K otázce náhrady škody za let zpožděný v důsledku střetu letadla s ptákem: Soudní dvůr EU již zodpověděl předběžné otázky ohledně výkladu nařízení

30.05.2017

Ústavní soud, Brno, TZ 47/2017

source url

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) vyhověl ústavní stížnosti společnosti Travel Service, a. s. a zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6, neboť jím byla porušena základní práva stěžovatelky na soudní ochranu a zákonného soudce podle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

source site

Obvodní soud pro Prahu 6 vyhověl žalobě dvou cestujících, kteří požadovali po stěžovatelce náhradu škody každý ve výši 6 445 Kč za zpoždění letu na trase z Podgorice v Černé Hoře do Ostravy kvůli střetu letounu s ptákem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. 2. 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91. Po incidentu bylo zjištěno poškození krytu šroubovice a stopy po střetu, proto byl do Brna letecky dopraven technik stěžovatelky. Bylo nutné provést kontrolu části motoru a dopravit náhradní kryt z Prahy. Let byl na příletu zpožděn v rozsahu 4:49 hodin. Obvodní soud na základě judikatury Soudního dvora Evropské unie dovodil, že okolnosti, které zapříčinily zpoždění letu, nemůžou být hodnoceny jako mimořádné okolnosti dle čl. 5 odst. 3 Nařízení. Dospěl k závěru, že stěžovatelka neprokázala, že by učinila vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, aby zpoždění letu zabránila. Stěžovatelka se poté obrátila na Ústavní soud se stížností, ve které především odmítá způsob, jakým obvodní soud vyložil Nařízení, aniž podal žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Soudnímu dvoru EU.

click here

enter Ústavní stížnost je důvodná. Ústavní soud na tomto místě připomíná, že za obdobných skutkových okolností v minulosti dospěl k závěru, že obecné soudy porušily právo stěžovatelky na zákonného soudce, když žádost o rozhodnutí o předběžné otázce nepodaly. V reakci na první z těchto nálezů (sp. zn. III. ÚS 2782/14 ze dne 20. 11. 2014) se obvodní soud obrátil na Soudní dvůr EU se čtyřmi otázkami. Soudní dvůr EU v rozhodnutí shledal (text rozsudku v češtině je dostupný zde: https://goo.gl/DKg9WT ), že střet letounu s ptákem je třeba podřadit pod pojem mimořádné okolnosti dle čl. 5 odst. 3 Nařízení ve spojení s bodem 14 Nařízení. Za mimořádnou okolnost už pak nelze požadovat dvojí bezpečnostní kontrolu oprávněnými odborníky. Za této situace již bylo možno rozhodnout o ústavní stížnosti, neboť na základě rozsudku Soudního dvora EU ze dne 4. 5. 2017 bylo možno zhodnotit, zda se napadené rozhodnutí obvodního soudu od jeho závěrů odchyluje takovým způsobem, že neobstojí z hlediska dodržení ústavních kautel práva na soudní ochranu a zákonného soudce. Právě taková situace v posuzované věci nastala.

Obvodní soud dospěl bez bližšího odůvodnění k závěru, že okolnosti, které v daném případě zapříčinily zpoždění letu, nemohou být hodnoceny jako mimořádné okolnosti. Nijak však nehodnotil postup stěžovatelky, spočívající ve vyslání technika a zajištění náhradního letu. Obvodní soud nerespektoval vykonatelné rozhodnutí Ústavního soudu, které položení předběžné otázky v projednávané věci vyžadovalo. Soud také nikterak v odůvodnění nevysvětlil, proč v právě projednávaném případě žalobě vyhověl, když ve dvou jiných pravomocných rozhodnutích ve skutkově a právně totožných věcech žalobu zamítl.

Úkolem obvodního soudu bude tyto nedostatky napravit a o věci rozhodnout v novém řízení, jehož výsledek však Ústavní soud nemůže předjímat. Současně však Ústavní soud poznamenal, že kdyby byl obvodní soud při svém rozhodování veden obdobnými úvahami a dospěl k obdobným závěrům jako ve výše zmiňovaném rozsudku Soudní dvůr EU a jestliže by byly jeho závěry náležitě odůvodněny, nebylo by účelné mu v této fázi řízení dodatečně vytýkat, že nepoložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2857/15 je dostupný PDF zde (303 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu