacích řízeních Ústavního soudu

21.04.2017

Ústavní soud, Brno, TZ 35/2017

Ke dni 18. dubna 2017 nabylo vůči zadavatelům, kteří jsou organizačními složkami státu a centrálními zadavateli účinnosti ustanovení týkající se povinné komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení.

Podmínky komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem jsou obecně upraveny v ustanovení § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Ustanovení § 211 odst. 3 zákona ukládá zadavateli povinnost komunikovat s dodavatelem elektronicky a stanoví z této povinnosti výjimky dále vymezené v zákoně. Účinnost § 211 odst. 3 zákona je stanovena v § 279 odst. 2 zákona a liší se v závislosti na druhu zadavatele. Pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona (Česká republika, organizační složky státu) a centrální zadavatele nabylo předmětné ustanovení účinnosti dne 18. dubna 2017.

Ustanovení § 214 odst. 2 zákona umožňuje zadavateli využívat k uveřejnění informací o svých veřejných zakázkách svůj profil zadavatele a současně elektronický nástroj, jehož správu zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Ústavní soud tímto sděluje, že v souladu s § 214 odst. 2 zákona bude k uveřejnění informací o svých veřejných zakázkách nadále využívat profil na adrese https://www.e-zakazky.cz/  a pro účely splnění povinnosti elektronické komunikace včetně možnosti podání nabídek v elektronické podobě bude rovněž využívat profil v portálu Národního elektronického nástroje, a to na adrese https://nen.nipez.cz/ .

Ing. František Konečný
ředitel sekce soudní správy