Městský soud v Brně navrhl zrušit platové restrikce vůči soudcům; projednává dalších 101 žalob

10.03.2011

Brno, Ústavní soud, 11. března 2011 (TZ 14/11)

Ústavní soud včera obdržel

návrh Městského soudu v Brně, za nějž jedná předsedkyně senátu Šárka

Fojtová, na – stručně řečeno – zrušení ustanovení zákonů, jimiž byla pro

léta 2011 a další jednak snížena platová základna, z níž se

vypočítávají platy soudců, jednak snížen koeficient, který určuje poměr

platů soudců a průměrného platu v rozpočtové sféře, a to z trojnásobku

na 2,5násobek.

 

Městský soud v Praze konkrétně navrhuje zrušit:

 

 • bod

  2. čl. I. části první zákona č. 425/2010 Sb., kterým se mění zákon č.

  236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce

  představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a

  poslanců Evropského parlamentu ..., pokud se týká soudců okresních,

  krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního

  soudu (in eventum: a soudců Ústavního soudu), a bod 3. čl. I části první

  zákona č. 425/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., pokud

  upravuje platovou základnu soudců v letech 2011 až 2014 [(§ 3b odst. 1 a

  2), in eventum: a pokud upravuje platovou základnu soudců Ústavního

  soudu v letech 2011 až 2014 (§3a)];

 

případně, nevyhoví-li Ústavní soud tomuto návrhu, navrhuje Městský soud v Brně zrušit:

 

 • §

  3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., pokud se týká soudců okresních,

  krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního

  soudu (in eventum: a soudců Ústavního soudu) a § 3b odst. 1, 2 zákona č.

  236/1995 Sb. (in eventum § 3a zákona č. 236/1995 Sb., pokud se týká

  soudců Ústavního soudu).

 

Napadená ustanovení znějí:

 

 • ustanovení § 3b odst. 1 a 2 zákona č. 236/1995 Sb.: „(1)

  Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 činí platová základna pro soudce

  54 005 Kč. (2) Od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014 činí platová

  základna pro soudce 56 849 Kč.“.

 

 • ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb.: „Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,5násobek průměrné

  nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené

  podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý

  kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok

  vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů

  sdělením.“.

 

Uvedené

změny, promítající se negativně do platových poměrů soudců, byly

přijaty Parlamentem na sklonku loňského roku (zákon č. 425/2010 Sb. ze

dne 16. prosince 2010, účinný od 1. ledna 2011).

 

V

obsáhlém návrhu na zahájení řízení Městský soud v Brně vznáší především

námitku vadného legislativního procesu, jež vedl k vydání zákona č.

425/2010 Sb., a porušení celé řady závěrů vyplývajících ze série nálezů

Ústavního soudu přijatých v posledním desetiletí, např. principu ochrany

legitimního očekávání a právní jistoty, zákazu svévole, již mimo jiné

spatřuje v tom, že se zákonodárce současně pojistil – snížením

koeficientu, proti případnému derogačnímu zásahu Ústavního soudu, .

Městský soud v Brně argumentuje statistikami, jimiž chce doložit, jak se

systematicky opakovanými restrikcemi snižuje relace mezi odměňováním

úředníků a soudců (dle navrhovatele se relace platové základny a

průměrného platu ve veřejné sféře propadla za posledních 15 let z

hodnoty 4,38 na 2,34 v roce 2011, tj. o 46%, tedy téměř o polovinu). To

vše ve svém důsledku vede k porušení principů nezávislosti soudní moci,

demokratického právního státu, obecnosti právní úpravy, proporcionality

zásahu a principů dělby státní moci a ochrany legitimního očekávání dle

čl. 1 odst. 1 ve spojení s čl. 81 a čl. 82 odst. 1 Ústavy, čl. 2 odst. 1

Ústavy, čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a

základních svobod, případně i čl. 6 odst. 1 této Úmluvy.

 

Městský soud v Brně současně žádá, aby Ústavní soud jeho návrh projednal přednostně;

z návrhu vyplývá, že u Městského soudu v Brně bylo podáno dalších 101

žalob, kterými se soudci Městského soudu v Brně, Okresního soudu

Brno-venkov a Krajského soudu v Brně domáhají rozdílu v platu a náhradě

výdajů za leden 2011, na nějž by měli – nebýt napadené právní úpravy –

nárok.

 

Věc byla zapsána pod sp. zn. Pl. ÚS 16/11 a jako soudci zpravodajovi připadla místopředsedovi Ústavního soudu Pavlu Holländerovi. O věci bude rozhodovat Ústavní soud v plénu, tj. všemi patnácti soudci.

 

Celý text návrhu je k dispozici zde .

 

 

 

Tomáš Langášek

generální sekretář Ústavního soudu