Přehled jednání Ústavního soudu pro 11. týden roku 2015

06.03.2015

V tomto týdnu je nařízeno osm veřejných vyhlášení.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 10.03.2015 09:30 do: 10.03.2015 10:00
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: I. ÚS 2826/13
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník
Návrh na přezkoumávané akty:   ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 5. 2013 sp. zn. 6 To 177/2013
Stručná charakteristika:  obnova řízení spravedlivý proces - přítomnost u jednání
Označení navrhovatelů:  J. P., zast. advokátem Mgr. Petrem Mikyskem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem bylo rozhodnuto tak, že stěžovateli byla v souladu s ustanovením § 284 odst. 1 trestního řádu za užití § 286 odst. 1 trestního řád povolena obnova řízení ve věci vedené u téhož soudu pod sp. zn. 2 T 128/2010. Usnesení okresního soudu bylo zrušeno ústavní stížností napadeným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, přičemž bylo rozhodnuto tak, že se návrh stěžovatele zamítá.

S postupem krajského soudu stěžovatel zásadně nesouhlasí a je toho názoru, že odvolací soud závažným způsobem porušil jeho práva na obhajobu, jež je mu garantováno čl. 36 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod. Pochybení krajského soudu je spatřováno především v tom, že o stížnosti státního zástupce bylo rozhodnuto v neveřejném zasedání, ač mělo být naopak rozhodnuto v zasedání veřejném. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozhodnutí krajského soudu.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 10.03.2015 14:00 do: 10.03.2015 14:30
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1171/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 1. 2014 č. j. 3 Cmo 361/2013-82
Stručná charakteristika:  právo na zákonného soudce, aplikace rozvrhu práce soudu
Označení navrhovatelů:  Z. M.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Předmětem řízení před vrchním soudem bylo odvolání JERRY FABRIC, s. r. o., ( odpůrce) proti usnesení Krajského soudu v Praze, kterým bylo rozhodnuto o návrhu stěžovatele na vydání předběžného opatření tak, že odpůrci se nařizuje zdržet se dovozu, prodeje, šíření a distribuce výrobků – ložního povlečení a povlaku na polštář a ručníku s potiskem postaviček „Krtek a jeho přátelé“ na území České republiky. Vrchní soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že odpůrci se uvedená povinnost neukládá. Rozhodnutí soudu nižší instance označil za věcně nesprávné. Konstatoval, že ve sporu jde o střet dvou licenčních smluv, resp. tvrzené licenční smlouvy stěžovatele a sublicenční smlouvy odpůrce.

Stěžovatel v ústavní stížnosti namítá, že podle svého názoru osvědčil existenci výhradní licence. Již z toho vyplývá, že případná existence jiné licence není možná. Skutečnost, že soud je v řízení o předběžném opatření omezen v možnosti provádět důkazy, neznamená, že naprosto rezignuje na jakékoliv právní posouzení věci. Dále stěžovatel poukázal na jednu z klíčových zásad práva na spravedlivý proces, a to na předvídatelnost soudního rozhodování. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozhodnutí vrchního soudu, neboť se domnívá, že jím bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na zákonného soudce a na spravedlivý proces.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 10.03.2015 14:30 do: 10.03.2015 15:00
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1206/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 2. 2014 č. j. 3 Cmo 371/2013-215
Stručná charakteristika:  právo na zákonného soudce, aplikace rozvrhu práce soudu
Označení navrhovatelů:  DETOA Albrechtice, s. r. o.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Předmětem řízení před vrchním soudem bylo odvolání Bino Europe k. s. (odpůrce) proti usnesení Krajského soudu v Praze, kterým bylo rozhodnuto o návrhu stěžovatelky na vydání předběžného opatření tak, že odpůrci se nařizuje zdržet se dovozu, prodeje, šíření a distribuce výrobků – dětských her ze dřeva s potiskem ilustracemi postaviček „Krtek a jeho přátelé“ na území České republiky (pozn.: výrobky byly ve výroku usnesení specifikovány). Vrchní soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že odpůrci se uvedená povinnost neukládá. Rozhodnutí soudu nižší instance označil za věcně nesprávné. Konstatoval, že ve sporu jde o střet dvou licenčních smluv, resp. tvrzené licenční smlouvy stěžovatelky a sublicenční smlouvy uzavřené mezi odpůrcem a společností Little Mole a. s.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá, že za situace, kdy k autoritativnímu posouzení platnosti smluv dojde v horizontu několika let, je namístě vzájemné vztahy upravit. Stěžovatelka podle svého názoru osvědčila existenci výhradní smlouvy pro období 1. 1. 2011 až 1. 1. 2018. Již z toho vyplývá, že případná existence jiné licence není možná. Skutečnost, že soud je v řízení o předběžném opatření omezen v možnosti provádět důkazy, neznamená, že naprosto rezignuje na jakékoliv právní posouzení. Dále stěžovatelka poukázala na jednu z klíčových zásad práva na spravedlivý proces, a to na předvídatelnost soudního rozhodování. Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozhodnutí vrchního soudu, neboť se domnívá, že jím bylo porušeno její ústavně zaručené právo na zákonného soudce a na spravedlivý proces.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 11.03.2015 08:30 do: 11.03.2015 09:00
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 916/13
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. února 2013 č. j. 32 Co 107/2013-116, usnesení Okresního soudu v Rakovníku ze dne 25. ledna 2013 č. j. 0 Nc 2106/2012-102, usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. prosince 2012 č. j. 32 Co 662/2012-93, usnesení Okresního soudu v Rakovníku ze dne 29. listopadu 2012 č. j. 0 Nc 2106/2012-32, usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. prosince 2012 č. j. 32 Co 661/2012-88 a usnesení Okresního soudu v Rakovníku ze dne 2. listopadu 2012 č. j. 21 Nc 2106/2012-14
Stručná charakteristika:  Osobní svoboda; Detence
Označení navrhovatelů:  J. E., právně zastoupený Mgr. Davidem Zahumenským, advokátem se sídlem v Brně, Burešova 615/6
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud v Rakovníku vyhověl návrhu Městského úřadu Rakovník, odboru sociálně-právní ochrany dětí na nařízení předběžného opatření, na jehož základě by byl stěžovatel předán do péče Fakultní nemocnice Motol, Dětské psychiatrické kliniky. Nařízení předběžného opatření odůvodnil výslechem poškozené, provedeným policejním orgánem. Soud se zároveň ztotožnil s názorem navrhovatele, že stav stěžovatele vyžaduje hospitalizaci a že je žádoucí jeho ponechání v péči specializovaného zařízení, které může zajistit jeho nepřetržitou péči a dohled tak, aby neohrozil sebe nebo někoho jiného. Podle § 76a odst. 4 občanského soudního řádu byla doba trvání uvedeného předběžného opatření omezena na jeden měsíc. Na návrh Městského úřadu Rakovník, odboru sociálně-právní ochrany dětí, prodloužil následně okresní soud předběžné opatření o další měsíc. Proti oběma rozhodnutím podali rodiče stěžovatele odvolání, Krajský soud v Praze obě rozhodnutí potvrdil. Rodiče stěžovatele podali následně návrh na zrušení předběžného opatření, jenž však Okresní soud v Rakovníku zamítl usnesením ze dne 25. ledna 2013. K zániku tohoto opatření totiž došlo již dne 2. ledna 2013 z důvodu uplynutí doby, na kterou bylo stanoveno. Uvedené rozhodnutí bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Praze.

Podle stěžovatele došlo na základě rozhodnutí soudů k nezákonnému omezení jeho osobní svobody, a tím k porušení čl. 5 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, neboť předběžné opatření nebylo věcně odůvodněno žádným z důvodů podle § 76a odst. 1 občanského soudního řádu. K nařízení vyšetření duševního stavu pozorováním ve zdravotnickém ústavu mohlo naopak dojít podle § 116 odst. 2 trestního řádu ve spojení s § 58 odst. 2 a § 93 odst. 4 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, což by byl postup, který by silněji chránil jeho základní práva a svobody. Stěžovatel je přesvědčen, že primárním důvodem zbavení jeho osobní svobody bylo podezření ze spáchání činu jinak trestného ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů.

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 11.03.2015 09:00 do: 11.03.2015 09:30
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 5/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 10. 2008 č. j. 21 Co 352/2008-171 a proti výroku II. usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 1. 4. 2008 č. j. 33 Nc 1104/2005-153
Stručná charakteristika:  obnova řízení - náklady exekučního řízení (odměna exekutora)
Označení navrhovatelů:  PhDr. J. V., zastoupený JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph. D., advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

V ústavní stížnosti ze dne 16. 9. 2011se stěžovatel s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v  čl. 2, čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod domáhal zrušení příkazu soudního exekutora Mgr. Radka Karafiáta, Exekutorský úřad Jihlava, ze dne 9. 11. 2006 č. j. 35 EX 69/06-68, k úhradě nákladů exekuce, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 1. 12. 2006 č. j. 33 Nc  1104/2005-65, potvrzujícího příkaz k úhradě nákladů exekuce, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 1. 4. 2008 č. j. 33 Nc 1104/2005-153 o zastavení exekuce pro běžné výživné v jeho náhradově nákladovém výroku, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 10. 2008 č. j. 21 Co 352/2008-171 potvrzující rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 o náhradě nákladů řízení a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2011 č. j. 20 Cdo 2906/2009-197 o odmítnutí dovolání pro nepřípustnost, a dále žádal, aby Ústavní soud uložil Obvodnímu soudu pro Prahu 5 povinnost rozhodnout ve věci sp. zn. 33 Nc 1104/2005 o nákladech řízení.

Ústavní stížnost byla původně odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 29. 11. 2011 č. j. III. ÚS 2760/11-16, a to zčásti pro zjevnou neopodstatněnost a zčásti jako návrh podaný po lhůtě. Na základě rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Vaculík proti České republice ze dne 19. 12. 2013 (stížnost č. 40280/12) Ústavní soud k návrhu stěžovatele a postupem podle ustanovení § 119 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, usnesením ze dne 3. 2. 2015 č. j. Pl. ÚS 5/14-39 povolil obnovu řízení o ústavní stížnosti, avšak pouze v rozsahu, v jakém směřovala proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 10. 2008 č. j. 21 Co 352/2008-171 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 1. 4. 2008 č. j. 33 Nc 1104/2005-153 v jeho náhradově nákladovém výroku (výrok I.); v tomto rozsahu bylo usnesení třetího senátu Ústavního soudu ze dne 29. 11. 2011 č. j. III. ÚS 2760/11-16 zrušeno (výrok II.).       

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 11.03.2015 11:00 do: 11.03.2015 11:30
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1565/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti postupu Policie České republiky a Městského státního zastupitelství v Brně spočívajícím v nekonání účinného vyšetřování ve věci vedené Městským ředitelstvím policie Brno, 3. oddělení obecné kriminality pod sp. zn. KRPB-13937-11/ČJ-2014-060273-HK
Označení navrhovatelů:  J. J.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

V lednu 2013 stěžovatelka porodila své dítě na Gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Stěžovatelka tvrdí, že v průběhu porodu na ní byly ze strany personálu nemocnice prováděny zdravotnické úkony bez jejího souhlasu. Dne 7. 1. 2014, poté co její předchozí stížnost přímo nemocnici byla odmítnuta jako neoprávněná, stěžovatelka podala trestní oznámení, ve kterém tvrdila, že v průběhu porodu došlo ze strany zdravotnického personálu nemocnice vůči ní k trestným činům nelidského a krutého zacházení, ublížení na zdraví a omezení osobní svobody. Dne 11. 2. 2014 Policie České republiky, Městské ředitelství policie Brno, 3. oddělení obecné kriminality stěžovatelce zaslalo vyrozumění, že šetřením podle § 158 odst. 1 trestního řádu nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že by byl spáchán trestný čin a není tedy odůvodněno zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu. Dne 18. 2. 2014 stěžovatelka podala k městskému státnímu zastupitelství žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu, ve kterém namítala nedostatečně provedené dokazování. Namítala, že policie se vůbec nezabývala tím, jak komplikace prodělané stěžovatelkou vznikly. Rovněž vyjádřila své výhrady k zaujatému a místy absolutně nemístnému odůvodnění vyrozumění. Dne 4. 3. 2014 Městské státní zastupitelství v Brně stěžovatelce oznámilo, že na postupu policejního orgánu neshledalo žádné vady.

Stěžovatelka namítá, že ze strany zdravotnického personálu nemocnice byla vystavena násilí, které dosahuje intenzity absolutně zakázaného nelidského a ponižujícího zacházení. Nečinností orgánů činných v trestním řízení, které na základě jejího trestního oznámení neprovedly účinné vyšetřování, došlo k porušení jejích základních práv. Domáhá se, aby Ústavní soud zakázal orgánům činným v trestním řízení pokračovat v porušování jejích práv a přikázal jim provést účinné vyšetřování.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 12.03.2015 08:30 do: 12.03.2015 09:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 3046/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 18. 12. 2013 č. j. 0 P 35/2012-2833 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 6. 2014 č. j. 28 Co 234/2014-3551
Stručná charakteristika:  výchova a výživa nezletilých - veřejnost vyhlášení rozsudku
Označení navrhovatelů:  T. R., nezl. To. R., nezl. B. R.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelé se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhají rozhodnutí obecných soudů ve věci péče o nezletilé, neboť se domnívají, že jimi bylo porušeno jejich ústavně zaručené právo na spravedlivý proces a právo rodiče na péči a výchovu vlastních dětí. Stěžovatel v ústavní stížnosti namítá, že soud prvého stupně nevyhlásil rozsudek veřejně, ačkoliv výjimka z tohoto pravidla není přípustná, navíc k jeho „vyhlášení“ došlo za stavu, kdy vůbec nebylo rozhodnuto o námitce podjatosti soudce, vznesené dne 5. 12. 2013 stěžovatelem. Soud ani nevyhověl návrhům stěžovatele, zejména návrhům na provedení důkazu znaleckými posudky ke zjištění kvality vztahu nezletilých dětí ke stěžovateli, aniž to soud dostatečně odůvodnil, a to ačkoliv těžištěm předmětného řízení je zájem nezletilých dětí. Stěžovatel v ústavní stížnosti dále namítá, že mu byla opakovaně zamítnuta žádost o přidělení bezplatného právní zastoupení a osvobození od soudních poplatků, a to soudy obou stupňů a bez řádného odůvodnění.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 12.03.2015 09:15 do: 12.03.2015 09:45

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 3287/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře, ze dne 15. 7. 2014 č. j. 14 To 221/2014-82
Stručná charakteristika:  časové odstupy mezi rozhodováním o trvání vazby
Označení navrhovatelů:  D. T. H.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel v ústavní stížnosti napadá jak procesní postup orgánů činných v trestním řízení, tak i poslední rozhodnutí krajského soudu o vazbě. Z usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 7. 2014 podle stěžovatele jednoznačně vyplývá, že soud rozhodoval pouze o stížnosti státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích podané proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 6. 2014. Soud se při svém rozhodování nezaobíral opakovaně vytýkanou nezákonností postupu Okresního soudu v Českých Budějovicích, kterou stěžovatel spatřuje zejména v tom, že Okresní soud v Českých Budějovicích ve věci nepostupoval v souladu s trestním řádem, podle nějž je povinen vyřizovat vazební věci přednostně. Okresní soud v Českých Budějovicích nevyhotovil v písemné formě usnesení o ponechání obviněného ve vazbě po dobu delší než čtyři měsíce. Důsledkem tohoto nesprávného postupu je situace, kdy i přesto, že došlo k překročení tříměsíční lhůty, ve které podle ustanovení § 72 odst. 1 trestního řádu musí být rozhodnuto o ponechání obviněného ve vazbě, anebo o jeho propuštění na svobodu, je stěžovatel ponechán i nadále ve vazbě. Dle stěžovatele nečinnost soudu spočívajícího v nevyhotovení usnesení o ponechání obviněného ve vazbě je neoprávněným průtahem, který měl za následek zkrácení základních práv garantovaných obviněnému Listinou a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozhodnutí krajského soudu, neboť se domnívá, že jím bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces a osobní svobodu.