Přehled jednání Ústavního soudu pro 20. týden roku 2017

12.05.2017

follow III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 16.05.2017 09:00 do: 16.05.2017 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 532/17
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala CSc.
Návrh na přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti výroku II. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2016 č. j. 33 Cdo 2332/2016-314
Stručná charakteristika: právo na soudní ochranu, právo na ochranu vlastnictví
Označení navrhovatelů:  Ing. V. L.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Ústavní stížností napadeným výrokem II. Nejvyšší soud uložil stěžovateli povinnost zaplatit na náhradě nákladů dovolacího řízení vedlejší účastnici - České republice – Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky - částku 12 004 Kč. Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud s odkazem na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá občanského soudního řádu neodůvodnil.

Stěžovatel v ústavní stížnosti zejména namítá, že dovolací soud se svým rozhodnutím o nákladech dovolacího řízení bez jakéhokoliv odůvodnění podstatně odchýlil od ustálené rozhodovací praxe Ústavního soudu. Ta je přitom postavena na tezi, že je-li stát k hájení svých zájmů vybaven příslušnými organizačními složkami zajištěnými personálně i finančně ze státního rozpočtu, není dán důvod, aby výkon svých práv a povinností v této oblasti přenášel na soukromý subjekt – advokáta. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení výroku II. usnesení Nejvyššího soudu, neboť se domnívá, že jím bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na soudní ochranu a právo na ochranu vlastnictví.

source link IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 17.05.2017 09:30 do: 17.05.2017 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 2213/16
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 5. 2016 č. j. 4 To 109/2015-1688.
Stručná charakteristika:  Vazba
Označení navrhovatelů:  Ing. M. V.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Krajský soud v Ústí nad Labem ústavní stížností napadeným rozhodnutím potvrdil zamítnutí žádosti stěžovatele o přiznání bezplatné obhajoby v řízení vedeném u Okresního soudu v Teplicích a také závěr, že předseda senátu Okresního soudu v Teplicích není vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v téže věci.

Podle stěžovatele došlo vydáním napadených rozhodnutí k zásahu do jeho práv podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatel namítá, že Krajský soud v Ústí nad Labem v napadeném rozhodnutí nerespektoval nález Ústavního soudu ze dne 27. 1.  2016 sp. zn. I. ÚS 1965/15. Tímto nálezem bylo zrušeno předešlé rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, jímž byla zamítnuta jeho stížnost proti usnesení Okresního soudu v Teplicích.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 17.05.2017 15:00 do: 17.05.2017 15:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 68/16
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti výroku II. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. listopadu 2015 č. j. 21 Cdo 4521/2015-267 a proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. března 2015 č. j. 38 Co 102/2014-248
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu - náklady řízení
Označení navrhovatelů:  J. B.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením Okresního soudu v Hodoníně byl nařízen prodej zástavy, a to budovy v katastrálním území Hodonín k uspokojení pohledávky vedlejšího účastníka (zástavního věřitele) ve výši 1 800 000 Kč (výrok I). Výrokem II okresní soud rozhodl, že stěžovatel (zástavní dlužník) je povinen nahradit zástavnímu věřiteli náklady řízení ve výši 9 050 Kč. K nákladovému výroku okresní soud v odůvodnění svého usnesení uvedl, že lhůtu pro úhradu nákladů řízení soud nestanovil, když úhrady nákladů se může zástavní věřitel domáhat v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu ve vykonávacím řízení. Proti tomuto usnesení okresního soudu podal stěžovatel odvolání. Usnesením Krajského soudu v Brně bylo usnesení okresního soudu potvrzeno (výrok I.) a dále bylo rozhodnuto, že stěžovatel je povinen nahradit zástavnímu věřiteli náklady odvolacího řízení ve výši 6 731 Kč (výrok II.). Usnesení krajského soudu napadl stěžovatel dovoláním. Usnesením Nejvyššího soudu bylo podle § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dovolání stěžovatele odmítnuto (výrok I.). Stěžovateli byla uložena povinnost zaplatit zástavnímu věřiteli na náhradě nákladů dovolacího řízení 3 388 Kč (výrok II.).                                           

Stěžovatel uvádí, že v rámci svého dovolání jednak brojil proti potvrzení výroku odvolacího soudu ohledně nařízeného prodeje zástavy a rovněž proti nákladovému výroku, kdy předně poukazoval na to, že jak okresní soud, tak i krajský soud danou problematiku řeší v rozporu s právním názorem Ústavního soudu obsaženým v jeho rozhodnutích, a sice v nálezu ze dne 12. 8. 2014 sp. zn. I. ÚS 28/14 (N 153/74 SbNU 309) či v nálezu ze dne 19. 4. 2007 sp. zn. II. ÚS 114/06 (N 70/45 SbNU 127). Dovolací soud však jeho mimořádný opravný prostředek odmítl. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení výroku II. usnesení Nejvyššího soudu a usnesení Krajského soudu v Brně, neboť se domnívá, že jimi bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na soudní ochranu a právo na ochranu vlastnictví.

get link III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 17.05.2017 15:30 do: 17.05.2017 16:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 27/16
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 17. září 2015 č. j. 12 Co 346/2015-126
Stručná charakteristika: právo na soudní ochranu - aktivní solidarita mezi rozvedenými manžely
Označení navrhovatelů:  G. C.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud plně vyhověl žalobě vedlejší účastnice a uložil stěžovateli zaplacení částky 19 200 Kč s příslušenstvím z titulu nezaplaceného nájemného za stanovené období. Stěžovatel se v řízení před okresním soudem hájil tím, že nájemné za předmětné období hradí k rukám bývalého manžela vedlejší účastnice a spoluvlastníka nemovitosti a argumentoval neplatností nájemní smlouvy mezi ním a vedlejší účastnicí. Okresní soud dospěl k závěru, že nebylo-li společné jmění manželů vypořádáno, nachází se tento majetek ve stejném režimu, jako kdyby k zániku nedošlo, přičemž obvyklou správu majetku může vykonávat každý z manželů. Okresní soud však vyloučil namítanou možnost aktivní solidarity mezi rozvedenými manžely, neboť aby aktivní solidarita nastala, museli by být účastníky právního úkonu oba rozvedení manželé, což však nebyl tento případ. Stěžovatel proti rozsudku okresního soudu podal odvolání ke Krajskému soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci, který napadeným rozsudkem v odvoláním napadeném rozsahu rozsudek okresního soudu potvrdil.

V ústavní stížnosti stěžovatel namítá, že napadený rozsudek krajského soudu vykazuje tak závažné nedostatky, že tyto dosahují intenzity zásahu do ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces, jehož důležitou součástí je povinnost soudu své rozhodnutí řádně odůvodnit. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci, neboť se domnívá, že jím došlo k porušení jeho ústavně zaručeného práva na soudní ochranu a práva na ochranu vlastnictví.