Plénum Ústavního soudu vydalo sjednocující stanovisko ve věci tzv. prohlídek jiných prostor a pozemků podle trestního řádu

14.12.2010

Ústavní soud, Brno, 14. prosince 2010

Plénum Ústavního soudu dnes na

návrh svého IV. senátu, resp. Pavla Rychetského, soudce zpravodaje ve

věci ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2228/09, přijalo

sjednocující stanovisko (sp. zn. Pl. ÚS-st. 31/10), podle něhož právní

názor vyplývající z nálezu Pl. ÚS 3/09 ze 6. června 2010 lze uplatnit

pouze do budoucna, nikoli zpětně.

 

Zmíněným

stanoviskem plénum překonalo některé právní názory vyplývající z

několika dřívějších nálezů Ústavního soudu, zejména pak z nálezu sp. zn.

II. ÚS 860/10 ze dne 2. září 2010 ve věci ústavní stížnosti

stěžovatelky Bytostav Poruba, a. s.

 

Plénum zaujalo konkrétně toto stanovisko:

 

Je-li

ústavní stížností napadeno provedení prohlídky jiných prostor, nebo

pozemků, je nutné nahlížet na intertemporální účinky nálezu sp. zn. Pl.

ÚS 3/09 (219/2010 Sb.) tak, že se odvíjejí ex nunc, tj. teprve ode dne, v

němž byl nález vyhlášen ve Sbírce zákonů, neboť tento nález výslovně

nestanovil jinak (§ 58 odst. 1 in fine zákona o Ústavním soudu). Nosné

důvody tohoto nálezu lze uplatnit pouze pro futuro (do budoucna), nikoli

pro situace, kdy provedení prohlídky jiných prostor a pozemků nařídil

(před publikací nálezu Pl. ÚS 3/09 ve Sbírce zákonů) v souladu s tehdy

platným a účinným zněním § 83a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o

trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,

státní zástupce nebo se souhlasem státního zástupce policejní orgán.

Proto v těchto případech pouhý nedostatek souhlasu soudce s provedením

prohlídky jiných prostor a pozemků nezakládá porušení ústavním pořádkem

zaručených základních práv a svobod.

 

 

Odlišné

stanovisko k dnešnímu stanovisku pléna si vyhradili soudci Stanislav

Balík, Jiří Nykodým a Eliška Wagnerová. Jejich odlišná stanoviska budou

doplněna, jakmile budou k dispozici.

 

Plénum současně rozhodlo o publikaci tohoto stanoviska pléna ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu a ve Sbírce zákonů.

 

Úplný text stanoviska pléna je k dispozici zde .

 

 

Tomáš Langášek

generální sekretář Ústavního soudu