Právní úprava tzv. civilního dovolání k Nejvyššímu soudu je použitelná až do konce roku 2012

28.03.2012

Ústavní soud, Brno, 28. března 2012 (TZ 14/12)

Ústavní soud potvrdil, že právní úprava civilního dovolání

k Nejvyššímu soudu, konkrétně § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního

řádu, zrušený Ústavním soudem nálezem Pl. ÚS 29/11 ze dne 21. února

2012 s účinností až uplynutím dne 31. prosince 2012, zůstává i nadále

použitelná.

 

Ústavní soud v dnes vyhlášeném nálezu sp. zn. IV. ÚS 1572/11 ze dne 6. března 2012 upřesnil dopad svého dřívějšího nálezu  Pl. ÚS 29/11

ze dne 21. února 2012, jímž byl zrušen § 237 odst. 1 písm. c)

občanského soudního řádu, nikoli však s okamžitou platností, nýbrž až

uplynutím dne 31. prosince 2012. Pro připomenutí, šlo o právní úpravu

možnosti podat dovolání proti pravomocnému rozhodnutí soudu k Nejvyššímu

soudu; zmíněné ustanovení bylo z několika důvodů shledáno ústavně

defektním.

 

Aby nevznikly pochybnosti plynoucí z toho,

že na straně jedné Ústavní soud shledal právní úpravu civilního dovolání

k Nejvyššímu soudu za jsoucí v rozporu s ústavním pořádkem, přitom však

toto ustanovení ponechal v platnosti ještě do konce letošního roku,

vyslovil se Ústavní soud jednoznačně ve prospěch jeho další

použitelnosti. Ostatně právě s tímto úmyslem Ústavní soud v onom

předchozím plenárním nálezu odložil jeho vykonatelnost, tj. zrušení §

237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., až na konec roku 2012.

 

Prakticky

to znamená, že přestože bylo citované ustanovení o. s. ř. shledáno

protiústavním, nemůže být až do konce tohoto roku důvodem vyhovění

ústavní stížnosti proti rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání sám fakt,

že Nejvyšší soud rozhodoval podle této právní úpravy. Úspěch by taková

ústavní stížnost mohla mít jen tehdy, pokud by v důsledku konkrétní

aplikace § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu došlo

k porušení základních práv a svobod stěžovatele. Jinak však ustanovení

§ 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu i nadále zůstává

aplikovatelným právním předpisem pro posouzení přípustnosti dovolání,

jež byla podána v době jeho účinnosti, tj. až do jeho zrušení uplynutím

dne 31. prosince 2012.

 

Relevantní pasáž týkající se této problematiky je v bodech 25 až 29 nálezu, jehož plné znění naleznete zde .

 

Soudcem zpravodajem v dané věci byl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

 

Tomáš Langášek

generální sekretář