O návrhu na zrušení části zákona o svobodném přístupu k informacím týkající se zpřístupňování soudních rozhodnutí rozhodne plénum Ústavního soudu

18.01.2010

Stěžovatel požádal v roce 2006 Ministerstvo financí o poskytnutí

kopií všech rozsudků soudů ve věcech žalob proti nabyvatelům majetku

úplatně převedeným Fondem dětí a mládeže v „likvidaci". Podle tzv.

informačního zákona požádal Ministerstvo financí o zaslání kopií všech

rozsudků, tedy také rozsudků nepravomocných. Ministerstvo poskytlo

žadateli pouze dva pravomocné rozsudky a část žádosti, která se

vztahovala k nepravomocným rozsudkům, odmítlo. Městský soud v Praze

následně zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí ministra financí a

potvrdil rozhodnutí o částečném odmítnutí informací ve věcech

nepravomocných rozhodnutí. Proti tomuto rozsudku městského soudu podal

stěžovatel kasační stížnost, která však byla napadeným rozsudkem

Nejvyššího správního soudu zamítnuta.

 

Stěžovatel se

domnívá, že uvedeným postupem došlo k porušení jeho základního práva na

informace dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod, a domáhá se

zrušení části ustanovení § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím. Text tohoto ustanovení zní takto: „Povinné subjekty dále neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou pravomocných rozsudků.". Stěžovatel Ústavnímu soudu navrhl, aby v tomto ustanovení zrušil slovo „pravomocných“.

 

Omezení

práva na informace o rozhodovací činnosti soudů není podle stanoviska

Nejvyššího správního soudu v principu založeno na odmítnutí přístupu

veřejnosti k jakýmkoliv informacím o rozhodovací činnosti soudů, ale je

limitováno požadavkem nezasahovat v průběhu procesu - v zájmu

objektivity a nestrannosti posouzení každé věci - do vlastní rozhodovací

činnosti soudu (včetně rozhodovací činnosti ve formě nepravomocných

rozsudků). Stěžovatel je naopak přesvědčen, že v případě, že se jedná o

majetek státu, informace mu musí být poskytnuty v plné šíři.

 

Plénum

Ústavního soudu rozhodne, zda je napadená část zákona v souladu

s ústavním pořádkem či nikoliv. Teprve po jeho rozhodnutí o ústavnosti

napadené normy může I. senát pokračovat v řízení o ústavní stížnosti

stěžovatele.

 

Soudcem zpravodajem ve věci návrhu na

zrušení části zákona č. 106/1999 Sb. je, stejně jako v řízení o ústavní

stížnosti, dr. Vojen Güttler. Návrhu byla přidělena spisová značka Pl.

ÚS 2/10.

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, tel.:542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz