Obec je oprávněna regulovat umístění videoloterijních terminálů na svém území

14.06.2011

follow link Ústavní soud, Brno, 14. června 2011 – TZ 33/11

Ústavní soud zamítl návrh Ministerstva

follow link vnitra, které navrhovalo zrušení obecně závazné vyhlášky města Chrastava

o regulaci umístění videoloterijních terminálů (ILV) ve městě. Ústavní

go site soud dospěl k závěru, že je přípustné, aby obec regulovala obecně

click závaznou vyhláškou umístění interaktivních videoloterijních systémů,

click k jejichž provozu vydává povolení Ministerstvo financí dle § 50 odst. 3

loterijního zákona.

 

 

Navrhovatel

– Ministerstvo vnitra – je toho názoru, že město Chrastava vydáním

obecně závazné vyhlášky města č. 5/2009, o stanovení míst, na kterých

mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály, porušilo

svoji věcnou působnost ve smyslu § 10 písm. d) obecního zřízení ve

spojení s § 50 odst. 4 loterijního zákona. Navrhovatel je přesvědčen, že

ILV představují inominátní loterii či jinou podobnou hru, která není

výslovně vyjmenována ve výčtu v § 2 ani v § 17 odst. 1 loterijního

zákona, a kterou může ad hoc povolovat pouze Ministerstvo

financí. Pravomoc obcí regulovat obecně závaznou vyhláškou loterie a

jiné podobné hry se však vztahuje podle navrhovatele výlučně na hry

uvedené v § 2 písm. e) loterijního zákona – výherní hrací přístroje

(VHP), nikoli ILV. Případným povolováním ILV a ukládáním pokut by se

podle navrhovatele město Chrastava dopustilo jednání, které je v rozporu

s čl. 2 odst. 3 Ústavy a jeho vyhláška je tedy v rozporu s ústavním

pořádkem.

 

 

Zatímco

navrhovatel je názoru, že tzv. interaktivní videoloterijní terminály

nesplňují zákonnou definici výherního hracího přístroje, a tudíž obec

není oprávněna v obecně závazné vyhlášce regulovat jejich provozování,

město Chrastava ve svém vyjádření trvá na tom, že videoloterijní

terminály jsou určitým typem výherních hracích přístrojů.

 

 

Ústavní

soud dospěl k závěru, že obec je oprávněna regulovat umístění ILV na

svém území a nálezem ze dne 14. června 2011 zamítl návrh Ministerstva

vnitra, které navrhovalo zrušení obecně závazné vyhlášky města

Chrastava. Ústavní soud je přesvědčen, že snaha města o regulaci

umístění videoloterijních terminálů nezasahuje do kompetencí

Ministerstva financí a je proto přípustné, aby obec, pociťuje-li takovou

místní potřebu, regulovala obecně závaznou vyhláškou umístění těchto

videoloterijních terminálů na území města. Ústavní soud shledal, že

regulace umístění ILV spadá do normotvorné působnosti obcí, a to dle

ustanovení zvláštního zákona, jak má na mysli i § 10 písm. d) zákona o

obcích, a uplatnění takové pravomoci a působnosti obcí proto

nepředstavuje dle názoru Ústavního soudu nezákonný zásah do výkonu

státní moci, resp. státní správy. „Pravomoc obcí stanovit obecně

závaznou vyhláškou místa, na nichž mohou být vidoeloterijní terminály

v obci provozovány, nikterak nezpochybňuje pravomoc Ministerstva financí

vydávat rozhodnutí o povolení dle § 50 odst. 3 loterijního zákona,“

uvádí Ústavní soud v nálezu.

 

 

Plénum Ústavního soudu projednalo návrh pod sp.zn.: Pl. ÚS 29/10, soudcem zpravodajem byl Vojen Güttler a text nálezu najdete zde .

 

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, tel.: 542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz