Přehled jednání Ústavního soudu pro 29. týden roku 2014

11.07.2014

source site II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 16.07.2014 11:00 do: 16.07.2014 12:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 2564/12
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Okresního soudu Brno-venkov ze dne 12. 5. 2011 č. j. 1 T 6/2011-548, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 10. 2011 sp. zn. 9 To 358/2011 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2012 č. j. 6 Tdo 395/2012-31
Eventuální akcesorické návrhy:  žádost o odklad výkonu rozhodnutí trestu odnětí svobody (rozhodnuto usnesením ze dne 30.7.2013 č. j. II. ÚS 2564/12-28)
Stručná charakteristika:  Práva účastníka soudního řízení
Označení navrhovatelů:  T. Z.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov byl stěžovatel shledán vinným trestným činem podvodu a za tuto trestnou činnost (a za trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění) byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř let. Ve svém odvolání stěžovatel uvedl, že jeho jednáním nebyla naplněna skutková podstata trestného činu podvodu, neboť jeho jednáním nebyla poškozená uváděna v omyl a současně namítal, že výška trestu byla nepřiměřená, neboť byla soudem dovozena toliko na základě obecných skutečností. Soudu I. stupně také vytýkal, že se nevypořádal se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí a že podstatným způsobem zkreslil důkazy. Odvolací soud konstatoval, že soud I. stupně učinil ve věci úplná a správná skutková zjištění, tyto náležitým způsobem zhodnotil a v závěru o vině stěžovatele nepochybil a nepochybil ani ve výrocích o trestech a způsobu jejich výkonu. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nenastal důvod k využití sankcí mimotrestní povahy a na uložení nepodmíněného trestu neshledal nic vadného.

Stěžovatel ve své ústavní stížnosti uvádí, že soud prvního stupně rozhodoval ve složení, jež neodpovídá zákonu, trestní právo bylo aplikováno nad rámec subsidiarity trestní a proces byl zatížen vadami spočívajícími v porušení zásady volného hodnocení důkazů, čímž mělo dojít k porušení jeho základních práv.

 

 
III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 17.07.2014 11:00 do: 17.07.2014 11:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 888/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Musil CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 1. 2014 č. j. 3 Tdo 1410/2013-21, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 9. 2013 č. j. 10 To 246/2013-143 a rozsudek Okresního soudu v Náchodě ze dne 20. 6. 2013 č. j. 3 T 115/2013-122
Stručná charakteristika: trestní stíhání pro zneužití pravomoci úřední osoby městským strážníkem; použití donucovacích prostředků při služebním zákroku; právo obviněného na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  P. S.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Rozsudkem Okresního soudu v Náchodě (dále též „nalézací soud“) byl stěžovatel uznán vinným přečinem zneužití pravomoci úřední osoby a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let. Trestný čin měl spočívat v tom, že stěžovatel jako strážník Městské policie, při služebním zákroku neoprávněně použil donucovací prostředky proti poškozenému. O odvolání stěžovatele a o odvolání státního zástupce (v neprospěch obžalovaného) proti prvoinstančnímu rozsudku rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Hradci Králové (dále též „odvolací soud“) a  obě odvolání jako nedůvodná zamítl. Rozhodnutí odvolacího soudu napadl stěžovatel dovoláním, neboť podle jeho názoru spočívá napadené rozhodnutí odvolacího soudu na nesprávném právním posouzení skutku a jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. Jeho dovolání však bylo odmítnuto.

Stěžovatel tvrdí, že v této trestní věci byl nezákonně a protiústavně odsouzen, protože skutek, jehož se měl dopustit, není trestným činem. Obecné soudy prý inkriminovaný skutek nesprávně kvalifikovaly po právní stránce a kromě toho vyhodnotily extrémně vadně provedené důkazy.

 

 

see url III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 17.07.2014 11:30 do: 17.07.2014 12:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 366/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Musil CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  opatření Obvodního soudu pro Prahu 8 při hlavním líčení v trestní věci sp. zn. 3 T 108/2013
Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces; přiložení pout obžalovanému během soudního jednání
Označení navrhovatelů:  J. S.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

K hlavnímu líčení konanému u Obvodního soudu pro Prahu 8 byl stěžovatel předveden eskortou Policie České republiky s přiloženými pouty. Předsedkyně senátu nevyhověla žádosti obhájce, aby byla stěžovateli sňata pouta, a to s poukazem na ústavní léčbu, která byla stěžovateli uložena za závažnou násilnou trestnou činnost. Obdobně bylo předsedkyní senátu postupováno i při konání hlavního líčení, kdy bylo ponechání pout odůvodněno „ochranou bezpečnosti všech přítomných i vyslýchaných“.

Stěžovatel vyjádřil názor, že použití tohoto donucovacího prostředku v průběhu hlavního porušilo jeho základního práva nebýt podrobován ponižujícímu zacházení a právo na spravedlivý proces (resp. právo na obhajobu).